Esityslista
StrasbourgMaanantai 10. joulukuuta 2018 - Torstai 13. joulukuuta 2018 243k
Tiistai 11. joulukuuta 2018171kVersio: Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 20:34
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   Keskustelut
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   Keskustelut       Puheajat
37 pointEurooppa-neuvoston 13. ja 14. joulukuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2871(RSP)]
107 pointEuroryhmän tulokset ja eurohuippukokouksen valmistelu
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
56 voteKoulutus digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset
Mietintö:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Mietintö koulutuksesta digitaalisella aikakaudella: EU:n politiikan laatimista koskevat haasteet, mahdollisuudet ja kokemukset
[2018/2090(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
83***IvoteSosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen
Mietintö:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
82***IvoteEuroopan työviranomaisen perustaminen
Mietintö:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Valiokunnan päätös neuvottelujen aloittamisesta - 69 c artikla
86Määräaika***IvoteTurvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen
Mietintö:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin
[2018/0371(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
(osittainen äänestys 29.11.2018)
94Määräaika***IvoteYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Mietintö:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
46Määräaika***IvoteTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
Mietintö:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
[2017/0004(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
58Määräaika***IvoteElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Mietintö:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
49Määräaika***IvoteEuroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Mietintö:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 337/75 kumoamisesta
[2016/0257(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
50Määräaika***IvoteEuroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Mietintö:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta
[2016/0254(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
59Määräaika***IvoteEuroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Mietintö:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75 kumoamisesta
[2016/0256(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
74Määräaika***IvoteEU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Mietintö:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentämisestä siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
[2018/0220(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
85Määräaika voteTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Määräaika voteHumanitaariset viisumit
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Mietintö suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista
[2018/2271(INL)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
98Määräaika***IvoteViisumisäännöstö
Mietintö:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
52Määräaika*voteYhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta
[2016/0406(CNS)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
47Määräaika voteSchengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
Mietintö:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Mietintö Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa: tarkastusten poistaminen sisäisiltä maa-, meri- ja ilmarajoilta

[2018/2092(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
18Määräaika voteSotilaallinen liikkuvuus
Mietintö:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Mietintö sotilaallisesta liikkuvuudesta
[2018/2156(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
57Määräaika voteEuroopan uusi kulttuuriohjelma
Mietintö:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Mietintö Euroopan uudesta kulttuuriohjelmasta
[2018/2091(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 10. joulukuuta 2018
15:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
29Määräaika pointTerrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset
Mietintö:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Mietintö terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja suosituksista
[2018/2044(INI)]
Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - EU:n ja Japanin välinen kumppanuussopimus
25***-EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus
Suositus:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
32Määräaika -EU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Japanin välisen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä

[2018/0091M(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
54***-EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus
Suositus:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
75Määräaika -EU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Mietintö:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen tekemisestä unionin puolesta

[2018/0122M(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
113Määräaika -Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys
Komission julkilausuma

[2018/2979(RSP)]
Äänestys toimitetaan torstaina
114 pointEuroopan ihmisoikeustuomioistuimen Selahattin Demirtasin asiassa antama tuomio
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2018/2980(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEU-sopimuksen 36 artikla)
28Määräaika -Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus
Mietintö:  David McAllister (A8-0392/2018)
Mietintö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskevasta vuosittaisesta kertomuksesta

[2018/2097(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
30Määräaika -Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Mietintö:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Mietintö vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

[2018/2099(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
27Määräaika pointVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla
Mietintö:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla
[2018/2098(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
16Määräaika pointEU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Mietintö:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Mietintö Ukrainan kanssa tehdyn EU:n assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

[2017/2283(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
96Määräaika pointEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019
Mietintö:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Neuvoston kannasta toiseen esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budjettivaliokunta
91Määräaika***IpointVerkkojen Eurooppa -väline
Mietintö:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
92Määräaika***IpointEuroopan puolustusrahasto
Mietintö:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  pointYhteiskeskustelu - Euroopan horisontti
89Määräaika***I-Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Mietintö:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
88Määräaika***I-Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma
Mietintö:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
09:00 - 11:50   Keskustelut     item on the agenda
Euroryhmän puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Neuvosto (vastauksineen)20'
Komissio (vastauksineen)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Jäsenet74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)30'
Esittelijät   (16x6') 96'
Valmistelijat   (19x1') 19'
"Catch the eye"   (10x5') 50'
Jäsenet164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointTurvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
94item on the agendapointYmpäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustaminen
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
46item on the agendapointTyöntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
58item on the agendapointElintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
49item on the agendapointEuroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
50item on the agendapointEuroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
59item on the agendapointEuroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
74item on the agendapointEU:n tyyppihyväksyntälainsäädännön täydentäminen siltä osin kuin on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta unionista
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
85item on the agendapointTyöjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: asetamipridin jäämien enimmäismäärät tietyissä tuotteissa
  -TarkistuksetTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitaariset viisumit
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -TarkistuksetPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
98item on the agendapointViisumisäännöstö
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
52item on the agendapointYhteinen arvonlisäverojärjestelmä tietyn kynnyksen ylittäviin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin tilapäisesti sovellettavan yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin osalta
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
47item on the agendapointSchengenin säännöstön täysimääräinen soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
18item on the agendapointSotilaallinen liikkuvuus
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
57item on the agendapointEuroopan uusi kulttuuriohjelma
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
29item on the agendapointTerrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
32item on the agendapointEU:n ja Japanin välinen talouskumppanuussopimus (päätöslauselma)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
75item on the agendapointEU:n ja Japanin välinen strateginen kumppanuussopimus (päätöslauselma)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
113item on the agendapointJapanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
28item on the agendapointYhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus
David McAllister (A8-0392/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
30item on the agendapointVuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
27item on the agendapointVuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2017 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
16item on the agendapointEU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimus
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 5. joulukuuta 2018, 13:00
96item on the agendapointEuroopan unionin uusi yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -TarkistuksetTiistai 11. joulukuuta 2018, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
91item on the agendapointVerkkojen Eurooppa -väline
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
92item on the agendapointEuroopan puolustusrahasto
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
89item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
88item on the agendapointEuroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpano-ohjelma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenTorstai 6. joulukuuta 2018, 18:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 11. joulukuuta 2018, 16:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 7. joulukuuta 2018, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 10. joulukuuta 2018, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 11. joulukuuta 2018, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 12. joulukuuta 2018, 19:00
Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus