Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d. - Ketvirtadienis, 2018 m. gruodžio 13 d. 250k
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d.179kVersija: Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 20:36
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
37 pointPasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2871(RSP)]
107 pointEuro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
56 voteŠvietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką
Pranešimas:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Pranešimas „Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką“
[2018/2090(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
83***IvoteSocialinės apsaugos sistemų koordinavimas
Pranešimas:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
82***IvoteEuropos darbo institucijos įsteigimas
Pranešimas:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
86Galutinis terminas***IvotePrieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas
Pranešimas:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014
[2018/0371(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
(Balsavimas dalimis: 2018 11 29)
94Galutinis terminas***IvoteAplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
Pranešimas:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
46Galutinis terminas***IvoteDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Pranešimas:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
[2017/0004(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
58Galutinis terminas***IvoteES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Pranešimas:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
49Galutinis terminas***IvoteEuropos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Pranešimas:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75
[2016/0257(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
50Galutinis terminas***IvoteEuropos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Pranešimas:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
59Galutinis terminas***IvoteEuropos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Pranešimas:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75
[2016/0256(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
74Galutinis terminas***IvoteES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos
Pranešimas:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo
[2018/0220(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
85Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Galutinis terminas voteHumanitarinės vizos
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl humanitarinių vizų
[2018/2271(INL)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
98Galutinis terminas***IvoteVizų kodeksas
Pranešimas:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
52Galutinis terminas*votePridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą
[2016/0406(CNS)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
47Galutinis terminas voteŠengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje
Pranešimas:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Pranešimas „Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Patikrinimų prie sausumos, jūrų ir oro sienų panaikinimas“
[2018/2092(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
18Galutinis terminas voteKarinis mobilumas
Pranešimas:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Pranešimas dėl karinio mobilumo
[2018/2156(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
57Galutinis terminas voteNauja Europos kultūros darbotvarkė
Pranešimas:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Pranešimas dėl naujos Europos kultūros darbotvarkės
[2018/2091(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d.
15:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
29Galutinis terminas pointSpecialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos
Pranešimas:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Pranešimas dėl Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvadų ir rekomendacijų
[2018/2044(INI)]
Specialusis komitetas terorizmo klausimais
  pointBendros diskusijos - ES ir Japonijos partnerystės susitarimas
25***-ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas
Rekomendacija:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
32Galutinis terminas -ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo projekto

[2018/0091M(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
54***-ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas
Rekomendacija:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
75Galutinis terminas -ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija)
Pranešimas:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

[2018/0122M(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
113Galutinis terminas -Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas
Komisijos pareiškimas

[2018/2979(RSP)]
Bus balsuojama ketvirtadienį
114 pointEuropos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje
Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas
[2018/2980(RSP)]
  pointBendros diskusijos - Europos užsienio, saugumo ir gynybos politika (ES sutarties 36 straipsnis)
28Galutinis terminas -Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
Pranešimas:  David McAllister (A8-0392/2018)
Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

[2018/2097(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
30Galutinis terminas -Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Pranešimas dėl metinės bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaitos

[2018/2099(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
27Galutinis terminas pointMetinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita
Pranešimas:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Pranešimas dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos
[2018/2098(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
16Galutinis terminas pointES ir Ukrainos asociacijos susitarimas
Pranešimas:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Pranešimas dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimo
[2017/2283(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
96Galutinis terminas pointNaujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas
Pranešimas:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl antro 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Biudžeto komitetas
91Galutinis terminas***IpointEuropos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas
Pranešimas:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Transporto ir turizmo komitetas
92Galutinis terminas***IpointEuropos gynybos fondo įsteigimas
Pranešimas:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  pointBendros diskusijos - „Europos horizontas“
89Galutinis terminas***I-Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Pranešimas:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
88Galutinis terminas***I-2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
Pranešimas:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Eurogrupės pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Taryba (kartu su atsakymais)20'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė (kartu su atsakymais)30'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjai   (16x6') 96'
Nuomonės referentai   (19x1') 19'
Procedūra „prašau žodžio“   (10x5') 50'
Parlamento nariai164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointPrieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
94item on the agendapointAplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
46item on the agendapointDarbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
58item on the agendapointES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
49item on the agendapointEuropos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
50item on the agendapointEuropos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
59item on the agendapointEuropos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
74item on the agendapointES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
85item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose
  -PakeitimaiKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
109item on the agendapointHumanitarinės vizos
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -PakeitimaiPenktadienis, 2018 m. gruodžio 7 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
98item on the agendapointVizų kodeksas
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pakeitimai; atmetimasPenktadienis, 2018 m. gruodžio 7 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
52item on the agendapointPridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
47item on the agendapointŠengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
18item on the agendapointKarinis mobilumas
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
57item on the agendapointNauja Europos kultūros darbotvarkė
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
29item on the agendapointSpecialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
32item on the agendapointES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
75item on the agendapointES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
113item on the agendapointJaponijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 12:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 12:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
28item on the agendapointMetinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo
David McAllister (A8-0392/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
30item on the agendapointMetinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
27item on the agendapointMetinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
16item on the agendapointES ir Ukrainos asociacijos susitarimas
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2018 m. gruodžio 5 d., 13:00
96item on the agendapointNaujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -PakeitimaiAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 12:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 19:00
91item on the agendapointEuropos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 16:00
92item on the agendapointEuropos gynybos fondo įsteigimas
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 16:00
89item on the agendapointProgramos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 16:00
88item on the agendapoint2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pakeitimai; atmetimasKetvirtadienis, 2018 m. gruodžio 6 d., 18:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 16:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2018 m. gruodžio 7 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2018 m. gruodžio 10 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2018 m. gruodžio 11 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d., 19:00
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas