Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2018. gada 10. decembris - Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris 249k
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris178kVersija: Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 20:37
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 24:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
37 pointGatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2871(RSP)]
107 pointEurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
56 voteIzglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē
Ziņojums:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Ziņojums par izglītību digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē
[2018/2090(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
83***IvoteSociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija
Ziņojums:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
82***IvoteEiropas Darba iestādes izveide
Ziņojums:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
86Termiņi***IvotePatvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana
Ziņojums:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās
[2018/0371(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
(Daļējs balsojums: 29/11/2018)
94Termiņi***IvoteVides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide
Ziņojums:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
46Termiņi***IvoteDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Ziņojums:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
[2017/0004(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
58Termiņi***IvoteES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Ziņojums:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
49Termiņi***IvoteEiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Ziņojums:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75
[2016/0257(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
50Termiņi***IvoteEiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
59Termiņi***IvoteEiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (Eurofound) un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75
[2016/0256(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
74Termiņi***IvoteES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ziņojums:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšanu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
[2018/0220(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
85Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Termiņi voteHumanitārās vīzas
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām
[2018/2271(INL)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
98Termiņi***IvoteVīzu kodekss
Ziņojums:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
52Termiņi*voteKopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība
Ziņojums:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība, groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu
[2016/0406(CNS)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
47Termiņi voteŠengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā
Ziņojums:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
ZIņojums par Šengenas acquis noteikumu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā: kontroles atcelšana pie iekšējām sauszemes, jūras un gaisa robežām
[2018/2092(INI)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
18Termiņi voteMilitārā mobilitāte
Ziņojums:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Ziņojums par militāro mobilitāti
[2018/2156(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
57Termiņi voteJaunā Eiropas darba kārtība kultūrai
Ziņojums:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Ziņojums par jauno Eiropas darba kārtību kultūrai
[2018/2091(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2018. gada 10. decembris
15:00 - 24:00   Debates       Uzstāšanās laiks
29Termiņi pointĪpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi
Ziņojums:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Ziņojums par Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumiem un ieteikumiem
[2018/2044(INI)]
Īpašā komiteja terorisma jautājumos
  pointKopīgās debates - ES un Japānas partnerattiecību nolīgums
25***-Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu
Ieteikums:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
32Termiņi -Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
Ziņojums:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu

[2018/0091M(NLE)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
54***-Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu
Ieteikums:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Ārlietu komiteja
75Termiņi -Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
Ziņojums:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses

[2018/0122M(NLE)]
Ārlietu komiteja
113Termiņi -Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība
Komisijas paziņojums

[2018/2979(RSP)]
Balsošana notiks ceturtdien
114 pointEiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums
[2018/2980(RSP)]
  pointKopīgās debates - Eiropas ārpolitika, drošības politika un aizsardzības politika (LES 36. pants)
28Termiņi -Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
Ziņojums:  David McAllister (A8-0392/2018)
Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

[2018/2097(INI)]
Ārlietu komiteja
30Termiņi -Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ziņojums:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

[2018/2099(INI)]
Ārlietu komiteja
27Termiņi point2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
Ziņojums:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
[2018/2098(INI)]
Ārlietu komiteja
16Termiņi pointES un Ukrainas asociācijas nolīgums
Ziņojums:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Ziņojums par ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošanu
[2017/2283(INI)]
Ārlietu komiteja
96Termiņi pointJaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets
Ziņojums:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz otro Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budžeta komiteja
91Termiņi***IpointEiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide
Ziņojums:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Transporta un tūrisma komiteja
92Termiņi***IpointEiropas Aizsardzības fonda izveide
Ziņojums:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  pointKopīgās debates - "Apvārsnis Eiropa"
89Termiņi***I-Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Ziņojums:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
88Termiņi***I-Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma
Ziņojums:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa"

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Eurogrupas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisijas priekšsēdētāja vietniece / augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)30'
Komisija (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (16x6') 96'
Atzinumu sagatavotāji   (19x1') 19'
Brīvā mikrofona procedūra   (10x5') 50'
Deputāti 164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointPatvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
94item on the agendapointVides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
46item on the agendapointDarba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
58item on the agendapointES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
49item on the agendapointEiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
50item on the agendapointEiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
59item on the agendapointEiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
74item on the agendapointES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
85item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos
  -GrozījumiCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
109item on the agendapointHumanitārās vīzas
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -GrozījumiPiektdiena, 2018. gada 7. decembris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
98item on the agendapointVīzu kodekss
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaPiektdiena, 2018. gada 7. decembris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
52item on the agendapointKopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
47item on the agendapointŠengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
18item on the agendapointMilitārā mobilitāte
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
57item on the agendapointJaunā Eiropas darba kārtība kultūrai
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
29item on the agendapointĪpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
32item on the agendapointEkonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
75item on the agendapointStratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
113item on the agendapointJapānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 12:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
28item on the agendapointGada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu
David McAllister (A8-0392/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
30item on the agendapointGada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
27item on the agendapoint2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
16item on the agendapointES un Ukrainas asociācijas nolīgums
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2018. gada 5. decembris, 13:00
96item on the agendapointJaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -GrozījumiOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 19:00
91item on the agendapointEiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 16:00
92item on the agendapointEiropas Aizsardzības fonda izveide
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 16:00
89item on the agendapointPamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 16:00
88item on the agendapointPamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaCeturtdiena, 2018. gada 6. decembris, 18:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 16:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2018. gada 7. decembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2018. gada 10. decembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2018. gada 11. decembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2018. gada 12. decembris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums