Agenda
StraatsburgMaandag 10 december 2018 - Donderdag 13 december 2018 248k
Dinsdag 11 december 2018182kVersie: Woensdag 12 december 2018, 20:38
 Agendapunten
09:00 - 11:50   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 24:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 11:50   Debatten       Spreektijd
37 pointVoorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 en 14 december
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2871(RSP)]
107 pointResultaten van de Eurogroep en voorbereiding van de Eurotop
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
56 voteOnderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid
Verslag:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid
[2018/2090(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
Debat: Maandag 10 december 2018
83***IvoteCoördinatie van socialezekerheidsstelsels
Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
82***IvoteOprichting van een Europese Arbeidsautoriteit
Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater
86Deadline***IvoteFonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen
Verslag:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's
[2018/0371(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(Gedeeltelijke stemming: 29/11/2018)
94Deadline***IvoteVaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 10 december 2018
46Deadline***IvoteBescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Verslag:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
[2017/0004(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
58Deadline***IvoteTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Verslag:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Debat: Maandag 10 december 2018
49Deadline***IvoteEuropees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Verslag:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75
[2016/0257(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
50Deadline***IvoteEuropees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Verslag:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad
[2016/0254(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
59Deadline***IvoteEuropese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad
[2016/0256(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
74Deadline***IvoteAanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Verslag:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
[2018/0220(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
85Deadline voteBezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Deadline voteHumanitaire visa
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa
[2018/2271(INL)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
98Deadline***IvoteVisumcode
Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
52Deadline*voteGemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten boven een bepaalde drempel
[2016/0406(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
47Deadline voteVolledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië
Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht
[2018/2092(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
18Deadline voteMilitaire mobiliteit
Verslag:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Verslag over militaire mobiliteit
[2018/2156(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Maandag 10 december 2018
57Deadline voteNieuwe Europese Agenda voor cultuur
Verslag:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur
[2018/2091(INI)]
Commissie cultuur en onderwijs
Debat: Maandag 10 december 2018
15:00 - 24:00   Debatten       Spreektijd
29Deadline pointConclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme
Verslag:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Verslag over conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme
[2018/2044(INI)]
Bijzondere Commissie terrorisme
  pointGecombineerde behandeling - Partnerschap EU-Japan
25***-Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
Aanbeveling:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Commissie internationale handel
32Deadline -Economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
Verslag:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

[2018/0091M(NLE)]
Commissie internationale handel
54***-Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan
Aanbeveling:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
75Deadline -Strategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
Verslag:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds

[2018/0122M(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
113Deadline -Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
Verklaring van de Commissie

[2018/2979(RSP)]
De stemming vindt op donderdag plaats
114 pointVonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Selahattin Demirtas
Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
[2018/2980(RSP)]
  pointGecombineerde behandeling - Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU)
28Deadline -Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Verslag:  David McAllister (A8-0392/2018)
Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

[2018/2097(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
30Deadline -Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Verslag:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

[2018/2099(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
27Deadline pointJaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake
Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Verslag over het jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake
[2018/2098(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
16Deadline pointAssociatieovereenkomst EU-Oekraïne
Verslag:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
[2017/2283(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
96Deadline pointNieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019
Verslag:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Begrotingscommissie
91Deadline***IpointVaststelling van de Connecting Europe Facility
Verslag:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Commissie vervoer en toerisme
92Deadline***IpointOprichting van het Europees Defensiefonds
Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
  pointGecombineerde behandeling - Horizon Europa
89Deadline***I-Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
88Deadline***I-Programma tot uitvoering Horizon Europa
Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
09:00 - 11:50   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Eurogroep (inclusief antwoorden)10'
Raad (inclusief antwoorden)20'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)30'
Commissie (inclusief antwoorden)30'
Rapporteurs   (16x6') 96'
Rapporteurs voor advies   (19x1') 19'
"Catch the eye"   (10x5') 50'
Leden164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFonds voor asiel, migratie en integratie: nieuwe vastlegging van de resterende bedragen
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
94item on the agendapointVaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
46item on the agendapointBescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 5 december 2018, 13:00
74item on the agendapointAanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
85item on the agendapointBezwaar overeenkomstig artikel 106 van het Reglement: maximumresidugehalten voor acetamiprid in bepaalde producten
  -AmendementenDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitaire visa
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -AmendementenVrijdag 7 december 2018, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
98item on the agendapointVisumcode
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Amendementen; verwerpingVrijdag 7 december 2018, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingMaandag 10 december 2018, 19:00
52item on the agendapointGemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de tijdelijke toepassing van een veralgemeende verleggingsregeling met betrekking tot de levering van goederen en diensten boven een bepaalde drempel
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
47item on the agendapointVolledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitaire mobiliteit
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
57item on the agendapointNieuwe Europese Agenda voor cultuur
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 5 december 2018, 13:00
29item on the agendapointConclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
32item on the agendapointEconomische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
75item on the agendapointStrategische partnerschapsovereenkomst EU-Japan (resolutie)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
113item on the agendapointGepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens
  -OntwerpresolutiesDinsdag 11 december 2018, 12:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 12:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 12 december 2018, 13:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingWoensdag 12 december 2018, 19:00
28item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
David McAllister (A8-0392/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
30item on the agendapointJaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
27item on the agendapointJaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zake
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
16item on the agendapointAssociatieovereenkomst EU-Oekraïne
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -AmendementenWoensdag 5 december 2018, 13:00
96item on the agendapointNieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -AmendementenDinsdag 11 december 2018, 12:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 december 2018, 19:00
91item on the agendapointVaststelling van de Connecting Europe Facility
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 december 2018, 16:00
92item on the agendapointOprichting van het Europees Defensiefonds
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 december 2018, 16:00
89item on the agendapointVaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 december 2018, 16:00
88item on the agendapointProgramma tot uitvoering Horizon Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Amendementen; verwerpingDonderdag 6 december 2018, 18:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDinsdag 11 december 2018, 16:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 7 december 2018, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 10 december 2018, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 11 december 2018, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 12 december 2018, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2018Juridische mededeling