Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r. 252k
Wtorek, 11 grudnia 2018183kWersja: Środa, 12 grudnia 2018, 20:38
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 24:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
37 pointPrzygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 13–14 grudnia
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2871(RSP)]
107 pointWyniki posiedzenia Eurogrupy i przygotowania do szczytu EURO
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
56 voteEdukacja w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
Sprawozdanie:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Sprawozdanie w sprawie edukacji w erze cyfrowej: wyzwania, szanse i wnioski dotyczące kształtowania polityki UE
[2018/2090(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
83***IvoteKoordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Sprawozdanie:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
82***IvoteUstanowienie Europejskiego Urzędu ds. Pracy
Sprawozdanie:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Sprawozdanie w sprawie wnosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
86Termin***IvoteFundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot
Sprawozdanie:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych
[2018/0371(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
(Głosowanie częściowe: 29/11/2018)
94Termin***IvoteUstanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Sprawozdanie:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanwiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) I uchylającego rozporządzenie (UE) ne 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
46Termin***IvoteOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Sprawozdanie:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
[2017/0004(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
58Termin***IvotePrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Sprawozdanie:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
49Termin***IvoteEuropejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Sprawozdanie:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 337/75
[2016/0257(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
50Termin***IvoteEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Sprawozdanie:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 2062/94
[2016/0254(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
59Termin***IvoteEuropejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Sprawozdanie:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75
[2016/0256(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
74Termin***IvoteUzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Sprawozdanie:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
[2018/0220(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
85Termin voteSprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Termin voteWizy humanitarne
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie wiz humanitarnych
[2018/2271(INL)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
98Termin***IvoteKodeks wizowy
Sprawozdanie:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
52Termin*voteWspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu
Sprawozdanie:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu
[2016/0406(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
47Termin votePełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
Sprawozdanie:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Sprawozdanie w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii: zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach lądowych, morskich i powietrznych
[2018/2092(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
18Termin voteMobilność wojskowa
Sprawozdanie:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Sprawozdanie w sprawie mobilności wojskowej
[2018/2156(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
57Termin voteNowy europejski program na rzecz kultury
Sprawozdanie:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Sprawozdanie w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz kultury
[2018/2091(INI)]
Komisja Kultury i Edukacji
Debata: Poniedziałek, 10 grudnia 2018
15:00 - 24:00   Debaty       Czas wystąpień
29Termin pointUstalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Sprawozdanie w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
[2018/2044(INI)]
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
  pointWspólna debata - Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią
25***-Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Zalecenie:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
32Termin -Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Sprawozdanie:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

[2018/0091M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
54***-Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią
Zalecenie:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
75Termin -Umowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
Sprawozdanie:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony

[2018/0122M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
113Termin -Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
Oświadczenie Komisji

[2018/2979(RSP)]
Głosowanie odbędzie się w czwartek
114 pointWyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selahattina Demirtasa
Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
[2018/2980(RSP)]
  pointWspólna debata - Europejska polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony (art. 36 TUE)
28Termin -Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Sprawozdanie:  David McAllister (A8-0392/2018)
Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

[2018/2097(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
30Termin -Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

[2018/2099(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
27Termin pointSprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
[2018/2098(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
16Termin pointWdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
[2017/2283(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
96Termin pointNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
Sprawozdanie:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Komisja Budżetowa
91Termin***IpointUstanowienie instrumentu „Łącząc Europę”
Sprawozdanie:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Transportu i Turystyki
92Termin***IpointUstanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
Sprawozdanie:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  pointWspólna debata - „Horyzont Europa”
89Termin***I-Ustanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Sprawozdanie:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
88Termin***I-Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Sprawozdanie:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Eurogrupy (łącznie z odpowiedziami)10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)20'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)30'
Sprawozdawcy   (16x6') 96'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (19x1') 19'
Procedura pytań z sali   (10x5') 50'
Posłowie164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFundusz Azylu, Migracji i Integracji: Ponowny przydział pozostałych kwot
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
94item on the agendapointUstanowienie programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
58item on the agendapointPrzejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
74item on the agendapointUzupełnienie prawodawstwa w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
85item on the agendapointSprzeciw zgodnie z art. 106: najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości acetamiprydu w niektórych produktach
  -PoprawkiCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
109item on the agendapointWizy humanitarne
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -PoprawkiPiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
98item on the agendapointKodeks wizowy
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Poprawki; odrzuceniePiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imiennePoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
52item on the agendapointWspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie tymczasowego stosowania ogólnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami towarów i usług powyżej określonego progu
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
47item on the agendapointPełne stosowanie przepisów dorobku Schengen w Bułgarii i Rumunii
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
18item on the agendapointMobilność wojskowa
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
57item on the agendapointNowy europejski program na rzecz kultury
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
29item on the agendapointUstalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
32item on the agendapointDecyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
75item on the agendapointUmowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
113item on the agendapointDostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 grudnia 2018, 19:00
28item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
David McAllister (A8-0392/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
30item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
27item on the agendapointSprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
16item on the agendapointWdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
96item on the agendapointNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -PoprawkiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
91item on the agendapointUstanowienie instrumentu „Łącząc Europę”
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
92item on the agendapointUstanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
89item on the agendapointUstanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
88item on the agendapointProgram szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018Informacja prawna