Program
ŠtrasburgPondelok, 10. decembra 2018 - Štvrtok, 13. decembra 2018 254k
Utorok, 11. decembra 2018184kVerzia: Streda, 12. decembra 2018, 20:40
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 24:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
37 pointPríprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2871(RSP)]
107 pointVýsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
56 voteVzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
Správa:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Správa o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
[2018/2090(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
83***IvoteKoordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
Správa:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
82***IvoteZriadenie Európskeho orgánu práce
Správa:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozhodnutie výboru začať rokovania – Článok 69c
86Termín***IvoteFond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm
Správa:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov
[2018/0371(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
(čiastkové hlasovanie: 29. novembra 2018)
94Termín***IvoteZriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Správa:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
46Termín***IvoteOchrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
Správa:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
[2017/0004(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
58Termín***IvoteTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Správa:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
49Termín***IvoteEurópske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Správa:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75
[2016/0257(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
50Termín***IvoteEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Správa:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
59Termín***IvoteEurópska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Správa:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75
[2016/0256(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
74Termín***IvoteDoplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
[2018/0220(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
85Termín voteNámietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Termín voteHumanitárne víza
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu o humanitárnych vízach
[2018/2271(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
98Termín***IvoteVízový kódex
Správa:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
52Termín*voteSpoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu
Správa:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu
[2016/0406(CNS)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
47Termín voteÚplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Správa:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Správa o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach
[2018/2092(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
18Termín voteVojenská mobilita
Správa:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Správa o vojenskej mobilite
[2018/2156(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
57Termín voteNová európska stratégia pre kultúru
Správa:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Správa o novej európskej stratégii pre kultúru
[2018/2091(INI)]
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rozprava: Pondelok, 10. decembra 2018
15:00 - 24:00   Rozpravy       Rečnícky čas
29Termín pointZistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus
Správa:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Správa o zisteniach a odporúčaniach Osobitného výboru pre terorizmus
[2018/2044(INI)]
Osobitný výbor pre terorizmus
  pointSpoločná rozprava - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a Japonskom
25***-Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
Odporúčanie:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
32Termín -Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)
Správa:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve

[2018/0091M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
54***-Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom
Odporúčanie:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
75Termín -Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)
Správa:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na druhej strane

[2018/0122M(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
113Termín -Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska
Vyhlásenie Komisie

[2018/2979(RSP)]
Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok
114 pointRozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša
Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2018/2980(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Európska zahraničná, bezpečnostná a obranná politika (článok 36 ZEÚ)
28Termín -Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
Správa:  David McAllister (A8-0392/2018)
Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

[2018/2097(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
30Termín -Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
Správa:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

[2018/2099(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
27Termín pointVýročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti
Správa:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Správa k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2017 a politike Európskej únie v tejto oblasti
[2018/2098(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
16Termín pointDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Správa:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
[2017/2283(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
96Termín pointNový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019
Správa:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Správa o pozícii Rady k druhému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Výbor pre rozpočet
91Termín***IpointZriadenie Nástroja na prepájanie Európy
Správa:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepájanie Európy a zrušujú sa nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
92Termín***IpointZriadenie Európskeho obranného fondu
Správa:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  pointSpoločná rozprava - Horizont Európa
89Termín***I-Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia
Správa:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
88Termín***I-Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie
Správa:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Euroskupiny (vrátane odpovedí)10'
Rada (vrátane odpovedí)20'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)30'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Spravodajcovia   (16x6') 96'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (19x1') 19'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (10x5') 50'
Poslanci164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointFond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
94item on the agendapointZriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
46item on the agendapointOchrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
58item on the agendapointTransparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
49item on the agendapointEurópske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
50item on the agendapointEurópska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
59item on the agendapointEurópska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 5. decembra 2018, 13:00
74item on the agendapointDoplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
85item on the agendapointNámietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch
  -Pozmeňujúce návrhyŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitárne víza
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 7. decembra 2018, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
98item on the agendapointVízový kódex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 7. decembra 2018, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
52item on the agendapointSpoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
47item on the agendapointÚplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
18item on the agendapointVojenská mobilita
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
57item on the agendapointNová európska stratégia pre kultúru
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 5. decembra 2018, 13:00
29item on the agendapointZistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
32item on the agendapointDohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
75item on the agendapointDohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
113item on the agendapointPrimeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska
  -Návrhy uzneseníUtorok, 11. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 12:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 12. decembra 2018, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienStreda, 12. decembra 2018, 19:00
28item on the agendapointVýročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
David McAllister (A8-0392/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
30item on the agendapointVýročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
27item on the agendapointVýročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
16item on the agendapointDohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 5. decembra 2018, 13:00
96item on the agendapointNový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 11. decembra 2018, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. decembra 2018, 19:00
91item on the agendapointZriadenie Nástroja na prepájanie Európy
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. decembra 2018, 16:00
92item on the agendapointZriadenie Európskeho obranného fondu
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. decembra 2018, 16:00
89item on the agendapointNávrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. decembra 2018, 16:00
88item on the agendapointNávrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieŠtvrtok, 6. decembra 2018, 18:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienUtorok, 11. decembra 2018, 16:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 7. decembra 2018, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 10. decembra 2018, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 11. decembra 2018, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 12. decembra 2018, 19:00
Posledná úprava: 13. decembra 2018Právne oznámenie