Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 10. december 2018 - Četrtek, 13. december 2018 245k
Torek, 11. december 2018175kRazličica: Sreda, 12. december 2018, 20:41
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 24:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
37 pointPriprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2871(RSP)]
107 pointRezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
56 voteIzobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU
Poročilo:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Poročilo o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU
[2018/2090(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
83***IvoteKoordinacija sistemov socialne varnosti
Poročilo:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
82***IvoteUstanovitev Evropskega organa za delo
Poročilo:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Odločitev odbora o začetku pogajanj – člen 69c Poslovnika
86Rok***IvoteSklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske
Poročilo:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov
[2018/0371(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
(Delno glasovanje: 29/11/2018)
94Rok***IvoteVzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Poročilo:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
46Rok***IvoteVarovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
Poročilo:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
[2017/0004(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
58Rok***IvotePreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Poročilo:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
49Rok***IvoteEvropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 337/75
[2016/0257(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
50Rok***IvoteEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94
[2016/0254(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
59Rok***IvoteEvropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1365/75 Sveta
[2016/0256(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
74Rok***IvoteDopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Poročilo:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
[2018/0220(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
85Rok voteNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Rok voteHumanitarni vizumi
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih
[2018/2271(INL)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
98Rok***IvoteVizumski zakonik
Poročilo:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 810/2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
52Rok*voteSkupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom
Poročilo:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom
[2016/0406(CNS)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
47Rok votePolna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji
Poročilo:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Poročilo o polni uporabi določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji: odprava kontrol na kopenskih, morskih in zračnih mejah
[2018/2092(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
18Rok voteVojaška mobilnost
Poročilo:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Poročilo o vojaški mobilnosti
[2018/2156(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
57Rok voteNova evropska agenda za kulturo
Poročilo:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Poročilo o novi evropski agendi za kulturo
[2018/2091(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
Razprava: Ponedeljek, 10. december 2018
15:00 - 24:00   Razprave       Čas za govor
29Rok pointUgotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu
Poročilo:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu
[2018/2044(INI)]
Posebni odbor o terorizmu
  pointSkupna razprava - Sporazum o partnerstvu med EU in Japonsko
25***-Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko
Priporočilo:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
32Rok -Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
Poročilo:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

[2018/0091M(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
54***-Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko
Priporočilo:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
75Rok -Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
Poročilo:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani

[2018/0122M(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
113Rok -Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
Izjava Komisije

[2018/2979(RSP)]
Glasovanje bo v četrtek
114 pointSodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa
Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
[2018/2980(RSP)]
  pointSkupna razprava - Evropska zunanja, varnostna in obrambna politika (člen 36 PEU)
28Rok -Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
Poročilo:  David McAllister (A8-0392/2018)
Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike

[2018/2097(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
30Rok -Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Poročilo:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike

[2018/2099(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
27Rok pointLetno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju
Poročilo:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju
[2018/2098(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
16Rok pointPridružitveni sporazum med EU in Ukrajino
Poročilo:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino
[2017/2283(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
96Rok pointNovi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019
Poročilo:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Odbor za proračun
91Rok***IpointVzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope
Poročilo:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Odbor za promet in turizem
92Rok***IpointUstanovitev Evropskega obrambnega sklada
Poročilo:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega obrambnega sklada
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  pointSkupna razprava - Program Obzorje Evropa
89Rok***I-Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Poročilo:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
88Rok***I-Program za izvajanje programa Obzorje Evropa
Poročilo:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Predsednik Euroskupine (vključno z odgovori)10'
Svet (vključno z odgovori)20'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Razprava brez seznama govornikov   (2x5') 10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica (vključno z odgovori)30'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalci   (16x6') 96'
Pripravljavci mnenja   (19x1') 19'
Razprava brez seznama govornikov   (10x5') 50'
Poslanci164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointSklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
94item on the agendapointVzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
46item on the agendapointVarovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. december 2018, 13:00
58item on the agendapointPreglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. december 2018, 13:00
49item on the agendapointEvropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. december 2018, 13:00
50item on the agendapointEvropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. december 2018, 13:00
59item on the agendapointEvropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 5. december 2018, 13:00
74item on the agendapointDopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
85item on the agendapointNasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih
  -Predlogi spremembČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitarni vizumi
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -Predlogi spremembPetek, 7. december 2018, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
98item on the agendapointVizumski zakonik
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevPetek, 7. december 2018, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjePonedeljek, 10. december 2018, 19:00
52item on the agendapointSkupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
47item on the agendapointPolna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. december 2018, 13:00
18item on the agendapointVojaška mobilnost
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. december 2018, 13:00
57item on the agendapointNova evropska agenda za kulturo
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 5. december 2018, 13:00
29item on the agendapointUgotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
32item on the agendapointSporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
75item on the agendapointSporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
113item on the agendapointUstreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska
  -Predlogi resolucijTorek, 11. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 12. december 2018, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 12. december 2018, 19:00
28item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike
David McAllister (A8-0392/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
30item on the agendapointLetno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
27item on the agendapointLetno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
16item on the agendapointPridružitveni sporazum med EU in Ukrajino
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -Predlogi spremembSreda, 5. december 2018, 13:00
96item on the agendapointNovi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -Predlogi spremembTorek, 11. december 2018, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. december 2018, 19:00
91item on the agendapointVzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. december 2018, 16:00
92item on the agendapointUstanovitev Evropskega obrambnega sklada
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. december 2018, 16:00
89item on the agendapointVzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. december 2018, 16:00
88item on the agendapointProgram za izvajanje programa Obzorje Evropa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevČetrtek, 6. december 2018, 18:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 11. december 2018, 16:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 7. december 2018, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 10. december 2018, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 11. december 2018, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 12. december 2018, 19:00
Zadnja posodobitev: 13. december 2018Pravno obvestilo