Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018 246k
Tisdagen den 11 december 2018179kUtgåva: Onsdagen den 12 december 2018, 20:41
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
37 pointFörberedelse av Europeiska rådets möte den 13–14 december
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2871(RSP)]
107 pointResultaten från Eurogruppens möte och förberedelserna inför eurotoppmötet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2972(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
56 voteUtbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
Betänkande:  Yana Toom (A8-0400/2018)
Betänkande om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
[2018/2090(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
83***IvoteSamordning av de sociala trygghetssystemen
Betänkande:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004
[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
82***IvoteInrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
Betänkande:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
[COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
86Tidsfrist***IvoteAsyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp
Betänkande:  Miriam Dalli (A8-0370/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
[2018/0371(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
(Delomröstning: 29/11/2018)
94Tidsfrist***IvoteInrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)
Betänkande:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013
[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
46Tidsfrist***IvoteSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet
Betänkande:  Claude Rolin (A8-0142/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
[2017/0004(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
58Tidsfrist***IvoteInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Betänkande:  Renate Sommer (A8-0417/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]
[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
49Tidsfrist***IvoteEuropeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande:  Anne Sander (A8-0273/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75
[2016/0257(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
50Tidsfrist***IvoteEuropeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
[2016/0254(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
59Tidsfrist***IvoteEuropeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75
[2016/0256(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
74Tidsfrist***IvoteKomplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Betänkande:  Marlene Mizzi (A8-0359/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
[2018/0220(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
85Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter
[2018/2902(RPS)]
B8-0556/2018
109Tidsfrist voteHumanitära visum
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum
[2018/2271(INL)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
98Tidsfrist***IvoteViseringskodex
Betänkande:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)
[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
52Tidsfrist*voteGemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0418/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde
[2016/0406(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
47Tidsfrist voteFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
Betänkande:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)
Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna
[2018/2092(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
18Tidsfrist voteMilitär rörlighet
Betänkande:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)
Betänkande om militär rörlighet
[2018/2156(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
57Tidsfrist voteNy europeisk kulturagenda
Betänkande:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)
Betänkande om den nya europeiska kulturagendan
[2018/2091(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
Debatt: Måndagen den 10 december 2018
15:00 - 24:00   Debatt       Talartid
29Tidsfrist pointSlutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
Betänkande:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
[2018/2044(INI)]
Särskilda utskottet för terrorismfrågor
  pointGemensam debatt - Partnerskapsavtalet mellan EU och Japan
25***-Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan
Rekommendation:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Utskottet för internationell handel
32Tidsfrist -Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution)
Betänkande:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

[2018/0091M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
54***-Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan
Rekommendation:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
75Tidsfrist -Strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
Betänkande:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

[2018/0122M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
113Tidsfrist -Tillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
Uttalande av kommissionen

[2018/2979(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
114 pointEuropeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas dom i målet med Selahattin Demirtas
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2018/2980(RSP)]
  pointGemensam debatt - Europeisk utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik (artikel 36 i EU-fördraget)
28Tidsfrist -Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:  David McAllister (A8-0392/2018)
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

[2018/2097(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
30Tidsfrist -Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
Betänkande:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

[2018/2099(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
27Tidsfrist pointÅrsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
Betänkande:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
[2018/2098(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
16Tidsfrist pointGenomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
[2017/2283(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
96Tidsfrist pointEuropeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019
Betänkande:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budgetutskottet
91Tidsfrist***IpointInrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa
Betänkande:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Utskottet för transport och turism
92Tidsfrist***IpointInrättande av Europeiska försvarsfonden
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
  pointGemensam debatt - Horisont Europa
89Tidsfrist***I-Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Betänkande:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
88Tidsfrist***I-Programmet för genomförande av Horisont Europa
Betänkande:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Eurogruppens ordförande (inklusive repliker)10'
Rådet (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)20'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'GUE/NGL6'Verts/ALE6'EFDD5'ENF4'30NI4'
15:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)30'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Föredragande   (16x6') 96'
Föredragande av yttrande   (19x1') 19'
Ögonkontaktsförfarandet   (10x5') 50'
Ledamöter164'
PPE45'S&D38'30ECR16'30ALDE15'30GUE/NGL12'Verts/ALE12'EFDD10'ENF8'30NI6'30
86item on the agendapointAsyl- migrations- och integrationsfonden: förnyade åtaganden för återstående belopp
Miriam Dalli (A8-0370/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
94item on the agendapointInrättandet av ett program för miljö- och klimatåtgärder (Life)
Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
46item on the agendapointSkydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet
Claude Rolin (A8-0142/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
58item on the agendapointInsyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan
Renate Sommer (A8-0417/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
49item on the agendapointEuropeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Anne Sander (A8-0273/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
50item on the agendapointEuropeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Czesław Hoc (A8-0274/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
59item on the agendapointEuropeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
74item on the agendapointKomplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Marlene Mizzi (A8-0359/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
85item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: gränsvärden för acetamiprid i vissa produkter
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
109item on the agendapointHumanitära visum
Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018
  -ÄndringsförslagFredagen den 7 december 2018, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
98item on the agendapointViseringskodex
Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeFredagen den 7 december 2018, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 10 december 2018, 19:00
52item on the agendapointGemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde
Gabriel Mato (A8-0418/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
47item on the agendapointFullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
Sergei Stanishev (A8-0365/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
18item on the agendapointMilitär rörlighet
Tunne Kelam (A8-0372/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
57item on the agendapointNy europeisk kulturagenda
Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
29item on the agendapointSlutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
32item on the agendapointAvtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
75item on the agendapointStrategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
113item on the agendapointTillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 december 2018, 19:00
28item on the agendapointÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
David McAllister (A8-0392/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
30item on the agendapointÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
27item on the agendapointÅrsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
16item on the agendapointGenomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
96item on the agendapointEuropeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 19:00
91item on the agendapointInrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
92item on the agendapointInrättande av Europeiska försvarsfonden
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
89item on the agendapointInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
88item on the agendapointProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 december 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 december 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 december 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande