Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. detsember 2018 - Neljapäev, 13. detsember 2018 243k
Kolmapäev, 12. detsember 2018171kVersioon: Kolmapäev, 12. detsember 2018, 20:33
 Päevakorra punktid
10:00 - 12:00   ESMATÄHTIS ARUTELU
12:00 - 12:30   Sahharovi auhinna kätteandmine
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 17:00   Arutelud
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)
 Kõneaeg
 Tähtajad

10:00 - 12:00   ESMATÄHTIS ARUTELU       Kõneaeg
76 pointArutelu Küprose presidendi Nicos Anastasiadesega Euroopa tuleviku teemal
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Sahharovi auhinna kätteandmine      
110 pointSahharovi auhinna kätteandmine
12:30 - 14:30   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
79 voteParanduseelarve projekt nr 6/2018: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine (omavahendid)
Raport:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2018. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2018 kohta: maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Eelarvekomisjon
97 votePaindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
Raport:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Eelarvekomisjon
77 voteELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest
Raport:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2019. aasta üldeelarvest
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Eelarvekomisjon
99Tähtaeg voteEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod
96Tähtaeg voteEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve
Raport:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta teise üldeelarve projekti kohta
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Eelarvekomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
25***voteELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping
Soovitus:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta
[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
32Tähtaeg voteELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)
Raport:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise kohta
[2018/0091M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
54***voteELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping
Soovitus:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimist
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
75Tähtaeg voteELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)
Raport:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[2018/0122M(NLE)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
19***voteELi ja Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping (Horvaatia ühinemine)
Soovitus:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Transpordi- ja turismikomisjon
89Tähtaeg***Ivote„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Raport:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
88Tähtaeg***Ivote„Euroopa horisondi“ rakendamise programm
Raport:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
60Tähtaeg voteÜhtse turu pakett
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Arutelu: Kolmapäev, 28. november 2018
29Tähtaeg voteTerrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused
Raport:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Raport terrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekute ja soovituste kohta
[2018/2044(INI)]
Terrorismi käsitlev erikomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
28Tähtaeg voteÜhise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
Raport:  David McAllister (A8-0392/2018)
Raport ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta
[2018/2097(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
30Tähtaeg voteÜhise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
Raport:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta
[2018/2099(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
27Tähtaeg voteAastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
Raport:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Raport, milles käsitletakse aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
[2018/2098(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
15:00 - 17:00   Arutelud       Kõneaeg
108 pointTöötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet
Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 153a)
[2018/2973(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Digiteenuste maks ja selle ELis kehtestamata jätmine ning hääleteenamuse nõude vajalikkus maksustamise küsimustes
72Tähtaeg*-Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem
Raport:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
73Tähtaeg*-Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine
Raport:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
17:00 - 18:00   HÄÄLETUSED (suulised selgitused hääletuse kohta antakse neljapäeval)      
92Tähtaeg***IvoteEuroopa Kaitsefondi loomine
Raport:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
91Tähtaeg***IvoteEuroopa ühendamise rahastu loomine
Raport:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1316/2013 ja (EL) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Transpordi- ja turismikomisjon

Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
16Tähtaeg voteELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Raport:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Raport ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta
[2017/2283(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)       Kõneaeg
111Tähtaeg pointHuvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2975(RSP)]
35 pointKaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Raport soovitustega Euroopa Komisjonile kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud korra kohta
[2018/2079(INL)]
Õiguskomisjon
31Tähtaeg pointEuroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus
Raport:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Raport Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta
[2018/2105(INI)]
Petitsioonikomisjon
Euroopa ombudsmani Emily O'Reilly osavõtul (kodukorra artikli 220 lõige 1)
21Tähtaeg point2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Raport:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta
[2018/2104(INI)]
Petitsioonikomisjon
(kodukorra artikli 216 lõige 7)
90Tähtaeg***IpointLiidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine
Raport:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
95Tähtaeg***IpointDigitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027
Raport:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
10:00 - 12:00   ESMATÄHTIS ARUTELU     item on the agenda
Küprose Vabariigi president Nicos Anastasiades30'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Arutelud     item on the agenda
Temaatilise arutelu sõnavõtja4'
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Raportöörid   (2x6') 12'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Arutelud (või hääletuse lõpus)     item on the agenda
Ombudsman (koos vastustega)10'
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)35'
Raportöörid   (5x6') 30'
Arvamuse koostajad   (10x1') 10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (6x5') 30'
Parlamendiliikmed150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod
  -Üldeelarve muudatusettepanekute projektid – fraktsioonid, komisjonid, vähemalt 38 parlamendiliigetEsmaspäev, 10. detsember 2018, 12:00
  -Parlamendikomisjonis tagasilükatud muudatusettepanekute uuesti esitamineTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Taotlused eelarve projekti muudatusettepanekute eraldi hääletuseks, osade kaupa hääletamiseks ja nimeliseks hääletuseks Teisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
96item on the agendapointEuroopa Liidu uus 2019. aasta üldeelarve
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
32item on the agendapointELi ja Jaapani vaheline majanduspartnerlusleping (resolutsioon)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
75item on the agendapointELi ja Jaapani vaheline strateegilise partnerluse leping (resolutsioon)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
89item on the agendapoint„Euroopa horisondi“ loomine – selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
88item on the agendapoint„Euroopa horisondi“ rakendamise programm
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
60item on the agendapointÜhtse turu pakett
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 10. detsember 2018, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
29item on the agendapointTerrorismi käsitleva erikomisjoni tähelepanekud ja soovitused
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
28item on the agendapointÜhise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne
David McAllister (A8-0392/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
30item on the agendapointÜhise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
27item on the agendapointAastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2017. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
72item on the agendapointTeatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem
Paul Tang (A8-0428/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
73item on the agendapointMärkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 6. detsember 2018, 13:00
92item on the agendapointEuroopa Kaitsefondi loomine
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
91item on the agendapointEuroopa ühendamise rahastu loomine
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 11. detsember 2018, 16:00
16item on the agendapointELi ja Ukraina assotsieerimisleping
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
111item on the agendapointHuvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
31item on the agendapointEuroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
21item on the agendapoint2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
90item on the agendapointLiidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
95item on the agendapointDigitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. detsember 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave