Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 10 grudnia 2018 r. - Czwartek, 13 grudnia 2018 r. 252k
Środa, 12 grudnia 2018182kWersja: Środa, 12 grudnia 2018, 20:38
 Punkty porządku dziennego
10:00 - 12:00   DEBATA PRIORYTETOWA
12:00 - 12:30   Wręczenie Nagrody im. Sacharowa
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 17:00   Debaty
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)
 Czas wystąpień
 Terminy

10:00 - 12:00   DEBATA PRIORYTETOWA       Czas wystąpień
76 pointDebata z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem na temat przyszłości Europy
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Wręczenie Nagrody im. Sacharowa      
110 pointWręczenie Nagrody im. Sacharowa
12:30 - 14:30   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
79 voteProjekt budżetu korygującego nr 6/2018: Zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania (zasoby własne)
Sprawozdanie:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2018 na rok budżetowy 2018: zmniejszenie środków na płatności i środków na zobowiązania zgodnie z zaktualizowanymi prognozami dotyczącymi wydatków i aktualizacją dochodów (zasoby własne)
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Komisja Budżetowa
97 voteUruchomienie instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
Sprawozdanie:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych środków budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Komisja Budżetowa
77 voteUruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.
Sprawozdanie:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu zapewnienia środków na wypłatę zaliczek w budżecie ogólnym Unii na 2019 r.
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Komisja Budżetowa
99Termin voteNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje
96Termin voteNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
Sprawozdanie:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie drugiego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Komisja Budżetowa
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
25***voteDecyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Zalecenie:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
32Termin voteDecyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Sprawozdanie:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
[2018/0091M(NLE)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
54***voteUmowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią
Zalecenie:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
75Termin voteUmowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
Sprawozdanie:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony
[2018/0122M(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
19***voteEurośródziemnomorska umowa lotnicza między UE a Jordanią (przystąpienie Chorwacji do UE)
Zalecenie:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską umowę lotniczą między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Komisja Transportu i Turystyki
89Termin***IvoteUstanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Sprawozdanie:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Euroepjskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
88Termin***IvoteProgram szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Sprawozdanie:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
60Termin votePakiet dotyczący jednolitego rynku
Projekty rezolucji
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Debata: Środa, 28 listopada 2018
29Termin voteUstalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
Sprawozdanie:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Sprawozdanie w sprawie ustaleń i zaleceń Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
[2018/2044(INI)]
Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
28Termin voteSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Sprawozdanie:  David McAllister (A8-0392/2018)
Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
[2018/2097(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
30Termin voteSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Sprawozdanie:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
[2018/2099(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
27Termin voteSprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
[2018/2098(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
15:00 - 17:00   Debaty       Czas wystąpień
108 pointZaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie
Debata na aktualny temat (art. 153a)
[2018/2973(RSP)]
  pointWspólna debata - Podatek od usług cyfrowych i brak przyjęcia podatku od usług cyfrowych dla UE oraz potrzeba zasady większości w sprawie opodatkowania
72Termin*-Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych
Sprawozdanie:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
73Termin*-Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca
Sprawozdanie:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy dotyczące opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
17:00 - 18:00   GŁOSOWANIE (ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania, które odbędzie się w czwartek)      
92Termin***IvoteUstanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
Sprawozdanie:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
91Termin***IvoteUstanowienie instrumentu „Łącząc Europę”
Sprawozdanie:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Komisja Transportu i Turystyki

Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
16Termin voteWdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Sprawozdanie:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
[2017/2283(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Wtorek, 11 grudnia 2018
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)       Czas wystąpień
111Termin pointKonflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2975(RSP)]
35 pointProcedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
Sprawozdanie:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie procedury przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych
[2018/2079(INL)]
Komisja Prawna
31Termin pointDziałalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
Sprawozdanie:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
[2018/2105(INI)]
Komisja Petycji
W obecności Emily O'Reilly, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Art. 220 ust. 1 Regulaminu
21Termin pointPrace Komisji Petycji w 2017 r.
Sprawozdanie:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Sprawozdanie w sprawie prac Komisji Petycji w 2017 r.
[2018/2104(INI)]
Komisja Petycji
Art. 216 ust. 7 Regulaminu
90Termin***IpointUstanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Sprawozdanie:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
95Termin***IpointUstanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Sprawozdanie:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
10:00 - 12:00   DEBATA PRIORYTETOWA     item on the agenda
Nikos Anastasiades, prezydent Republiki Cypryjskiej30'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Debaty     item on the agenda
Mówca w debacie na aktualny temat4'
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Sprawozdawcy   (2x6') 12'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Debaty (lub na zakończenie głosowania)     item on the agenda
Rzecznik Praw Obywatelskich (łącznie z odpowiedziami)10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)35'
Sprawozdawcy   (5x6') 30'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (10x1') 10'
Procedura pytań z sali   (6x5') 30'
Posłowie150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 - wszystkie sekcje
  -Projekt poprawek do budżetu ogólnego - grupy polityczne, komisje, co najmniej 38 posłówPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 12:00
  -Ponowne przedłożenie poprawek odrzuconych w komisjiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Wnioski w sprawie głosowania "odrębnego", "podzielonego" i "imiennego" nad poprawkami do projektu budżetuWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
96item on the agendapointNowy budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -PoprawkiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
32item on the agendapointDecyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
75item on the agendapointUmowa o partnerstwie strategicznym między UE a Japonią (rezolucja)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
89item on the agendapointUstanowienie programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
88item on the agendapointProgram szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
60item on the agendapointPakiet dotyczący jednolitego rynku
  -Projekty rezolucjiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 20:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
29item on the agendapointUstalenia i zalecenia Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
28item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
David McAllister (A8-0392/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
30item on the agendapointSprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
27item on the agendapointSprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
72item on the agendapointWspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych
Paul Tang (A8-0428/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
73item on the agendapointOpodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -PoprawkiCzwartek, 6 grudnia 2018, 13:00
92item on the agendapointUstanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
91item on the agendapointUstanowienie instrumentu „Łącząc Europę”
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneWtorek, 11 grudnia 2018, 16:00
16item on the agendapointWdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
111item on the agendapointKonflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej
  -Projekty rezolucjiWtorek, 11 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 12:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 12 grudnia 2018, 13:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneŚroda, 12 grudnia 2018, 19:00
31item on the agendapointDziałalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r.
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
21item on the agendapointPrace Komisji Petycji w 2017 r.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -PoprawkiŚroda, 5 grudnia 2018, 13:00
90item on the agendapointUstanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
95item on the agendapointUstanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Poprawki; odrzucenieCzwartek, 6 grudnia 2018, 18:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 7 grudnia 2018, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 10 grudnia 2018, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 11 grudnia 2018, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 12 grudnia 2018, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2018Informacja prawna