Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018 246k
Onsdagen den 12 december 2018177kUtgåva: Onsdagen den 12 december 2018, 20:41
 Punkter på föredragningslistan
10:00 - 12:00   PRIORITERAD DEBATT
12:00 - 12:30   Utdelning av Sacharovpriset
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)
 Talartid
 Tidsfrister

10:00 - 12:00   PRIORITERAD DEBATT       Talartid
76 pointDebatt med Cyperns president, Nicos Anastasiades, om Europas framtid
[2018/2797(RSP)]
12:00 - 12:30   Utdelning av Sacharovpriset      
110 pointUtdelning av Sacharovpriset
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
79 voteFörslag till ändringsbudget nr 6/2018: minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden (egna medel)
Betänkande:  Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)
Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2018 för budgetåret 2018: Minskning av betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden i enlighet med uppdaterade utgifts- och inkomstberäkningar (egna medel)
[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]
Budgetutskottet
97 voteIanspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
Betänkande:  Daniele Viotti (A8-0455/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär
[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]
Budgetutskottet
77 voteIanspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019
Betänkande:  Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019
[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]
Budgetutskottet
99Tidsfrist voteNy allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2019 – alla avsnitt
96Tidsfrist voteEuropeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019
Betänkande:  Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)
Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019
[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]
Budgetutskottet
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
25***voteAvtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan
Rekommendation:  Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan
[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
32Tidsfrist voteAvtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution)
Betänkande:  Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan
[2018/0091M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
54***voteStrategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan
Rekommendation:  Alojz Peterle (A8-0383/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
75Tidsfrist voteStrategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
Betänkande:  Alojz Peterle (A8-0385/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
[2018/0122M(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
19***voteEuropa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan EU och Jordanien (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Keith Taylor (A8-0371/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll om ändring av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska Konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]
Utskottet för transport och turism
89Tidsfrist***IvoteInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Betänkande:  Dan Nica (A8-0401/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning
[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
88Tidsfrist***IvoteProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Betänkande:  Christian Ehler (A8-0410/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
60Tidsfrist voteInremarknadspaketet
Resolutionsförslag
[2018/2903(RSP)]
RC-B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018
Debatt: Onsdagen den 28 november 2018
29Tidsfrist voteSlutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
Betänkande:  Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)
Betänkande om slutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
[2018/2044(INI)]
Särskilda utskottet för terrorismfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
28Tidsfrist voteÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:  David McAllister (A8-0392/2018)
Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
[2018/2097(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
30Tidsfrist voteÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
Betänkande:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)
Betänkande om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
[2018/2099(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
27Tidsfrist voteÅrsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
Betänkande:  Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)
Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
[2018/2098(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
108 pointInvolvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2018/2973(RSP)]
  pointGemensam debatt - Skatt på digitala tjänster, underlåtelsen att införa en skatt på digitala tjänster i EU samt behovet av majoritetsbeslut på skatteområdet
72Tidsfrist*-Ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Betänkande:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
73Tidsfrist*-Bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Betänkande:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
92Tidsfrist***IvoteInrättande av Europeiska försvarsfonden
Betänkande:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden
[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
91Tidsfrist***IvoteInrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa
Betänkande:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014
[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Utskottet för transport och turism

Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
16Tidsfrist voteGenomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
Betänkande:  Michael Gahler (A8-0369/2018)
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
[2017/2283(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)       Talartid
111Tidsfrist pointIntressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2975(RSP)]
35 pointSnabb lösning av handelstvister
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister
[2018/2079(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor
31Tidsfrist pointOmbudsmannens verksamhet under 2017
Betänkande:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017
[2018/2105(INI)]
Utskottet för framställningar
I närvaro av Europeiska ombudsmannen, Emily O'Reilly, (Artikel 220.1)
21Tidsfrist pointÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
Betänkande:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
[2018/2104(INI)]
Utskottet för framställningar
Artikel 216.7
90Tidsfrist***IpointInrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Betänkande:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
95Tidsfrist***IpointInrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Betänkande:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
10:00 - 12:00   PRIORITERAD DEBATT     item on the agenda
Nicos Anastasiades, Republiken Cyperns president30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande   (2x6') 12'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)     item on the agenda
Ombudsmannen (inklusive repliker)10'
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Föredragande   (5x6') 30'
Föredragande av yttrande   (10x1') 10'
Ögonkontaktsförfarandet   (6x5') 30'
Ledamöter150'
PPE40'30S&D35'ECR15'ALDE14'GUE/NGL11'Verts/ALE11'EFDD9'30ENF8'NI6'
99item on the agendapointNy allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2019 – alla avsnitt
  -Ändringsförslag till Europeiska unionens allmänna budget – politiska grupper, utskott, minst 38 ledamöterMåndagen den 10 december 2018, 12:00
  -Nytt framläggande av ändringsförslag som förkastats i utskottetTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Begäranden om "särskilda omröstningar", "delade omröstningar" och "omröstningar med namnupprop" avseende ändringsförslag till förslaget till budgetTisdagen den 11 december 2018, 19:00
96item on the agendapointEuropeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019
Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018
  -ÄndringsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 19:00
32item on the agendapointAvtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (resolution)
Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
75item on the agendapointStrategiskt partnerskapsavtal mellan EU och Japan (resolution)
Alojz Peterle (A8-0385/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
89item on the agendapointInrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning
Dan Nica (A8-0401/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
88item on the agendapointProgrammet för genomförande av Horisont Europa
Christian Ehler (A8-0410/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
60item on the agendapointInremarknadspaketet
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 december 2018, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 10 december 2018, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
29item on the agendapointSlutsatser och rekommendationer från särskilda utskottet för terrorismfrågor
Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
28item on the agendapointÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
David McAllister (A8-0392/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
30item on the agendapointÅrsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
27item on the agendapointÅrsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området
Petras Auštrevičius (A8-0373/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
72item on the agendapointEtt gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Paul Tang (A8-0428/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
73item on the agendapointBolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 6 december 2018, 13:00
92item on the agendapointInrättande av Europeiska försvarsfonden
Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
91item on the agendapointInrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa
Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 11 december 2018, 16:00
16item on the agendapointGenomförandet av EU:s associeringsavtal med Ukraina
Michael Gahler (A8-0369/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
111item on the agendapointIntressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 december 2018, 19:00
31item on the agendapointOmbudsmannens verksamhet under 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
21item on the agendapointÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
90item on the agendapointInrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
95item on the agendapointInrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 december 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 december 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 december 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande