Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 10 декември 2018 г. - Четвъртък, 13 декември 2018 г. 279k
Четвъртък, 13 декември 2018181kВерсия: Cряда, 12 декември 2018, 16:48
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:30   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
106 pointПоложението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина
Изявление на Комисията
[2018/2971(RSP)]
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
100Срок -Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Срок -Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Срок -Танзания
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
104***voteСпоразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване
Препоръка:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на изменение на Споразумението между Съединените американски щати и Европейската общност относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Комисия по транспорт и туризъм
35 voteУскорено разрешаване на търговски спорове
Доклад:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Доклад, съдържащ препоръки към Комисията относно ускореното разрешаване на търговски спорове
[2018/2079(INL)]
Комисия по правни въпроси
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
23 voteБлокова верига: далновидна търговска политика
Доклад:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Доклад относно блоковата верига: далновидна търговска политика
[2018/2085(INI)]
Комисия по международна търговия
115***IvoteМинимално покритие за загуби за необслужвани експозиции
Доклад:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на минималното покритие за загуби за необслужвани експозиции
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
90Срок***IvoteСъздаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма
Доклад:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма и за отмяна на регламенти (ЕС) № 912/2010, (ЕС) № 1285/2013 и (ЕС) № 377/2014 и на Решение 541/2014/ЕС
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
95Срок***IvoteСъздаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
Доклад:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
72Срок*voteОбща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги
Доклад:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
73Срок*voteКорпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие
Доклад:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
113Срок voteАдекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
Предложения за резолюции
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Разискване: Втoрник, 11 декември 2018
111Срок voteКонфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република
Предложения за резолюции
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
31Срок voteДейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.
Доклад:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Доклад относно годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.
[2018/2105(INI)]
Комисия по петиции
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
21Срок voteРазисквания в комисията по петиции през 2017 г.
Доклад:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Доклад относно разискванията в комисията по петиции през 2017 г.
[2018/2104(INI)]
Комисия по петиции
Разискване: Cряда, 12 декември 2018
15:00 - 16:30   Разисквания       Време за изказвания
69 pointРедки заболявания
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Комисия
Редки заболявания
103 pointРазпространение на африканската чума по свинете
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Разпространение на африканската чума по свинете
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)10'
Комисия (включително отговорите)25'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (3x2') 6'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)10'
Автори (комисии)   (2x5') 10'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Членове на ЕП45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointИран, и по-специално случая на Насрин Сотуде
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 декември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 14:00
101item on the agendapointЕгипет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 декември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 14:00
102item on the agendapointТанзания
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 10 декември 2018, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 14:00
90item on the agendapointСъздаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския съюз за космическата програма
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
95item on the agendapointСъздаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г.
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Изменения; отхвърлянеЧетвъртък, 6 декември 2018, 18:00
72item on the agendapointОбща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги
Paul Tang (A8-0428/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
73item on the agendapointКорпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -ИзмененияЧетвъртък, 6 декември 2018, 13:00
113item on the agendapointАдекватност на нивото на защитата на личните данни, предоставяна от Япония
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 декември 2018, 19:00
111item on the agendapointКонфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република
  -Предложения за резолюцииВтoрник, 11 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 12:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 12 декември 2018, 13:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 12 декември 2018, 19:00
31item on the agendapointДейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
21item on the agendapointРазисквания в комисията по петиции през 2017 г.
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -ИзмененияCряда, 5 декември 2018, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 7 декември 2018, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 10 декември 2018, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 11 декември 2018, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 12 декември 2018, 19:00
Последно осъвременяване: 13 декември 2018 г.Правна информация