Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 10. detsember 2018 - Neljapäev, 13. detsember 2018 243k
Neljapäev, 13. detsember 2018164kVersioon: Kolmapäev, 12. detsember 2018, 20:33
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:30   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
106 pointRändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas
Komisjoni avaldus
[2018/2971(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
100Tähtaeg -Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Tähtaeg -Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Tähtaeg -Tansaania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
115***IvoteViivisnõuete kahju miinimumkate
Raport:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
35 voteKaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord
Raport:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Raport soovitustega Euroopa Komisjonile kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud korra kohta
[2018/2079(INL)]
Õiguskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
90Tähtaeg***IvoteLiidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine
Raport:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
95Tähtaeg***IvoteDigitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027
Raport:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
104***voteUSA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping
Soovitus:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepingu muudatuse Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Transpordi- ja turismikomisjon
72Tähtaeg*voteTeatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem
Raport:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühist süsteemi
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
73Tähtaeg*voteMärkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine
Raport:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamise eeskirjad
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
23 votePlokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika
Raport:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Raport plokiahela ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika kohta
[2018/2085(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
113Tähtaeg voteJaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Arutelu: Teisipäev, 11. detsember 2018
111Tähtaeg voteHuvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis
Resolutsiooni ettepanekud
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
31Tähtaeg voteEuroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus
Raport:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Raport Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevust käsitleva aastaaruande kohta
[2018/2105(INI)]
Petitsioonikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
21Tähtaeg vote2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Raport:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Raport 2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelude kohta
[2018/2104(INI)]
Petitsioonikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 12. detsember 2018
15:00 - 16:30   Arutelud       Kõneaeg
69 pointHaruldased haigused
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Komisjon
Haruldased haigused
103 pointAafrika seakatku levik
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
Aafrika seakatku levik
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)25'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (3x2') 6'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)10'
Koostajad (komisjonid)   (2x5') 10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. detsember 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 14:00
101item on the agendapointEgiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. detsember 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 14:00
102item on the agendapointTansaania
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 10. detsember 2018, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 14:00
90item on the agendapointLiidu kosmoseprogrammi ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti loomine
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
95item on the agendapointDigitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineNeljapäev, 6. detsember 2018, 18:00
72item on the agendapointTeatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem
Paul Tang (A8-0428/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
73item on the agendapointMärkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 6. detsember 2018, 13:00
113item on the agendapointJaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
111item on the agendapointHuvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 11. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 12. detsember 2018, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 12. detsember 2018, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
31item on the agendapointEuroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
21item on the agendapoint2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 5. detsember 2018, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 7. detsember 2018, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 10. detsember 2018, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 11. detsember 2018, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 12. detsember 2018, 19:00
Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusalane teave