Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 10 december 2018 - Torsdagen den 13 december 2018 246k
Torsdagen den 13 december 2018168kUtgåva: Onsdagen den 12 december 2018, 20:41
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:30   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
106 pointSituationen för migranter vid gränsen till EU i Bosnien och Hercegovina
Uttalande av kommissionen
[2018/2971(RSP)]
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
100Tidsfrist -Iran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
[2018/2967(RSP)]
RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018
101Tidsfrist -Egypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
[2018/2968(RSP)]
RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
102Tidsfrist -Tanzania
[2018/2969(RSP)]
RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
115***IvoteMinsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar
Betänkande:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar - Artikel 69c
35 voteSnabb lösning av handelstvister
Betänkande:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om snabb lösning av handelstvister
[2018/2079(INL)]
Utskottet för rättsliga frågor
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
90Tidsfrist***IvoteInrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Betänkande:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU
[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
95Tidsfrist***IvoteInrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Betänkande:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
104***voteAvtalet mellan Amerikas förenta stater och EU om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet
Rekommendation:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet
[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]
Utskottet för transport och turism
72Tidsfrist*voteEtt gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Betänkande:  Paul Tang (A8-0428/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
73Tidsfrist*voteBolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Betänkande:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)
23 voteBlockkedja: en framåtblickande handelspolitik
Betänkande:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)
Betänkande om blockkedja: en framåtblickande handelspolitik
[2018/2085(INI)]
Utskottet för internationell handel
113Tidsfrist voteTillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
Resolutionsförslag
[2018/2979(RSP)]
B8-0561/2018
Debatt: Tisdagen den 11 december 2018
111Tidsfrist voteIntressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
Resolutionsförslag
[2018/2975(RSP)]
RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
31Tidsfrist voteOmbudsmannens verksamhet under 2017
Betänkande:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2017
[2018/2105(INI)]
Utskottet för framställningar
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
21Tidsfrist voteÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
Betänkande:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
Betänkande om överläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
[2018/2104(INI)]
Utskottet för framställningar
Debatt: Onsdagen den 12 december 2018
15:00 - 16:30   Debatt       Talartid
69 pointSällsynta sjukdomar
Muntlig fråga - [2018/2866(RSP)]
     
Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Kommissionen
Sällsynta sjukdomar
103 pointSpridningen av afrikansk svinpest
Muntlig fråga - [2018/2953(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Kommissionen
Spridningen av afrikansk svinpest
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)25'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)1'
Ögonkontaktsförfarandet (artikel 135 i arbetsordningen)   (3x2') 6'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'GUE/NGL5'Verts/ALE5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
15:00 - 16:30   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Frågeställare (utskott)   (2x5') 10'
Ögonkontaktsförfarandet   (2x5') 10'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30GUE/NGL4'Verts/ALE4'EFDD3'30ENF3'NI3'
100item on the agendapointIran, särskilt fallet Nasrin Sotoudeh
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 december 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 14:00
101item on the agendapointEgypten, särskilt situationen för människorättsförsvarare
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 december 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 14:00
102item on the agendapointTanzania
  -Resolutionsförslag (artikel 135 i arbetsordningen)Måndagen den 10 december 2018, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 14:00
90item on the agendapointInrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå
Massimiliano Salini (A8-0405/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
95item on the agendapointInrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027
Angelika Mlinar (A8-0408/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeTorsdagen den 6 december 2018, 18:00
72item on the agendapointEtt gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster
Paul Tang (A8-0428/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
73item on the agendapointBolagsbeskattning av en betydande digital närvaro
Dariusz Rosati (A8-0426/2018
  -ÄndringsförslagTorsdagen den 6 december 2018, 13:00
113item on the agendapointTillräckligheten avseende det personuppgiftsskydd som säkerställs av Japan
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 december 2018, 19:00
111item on the agendapointIntressekonflikt och skydd av EU:s budget i Tjeckien
  -ResolutionsförslagTisdagen den 11 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 12 december 2018, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 12 december 2018, 19:00
31item on the agendapointOmbudsmannens verksamhet under 2017
Eleonora Evi (A8-0411/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
21item on the agendapointÖverläggningarna i utskottet för framställningar under 2017
Cecilia Wikström (A8-0404/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 5 december 2018, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 7 december 2018, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 10 december 2018, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 11 december 2018, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 12 december 2018, 19:00
Senaste uppdatering: 13 december 2018Rättsligt meddelande