Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí, 14. ledna 2019 - Čtvrtek, 17. ledna 2019 243k
Úterý, 15. ledna 2019180kVerze: Středa, 16. ledna 2019, 20:16
 Body k pořadu jednání
09:00 - 10:30   Rozpravy
10:30 - 11:30   Rozpravy
11:30 - 12:00   Slavnostní zasedání
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 10:30   Rozpravy       Řečnická doba
112 pointReforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe
Prohlášení Rady a Komise
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Rozpravy       Řečnická doba
75 pointHodnocení rakouského předsednictví Rady
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2942(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
11:30 - 12:00   Slavnostní zasedání      
100 vote20. výročí měny euro
12:00 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
91***IvoteZřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic
Zpráva:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
93***voteUzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii
Doporučení:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnuti Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Albánskou republikou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánské republice
[2018/0241(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
25***voteProtokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska)
Doporučení:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii jménem Unie a členských států
[2017/0185(NLE)]
Výbor pro zahraniční věci
24 voteKomplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem
Zpráva:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o komplexní dohodě mezi EU a Kyrgyzskou republikou
[2018/2118(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Článek 113 jednacího řádu
26 voteAutonomní řízení vozidel v evropské dopravě
Zpráva:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Zpráva o autonomním řízení vozidel v evropské dopravě
[2018/2089(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
56Lhůta***IvoteUžívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
Zpráva:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
[2017/0113(COD)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
97Lhůta***IvoteDočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi
Zpráva:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se provádí ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi
[2018/0101(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
90Lhůta***IvoteZavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Zpráva:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
57Lhůta*voteZměna statutu Evropské investiční banky
Zpráva:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky
[2018/0811(CNS)]
Výbor pro ústavní záležitosti
19Lhůta voteZačleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu
Zpráva:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Zpráva o začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu
[2018/2162(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
20Lhůta voteSpolečný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Zpráva o společném evropském podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
[2018/2222(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
35Lhůta votePosouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru
Zpráva:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Zpráva o posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru
[2018/2086(INI)]
Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
15Lhůta votePokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU
Zpráva:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Zpráva o pokynech EU a mandátu zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU
[2018/2155(INI)]
Výbor pro zahraniční věci
Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
32Lhůta voteRovnost žen a mužů a daňové politiky v EU
Zpráva:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Zpráva o rovnosti žen a mužů a daňových politikách v EU
[2018/2095(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Rozprava: Pondělí, 14. ledna 2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
54 pointPředstavení programu činnosti rumunského předsednictví
Prohlášení Rady a Komise
[2018/2918(RSP)]
29Lhůta pointVýroční zpráva ECB za rok 2017
Zpráva:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Zpráva o výroční zprávě ECB za rok 2017
[2018/2101(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
Za přítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho
22Lhůta pointBankovní unie – výroční zpráva za rok 2018
Zpráva:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Zpráva o bankovní unii – výroční zpráva za rok 2018
[2018/2100(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
85Lhůta***IpointZavedení Programu InvestEU
Zpráva:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor
  pointSpolečná rozprava - Provádění obchodních dohod a dohod o přidružení v Latinské Americe
39Lhůta -Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
Zpráva:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Zpráva o provádění obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kolumbií a Peru

[2018/2010(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
27 -Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou
Zpráva:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Zpráva o uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou

[2018/2106(INI)]
Výbor pro mezinárodní obchod
83Lhůta***IpointEvropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
Zpráva:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
89Lhůta***IpointEvropský sociální fond plus (ESF+)
Zpráva:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
88Lhůta***IpointZvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
Zpráva:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Výbor pro regionální rozvoj
09:00 - 10:30   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)   (0x10') 0'
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Prezident Evropské centrální banky (včetně odpovědí)10'
Rada (včetně odpovědí)15'
Komise (včetně odpovědí)50'
Zpravodajové   (9x6') 54'
Navrhovatelé   (22x1') 22'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointUžívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
97item on the agendapointDočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
90item on the agendapointZavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
57item on the agendapointZměna statutu Evropské investiční banky
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. ledna 2019, 13:00
19item on the agendapointZačleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. ledna 2019, 13:00
20item on the agendapointSpolečný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 9. ledna 2019, 13:00
35item on the agendapointPosouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 9. ledna 2019, 13:00
15item on the agendapointPokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 9. ledna 2019, 13:00
32item on the agendapointRovnost žen a mužů a daňové politiky v EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 9. ledna 2019, 13:00
29item on the agendapointVýroční zpráva ECB za rok 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. ledna 2019, 13:00
22item on the agendapointBankovní unie – výroční zpráva za rok 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. ledna 2019, 13:00
85item on the agendapointZavedení Programu InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
39item on the agendapointProvádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Pozměňovací návrhyStředa, 9. ledna 2019, 13:00
83item on the agendapointEvropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
89item on the agendapointEvropský sociální fond plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
88item on the agendapointZvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 9. ledna 2019, 13:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 11. ledna 2019, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 14. ledna 2019, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 15. ledna 2019, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)Středa, 16. ledna 2019, 19:00
Poslední aktualizace: 17. ledna 2019Právní upozornění