Dagsorden
StrasbourgMandag den 14. januar 2019 - Torsdag den 17. januar 2019 241k
Tirsdag den 15. januar 2019177kUdgave: Onsdag den 16. januar 2019, 20:17
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 10:30   Forhandling
10:30 - 11:30   Forhandling
11:30 - 12:00   Højtideligt møde
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer
15:00 - 23:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

09:00 - 10:30   Forhandling       Taletid
112 pointReform af EU's politik for asyl og migration i lyset af den fortsatte humanitære krise i Middelhavet og Afrika
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Forhandling       Taletid
75 pointGennemgang af det østrigske rådsformandskab
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2942(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
11:30 - 12:00   Højtideligt møde      
100 vote20-året for euroen
12:00 - 14:00   AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer      
91***IvoteEtablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
Betænkning:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
93***voteUndertegnelse af statusaftalen mellem EU og Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Albanien
Henstilling:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Albanien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Albanien
[2018/0241(NLE)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
25***voteProtokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Kirgisistan (Kroatiens tiltrædelse)
Henstilling:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens og medlemsstaternes vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union
[2017/0185(NLE)]
Udenrigsudvalget
24 voteDen omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik
Betænkning:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik
[2018/2118(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 113
26 voteSelvkørende biler i europæisk transport
Betænkning:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Betænkning om selvkørende biler i europæisk transport
[2018/2089(INI)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
56Frist***IvoteAnvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej
Betænkning:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej
[2017/0113(COD)]
Transport- og Turismeudvalget
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
97Frist***IvoteMidlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande
Betænkning:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande
[2018/0101(COD)]
Udvalget om International Handel
90Frist***IvoteFastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Betænkning:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
57Frist*voteÆndring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter
Betænkning:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om ændring af EIB's vedtægter
[2018/0811(CNS)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
19Frist voteIntegration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet
Betænkning:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Betænkning om integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet
[2018/2162(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
20Frist voteEuropæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Betænkning om det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
[2018/2222(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
35Frist voteVurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor
Betænkning:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Betænkning om vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor
[2018/2086(INI)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
15Frist voteEU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU
Betænkning:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Betænkning om EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU
[2018/2155(INI)]
Udenrigsudvalget
Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
32Frist voteLigestilling og beskatning i EU
Betænkning:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Betænkning om ligestilling og beskatning i EU
[2018/2095(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Forhandling: Mandag den 14. januar 2019
15:00 - 23:00   Forhandling       Taletid
54 pointPræsentation af det rumænske formandskabs aktivitetsprogram
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2018/2918(RSP)]
29Frist pointECB's årsberetning for 2017
Betænkning:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Betænkning om ECB's årsberetning for 2017
[2018/2101(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
Med tilstedeværelse af Mario Draghi, formand for ECB
22Frist pointBankunionen – Årsberetning 2018
Betænkning:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Betænkning om Bankunionen – årsberetning 2018
[2018/2100(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
85Frist***IpointOprettelse af InvestEU-programmet
Betænkning:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetudvalget
Økonomi- og Valutaudvalget
  pointForhandling under ét - Gennemførelse af handels- og associeringsaftaler i Latinamerika
39Frist -Gennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru
Betænkning:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Betænkning om gennemførelsen af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru

[2018/2010(INI)]
Udvalget om International Handel
27 -Gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika
Betænkning:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Betænkning om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika

[2018/2106(INI)]
Udvalget om International Handel
83Frist***IpointDen Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
Betænkning:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
89Frist***IpointDen Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
Betænkning:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
88Frist***IpointSærlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)
Betænkning:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Regionaludviklingsudvalget
09:00 - 10:30   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Det Europæiske Råd (inkl. svar)   (0x10') 0'
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Catch-the-eye5'
Medlemmer45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)10'
Medlemmer30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Forhandling     item on the agenda
Formanden for Den Europæiske Centralbank (inkl. svar)10'
Rådet (inkl. svar)15'
Kommissionen (inkl. svar)50'
Ordførere   (9x6') 54'
Ordførere for udtalelser   (22x1') 22'
Catch-the-eye   (8x5') 40'
Medlemmer164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointAnvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
97item on the agendapointMidlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem EU og visse tredjelande
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
90item on the agendapointFastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
57item on the agendapointÆndring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
19item on the agendapointIntegration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
35item on the agendapointVurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
15item on the agendapointEU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
32item on the agendapointLigestilling og beskatning i EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
29item on the agendapointECB's årsberetning for 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
22item on the agendapointBankunionen – Årsberetning 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
85item on the agendapointOprettelse af InvestEU-programmet
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
39item on the agendapointGennemførelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -ÆndringsforslagOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
83item on the agendapointDen Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
89item on the agendapointDen Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
88item on the agendapointSærlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 9. januar 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 11. januar 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 14. januar 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 15. januar 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 16. januar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 17. januar 2019Juridisk meddelelse