Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 272k
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019183kΈκδοση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 20:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:30   Συζητήσεις
10:30 - 11:30   Συζητήσεις
11:30 - 12:00   Πανηγυρική συνεδρίαση
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 23:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
112 pointΜεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο και τη μετανάστευση λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής κρίσης στη Μεσόγειο και στην Αφρική
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
75 pointΕπισκόπηση της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2942(RSP)]
Ένας (1) γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες
11:30 - 12:00   Πανηγυρική συνεδρίαση      
100 vote20ή επέτειος του ευρώ
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
91***IvoteΘέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
Έκθεση:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
93***voteΣύναψη της συμφωνίας ΕΕ-Αλβανίας περί καθεστώτος με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία
Σύσταση:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας περί καθεστώτος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας με αντικείμενο δράσεις που εκτελούνται από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη Δημοκρατία της Αλβανίας
[2018/0241(NLE)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
25***voteΠρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Κιργιζιστάν (προσχώρηση της Κροατίας)
Σύσταση:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών, του πρωτοκόλλου στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Κιργιζιστάν, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
[2017/0185(NLE)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
24 voteΣυνολική συμφωνία ΕΕ-Κιργιζίας
Έκθεση:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας όσον αφορά τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κιργιζίας
[2018/2118(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 113 του Κανονισμού
26 voteΑυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
Έκθεση:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Έκθεση σχετικά με την αυτόνομη οδήγηση στις ευρωπαϊκές μεταφορές
[2018/2089(INI)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
56Προθεσμία***IvoteΧρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Έκθεση:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
[2017/0113(COD)]
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
97Προθεσμία***IvoteΠροσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών
Έκθεση:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου
[2018/0101(COD)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
90Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Έκθεση:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
57Προθεσμία*voteΤροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Έκθεση:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
[2018/0811(CNS)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
19Προθεσμία voteΕνσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
[2018/2162(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
20Προθεσμία voteΕυρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Έκθεση:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
[2018/2222(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
35Προθεσμία voteΑξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
Έκθεση:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
[2018/2086(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
15Προθεσμία voteΚατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
Έκθεση:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
[2018/2155(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
32Προθεσμία voteΙσότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ
Έκθεση:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ
[2018/2095(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Συζήτηση: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019
15:00 - 23:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
54 pointΠαρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2018/2918(RSP)]
29Προθεσμία pointΕτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017
Έκθεση:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017
[2018/2101(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Παρουσία του Mario Draghi, Προέδρου της ΕΚΤ
22Προθεσμία pointΤραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
Έκθεση:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Έκθεση σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018
[2018/2100(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
85Προθεσμία***IpointΘέσπιση του προγράμματος InvestEU
Έκθεση:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
  pointΚοινή συζήτηση - Εφαρμογή των συμφωνιών εμπορίου ή σύνδεσης στη Λατινική Αμερική
39Προθεσμία -Εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού
Έκθεση:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου

[2018/2010(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
27 -Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική
Έκθεση:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης με την Κεντρική Αμερική

[2018/2106(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
83Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Έκθεση:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
89Προθεσμία***IpointΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Έκθεση:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
88Προθεσμία***IpointΕιδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)
Έκθεση:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
09:00 - 10:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)   (0x10') 0'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)50'
Εισηγητές   (9x6') 54'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (22x1') 22'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Βουλευτές164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointΧρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
97item on the agendapointΠροσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων τρίτων χωρών
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
90item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
57item on the agendapointΤροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
19item on the agendapointΕνσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
20item on the agendapointΕυρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
35item on the agendapointΑξιολόγηση του τρόπου με τον οποίον χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
15item on the agendapointΚατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
32item on the agendapointΙσότητα των φύλων και φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
29item on the agendapointΕτήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
22item on the agendapointΤραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση για το 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
85item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
39item on the agendapointΕφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Κολομβίας και Περού
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
83item on the agendapointΕυρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
89item on the agendapointΕυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
88item on the agendapointΕιδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου