Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Neljapäev, 17. jaanuar 2019 236k
Teisipäev, 15. jaanuar 2019169kVersioon: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 20:19
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:30   Arutelud
10:30 - 11:30   Arutelud
11:30 - 12:00   Pidulik istung
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 10:30   Arutelud       Kõneaeg
112 pointELi rände- ja varjupaigapoliitika reformimine Vahemerel ja Aafrikas jätkuva humanitaarkriisi valguses
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Arutelud       Kõneaeg
75 pointNõukogu eesistujariigi Austria ülevaade
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2942(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
11:30 - 12:00   Pidulik istung      
100 voteEuro 20. aastapäev
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
91***IvoteTollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana
Raport:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse integreeritud piirihalduse fondi osana tollikontrolli seadmete rahastamisvahend
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
93***voteEuroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Albaanias käsitleva ELi ja Albaania vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimine
Soovitus:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust
Albaania Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Albaania Vabariigi vahelise staatust käsitleva
kokkuleppe sõlmimise kohta

[2018/0241(NLE)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
25***voteELi ja Kõrgõzstani partnerlus- ja koostöölepingule (Horvaatia ELiga ühinemise arvesse võtmiseks) lisatud protokoll
Soovitus:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta partnerlus- ja koostöölepingule, millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahel, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli liidu ja liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

[2017/0185(NLE)]
Väliskomisjon
24 voteELi ja Kõrgõzstani laiaulatuslik leping
Raport:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Raport nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitatava Euroopa Parlamendi soovituse kohta, milles käsitletakse ELi ja Kirgiisi Vabariigi vahelist laiaulatuslikku lepingut
[2018/2118(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 113
26 voteIsejuhtivad autod Euroopa transpordisektoris
Raport:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Raport isejuhtivate autode kohta Euroopa transpordisektoris
[2018/2089(INI)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
56Tähtaeg***IvoteIlma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol
Raport:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

[2017/0113(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
97Tähtaeg***IvoteELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine
Raport:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise
[2018/0101(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
90Tähtaeg***IvoteTollikoostöö programmi „Toll“ loomine
Raport:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse tollikoostöö programm "Toll"
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
57Tähtaeg*voteEIP põhikirja muutmine
Raport:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja
[2018/0811(CNS)]
Põhiseaduskomisjon
19Tähtaeg voteSoolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis
Raport:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendis
[2018/2162(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
20Tähtaeg voteITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte kohta
[2018/2222(INI)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
35Tähtaeg voteHinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks
Raport:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Raport ELi eelarve avaliku sektori reformi edendamiseks kasutamise hindamise kohta
[2018/2086(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
15Tähtaeg voteUsu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused
Raport:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Raport usu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevate ELi suuniste ning ELi erisaadiku asjaomaste volituste kohta
[2018/2155(INI)]
Väliskomisjon
Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
32Tähtaeg voteSooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis
Raport:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Raport soolise võrdõiguslikkuse ja maksupoliitika kohta ELis
[2018/2095(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Arutelu: Esmaspäev, 14. jaanuar 2019
15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
54 pointRumeenia eesistumise tegevuskava tutvustamine
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2018/2918(RSP)]
29Tähtaeg pointEKP 2017. aasta aruanne
Raport:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Raport Euroopa Keskpanga 2017. aasta aruande kohta
[2018/2101(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
EKP presidendi Mario Draghi osavõtul
22Tähtaeg pointPangandusliit – 2018. aasta aruanne
Raport:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Raport pangandusliidu kohta – 2018. aasta aruanne
[2018/2100(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
85Tähtaeg***IpointInvestEU programmi loomine
Raport:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Eelarvekomisjon
Majandus- ja rahanduskomisjon
  pointÜhine arutelu - Kaubandus- ja assotsieerimislepingute rakendamine Ladina-Ameerikas
39Tähtaeg -ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine
Raport:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Raport Euroopa Liidu ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamise kohta

[2018/2010(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
27 -Rakendamisaruanne Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba kohta
Raport:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Raport Kesk-Ameerika riikidega sõlmitud assotsieerimislepingu kaubandussamba rakendamise kohta

[2018/2106(INI)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
83Tähtaeg***IpointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)
Raport:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
89Tähtaeg***IpointEuroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)
Raport:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
88Tähtaeg***IpointEuroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted
Raport:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondist ja välisrahastamisvahenditest toetatavat Euroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevate erisätete kohta
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Regionaalarengukomisjon
09:00 - 10:30   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)   (0x10') 0'
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Keskpanga president (koos vastustega)10'
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)50'
Raportöörid   (9x6') 54'
Arvamuse koostajad   (22x1') 22'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (8x5') 40'
Parlamendiliikmed164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointIlma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
97item on the agendapointELi ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise ajutine peatamine
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
90item on the agendapointTollikoostöö programmi „Toll“ loomine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
57item on the agendapointEIP põhikirja muutmine
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
19item on the agendapointSoolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendis
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
20item on the agendapointITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
35item on the agendapointHinnang ELi eelarve kasutamise kohta avaliku sektori reformimiseks
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
15item on the agendapointUsu- ja veendumusvabaduse edendamist kolmandates riikides käsitlevad ELi suunised ning ELi erisaadiku asjaomased volitused
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
32item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus ja maksupoliitika ELis
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
29item on the agendapointEKP 2017. aasta aruanne
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
22item on the agendapointPangandusliit – 2018. aasta aruanne
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU programmi loomine
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
39item on the agendapointELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu rakendamine
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
83item on the agendapointGlobaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
89item on the agendapointEuroopa Sotsiaalfond+ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
88item on the agendapointEuroopa territoriaalse koostöö eesmärki (Interreg) käsitlevad erisätted
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 11. jaanuar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 14. jaanuar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 15. jaanuar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. jaanuar 2019Õigusalane teave