Esityslista
StrasbourgMaanantai 14. tammikuuta 2019 - Torstai 17. tammikuuta 2019 237k
Tiistai 15. tammikuuta 2019167kVersio: Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 20:19
 Esityslistan kohdat
09:00 - 10:30   Keskustelut
10:30 - 11:30   Keskustelut
11:30 - 12:00   Juhlaistunto
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 10:30   Keskustelut       Puheajat
112 pointEU:n turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan uudistaminen Välimerellä ja Afrikassa jatkuvan humanitaarisen kriisin valossa
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Keskustelut       Puheajat
75 pointKatsaus Itävallan puheenjohtajakauteen
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2942(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
11:30 - 12:00   Juhlaistunto      
100 voteEuro 20 vuotta
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
91***IvoteTullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
Mietintö:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
93***voteEuroopan raja- ja merivartioviraston Albaniassa toteuttamia toimia koskevan EU:n ja Albanian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekeminen
Suositus:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Albanian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Albanian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä

[2018/0241(NLE)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
25***voteEU:n ja Kirgisian kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen)
Suositus:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä unionin ja jäsenvaltioiden puolesta

[2017/0185(NLE)]
Ulkoasiainvaliokunta
24 voteEU:n ja Kirgisian laaja-alainen sopimus
Mietintö:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Kirgisian tasavallan laaja-alaisesta sopimuksesta

[2018/2118(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 113 artikla
26 voteAutonomiset ajoneuvot Euroopan liikenteessä
Mietintö:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Mietintö autonomisista ajoneuvoista Euroopan liikenteessä

[2018/2089(INI)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
56Määräaika***IvoteIlman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä
Mietintö:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta

[2017/0113(COD)]
Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
97Määräaika***IvoteTiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen
Mietintö:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta
[2018/0101(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
90Määräaika***IvoteTulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Mietintö:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
57Määräaika*voteEuroopan investointipankin perussäännön muuttaminen

Mietintö:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan investointipankin perussäännön muuttamisesta

[2018/0811(CNS)]
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
19Määräaika voteSukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa
Mietintö:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa

[2018/2162(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
20Määräaika voteEurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Mietintö:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Mietintö eurooppalaisesta yhteisyrityksestä ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten

[2018/2222(INI)]
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
35Määräaika voteArvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa
Mietintö:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Mietintö arviosta EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa

[2018/2086(INI)]
Talousarvion valvontavaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
15Määräaika voteUskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto
Mietintö:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Mietintö uskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevista EU:n suuntaviivoista ja toimeksiannosta

[2018/2155(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
32Määräaika voteSukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka
Mietintö:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja EU:n veropolitiikasta

[2018/2095(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Keskustelu: Maanantai 14. tammikuuta 2019
15:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
54 pointRomanian puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2018/2918(RSP)]
29Määräaika pointEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2017
Mietintö:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2017

[2018/2101(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
EKP:n pääjohtajan Mario Draghin läsnä ollessa
22Määräaika pointPankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018
Mietintö:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Mietintö pankkiunionia koskevasta vuosikertomuksesta 2018

[2018/2100(INI)]
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
85Määräaika***IpointInvestEU-ohjelman perustaminen
Mietintö:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  pointYhteiskeskustelu - Kauppa- ja assosiaatiosopimusten täytäntöönpano Latinalaisessa Amerikassa
39Määräaika -EU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Mietintö Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta

[2018/2010(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
27 -Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano
Mietintö:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Mietintö Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpanosta

[2018/2106(INI)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
83Määräaika***IpointEuroopan globalisaatiorahasto (EGR)
Mietintö:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
89Määräaika***IpointEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Mietintö:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
88Määräaika***IpointEuroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
Mietintö:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Aluekehitysvaliokunta
09:00 - 10:30   Keskustelut     item on the agenda
Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja (vastauksineen)   (0x10') 0'
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
"Catch the eye"5'
Jäsenet45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Euroopan keskuspankin puheenjohtaja (vastauksineen)10'
Neuvosto (vastauksineen)15'
Komissio (vastauksineen)50'
Esittelijät   (9x6') 54'
Valmistelijat   (22x1') 22'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Jäsenet164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointIlman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
97item on the agendapointTiettyihin EU:n ja kolmansien maiden välisiin sopimuksiin sisältyvien etuuksien väliaikainen peruuttaminen
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
90item on the agendapointTulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
57item on the agendapointEuroopan investointipankin perussäännön muuttaminen

Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
19item on the agendapointSukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
20item on the agendapointEurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
35item on the agendapointArvio EU:n talousarvion käytöstä julkisen sektorin uudistamisessa
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
15item on the agendapointUskonnon- ja vakaumuksenvapautta EU:n ulkopuolella edistävää EU:n erityislähettilästä koskevat EU:n suuntaviivat ja toimeksianto
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
32item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo ja EU:n veropolitiikka
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Esittelijän tai vähintään 76 jäsenen jättämät tarkistukset; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
29item on the agendapointEuroopan keskuspankin vuosikertomus 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
22item on the agendapointPankkiunionia koskeva vuosikertomus 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
85item on the agendapointInvestEU-ohjelman perustaminen
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
39item on the agendapointEU:n sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -TarkistuksetKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
83item on the agendapointEuroopan globalisaatiorahasto (EGR)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
89item on the agendapointEuroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
88item on the agendapointEuroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevat erityissäännökset
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 9. tammikuuta 2019, 13:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 11. tammikuuta 2019, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 14. tammikuuta 2019, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 15. tammikuuta 2019, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 135 artikla)Keskiviikko 16. tammikuuta 2019, 19:00
Päivitetty viimeksi: 17. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus