Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. 242k
Antradienis, 2019 m. sausio 15 d.176kVersija: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 20:22
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:30   Diskusijos
10:30 - 11:30   Diskusijos
11:30 - 12:00   Iškilmingas posėdis
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
112 pointES prieglobsčio ir migracijos politikos reforma, atsižvelgiant į besitęsiančią humanitarinę krizę Viduržemio jūroje ir Afrikoje
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
75 pointAustrijos pirmininkavimo Tarybai apžvalga
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2942(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visų frakcijų atstovams
11:30 - 12:00   Iškilmingas posėdis      
100 voteEuro 20-asis jubiliejus
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
91***IvoteMuitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, sukūrimas
Pranešimas:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
93***voteES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymas
Rekomendacija:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl ES ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Albanijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo projekto
[2018/0241(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
25***votePartnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą
Rekomendacija:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Sąjungos ir valstybių narių vardu projekto
[2017/0185(NLE)]
Užsienio reikalų komitetas
24 voteIšsamus susitarimas tarp ES ir Kirgizijos Respublikos
Pranešimas:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl derybų dėl ES ir Kirgizijos Respublikos visapusiško susitarimo
[2018/2118(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis
26 voteAutonominis vairavimas Europos transporte
Pranešimas:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Pranešimas dėl autonominio vairavimo Europos transporte
[2018/2089(INI)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
56Galutinis terminas***IvoteTransporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais
Pranešimas:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais
[2017/0113(COD)]
Transporto ir turizmo komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
97Galutinis terminas***IvoteApsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas
Pranešimas:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamos apsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas
[2018/0101(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
90Galutinis terminas***IvoteBendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Pranešimas:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
57Galutinis terminas*voteEIB statuto dalinis keitimas
Pranešimas:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas
[2018/0811(CNS)]
Konstitucinių reikalų komitetas
19Galutinis terminas voteLyčių aspekto integravimas Europos Parlamente
Pranešimas:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente
[2018/2162(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
20Galutinis terminas voteEuropos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Pranešimas:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Pranešimas dėl Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės
[2018/2222(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
35Galutinis terminas voteES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas
Pranešimas:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Pranešimas dėl ES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimo
[2018/2086(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
15Galutinis terminas voteES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai
Pranešimas:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Pranešimas dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų
[2018/2155(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
32Galutinis terminas voteLyčių lygybė ir mokesčių politika ES
Pranešimas:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Pranešimas dėl lyčių lygybės ir mokesčių politikos ES
[2018/2095(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Diskusijos: Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d.
15:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
54 pointPirmininkaujančios Rumunijos veiklos programos pristatymas
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2018/2918(RSP)]
29Galutinis terminas point2017 m. ECB metinė ataskaita
Pranešimas:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Pranešimas dėl 2017 m. ECB metinės ataskaitos
[2018/2101(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Dalyvauja ECB pirmininkas Mario Draghi
22Galutinis terminas pointBankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita
Pranešimas:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Pranešimas dėl bankų sąjungos. 2018 m. metinė ataskaita
[2018/2100(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
85Galutinis terminas***IpointProgramos „InvestEU“ sukūrimas
Pranešimas:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Biudžeto komitetas
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  pointBendros diskusijos - Prekybos ir asociacijos susitarimų įgyvendinimas Lotynų Amerikoje
39Galutinis terminas -Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas
Pranešimas:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimo

[2018/2010(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
27 -Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas
Pranešimas:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Pranešimas dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimo

[2018/2106(INI)]
Tarptautinės prekybos komitetas
83Galutinis terminas***IpointEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)
Pranešimas:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
89Galutinis terminas***Ipoint„Europos socialinis fondas+“ (ESF+)
Pranešimas:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo+“ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
88Galutinis terminas***IpointKonkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)
Pranešimas:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Regioninės plėtros komitetas
09:00 - 10:30   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)   (0x10') 0'
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Europos centrinio banko pirmininkas (kartu su atsakymais)10'
Taryba (kartu su atsakymais)15'
Komisija (kartu su atsakymais)50'
Pranešėjai   (9x6') 54'
Nuomonės referentai   (22x1') 22'
Procedūra „prašau žodžio“   (8x5') 40'
Parlamento nariai164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointTransporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimas kroviniams vežti keliais
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
97item on the agendapointApsaugos sąlygos ir kitos priemonės, suteikiančios galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimuose numatytas lengvatas
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
90item on the agendapointBendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
57item on the agendapointEIB statuto dalinis keitimas
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
19item on the agendapointLyčių aspekto integravimas Europos Parlamente
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
20item on the agendapointEuropos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
35item on the agendapointES biudžeto panaudojimo viešojo sektoriaus reformai vertinimas
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
15item on the agendapointES gairės ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimai
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
32item on the agendapointLyčių lygybė ir mokesčių politika ES
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
29item on the agendapoint2017 m. ECB metinė ataskaita
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
22item on the agendapointBankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
85item on the agendapointProgramos „InvestEU“ sukūrimas
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
39item on the agendapointEuropos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
83item on the agendapointEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
89item on the agendapoint„Europos socialinis fondas+“ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
88item on the agendapointKonkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. sausio 11 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. sausio 14 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. sausio 15 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. sausio 16 d.Teisinis pranešimas