Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 14. janvāris - Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris 241k
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris178kVersija: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 20:22
 Darba kārtības punkti
09:00 - 10:30   Debates
10:30 - 11:30   Debates
11:30 - 12:00   Svinīgā sēde
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 23:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 10:30   Debates       Uzstāšanās laiks
112 pointES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Debates       Uzstāšanās laiks
75 pointPadomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2942(RSP)]
Viena politisko grupu pārstāvju uzstāšanās kārta
11:30 - 12:00   Svinīgā sēde      
100 voteEuro divdesmitā gadskārta
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
91***IvoteFinansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā
Ziņojums:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido
finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
93***voteStatusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Ieteikums:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Albānijas Republiku par darbībām, ko Albānijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
[2018/0241(NLE)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
25***voteProtokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās)
Ieteikums:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Ieteikums attiecībā uz projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
[2017/0185(NLE)]
Ārlietu komiteja
24 voteES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums
Ziņojums:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Kirgizstānas Republikas visaptverošo nolīgumu
[2018/2118(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 113. pants
26 voteTransportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā
Ziņojums:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Ziņojums par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā
[2018/2089(INI)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
56Termiņi***IvoteBez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem
Ziņojums:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem
[2017/0113(COD)]
Transporta un tūrisma komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
97Termiņi***IvotePreferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm
Ziņojums:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un konkrētām trešām valstīm
[2018/0101(COD)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
90Termiņi***IvoteProgrammas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Ziņojums:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita”
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
57Termiņi*voteEiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana
Ziņojums:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus
[2018/0811(CNS)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
19Termiņi voteIntegrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā
Ziņojums:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā
[2018/2162(INI)]
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
20Termiņi voteEiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām
Ziņojums:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmumu ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām
[2018/2222(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
35Termiņi voteNovērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā
Ziņojums:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Ziņojums par novērtējumu attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā
[2018/2086(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
15Termiņi voteES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES
Ziņojums:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Ziņojums par ES pamatnostādnēm un pilnvarām ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES
[2018/2155(INI)]
Ārlietu komiteja
Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
32Termiņi voteDzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā
Ziņojums:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Ziņojums par dzimumu līdztiesību un nodokļu politiku Eiropas Savienībā
[2018/2095(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Debates: Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris
15:00 - 23:00   Debates       Uzstāšanās laiks
54 pointIepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2018/2918(RSP)]
29Termiņi pointEiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats
Ziņojums:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
ECB 2017. gada pārskats
[2018/2101(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Klātesot ECB priekšsēdētājam Mario Draghi
22Termiņi pointBanku savienība: 2018. gada ziņojums
Ziņojums:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Ziņojums par banku savienību: 2018. gada ziņojums
[2018/2100(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
85Termiņi***IpointProgrammas InvestEU izveide
Ziņojums:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budžeta komiteja
Ekonomikas un monetārā komiteja
  pointKopīgās debates - Tirdzniecības un asociācijas nolīgumu īstenošana Latīņamerikā
39Termiņi -ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana
Ziņojums:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Ziņojums par Tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru īstenošanu

[2018/2010(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
27 -Īstenošanas ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāru
Ziņojums:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Ziņojums par Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošanu

[2018/2106(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
83Termiņi***IpointEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)
Ziņojums:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
89Termiņi***IpointEiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)
Ziņojums:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
88Termiņi***IpointĪpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg)
Ziņojums:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Reģionālās attīstības komiteja
09:00 - 10:30   Debates     item on the agenda
Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)   (0x10') 0'
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debates     item on the agenda
Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)10'
Padome (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)50'
Referenti   (9x6') 54'
Atzinumu sagatavotāji   (22x1') 22'
Brīvā mikrofona procedūra   (8x5') 40'
Deputāti 164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointBez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
97item on the agendapointPreferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
90item on the agendapointProgrammas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
57item on the agendapointEiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
19item on the agendapointIntegrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
20item on the agendapointEiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
35item on the agendapointNovērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
15item on the agendapointES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
32item on the agendapointDzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
29item on the agendapointEiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
22item on the agendapointBanku savienība: 2018. gada ziņojums
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
85item on the agendapointProgrammas InvestEU izveide
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
39item on the agendapointES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
83item on the agendapointEiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
89item on the agendapointEiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
88item on the agendapointĪpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 11. janvāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 14. janvāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 15. janvāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. janvārisJuridisks paziņojums