Agenda
StraatsburgMaandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019 240k
Dinsdag 15 januari 2019178kVersie: Woensdag 16 januari 2019, 20:23
 Agendapunten
09:00 - 10:30   Debatten
10:30 - 11:30   Debatten
11:30 - 12:00   Plechtige vergadering
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 23:00   Debatten
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 10:30   Debatten       Spreektijd
112 pointHervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Debatten       Spreektijd
75 pointEvaluatie van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2942(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
11:30 - 12:00   Plechtige vergadering      
100 voteTwintig jaar euro
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
91***IvoteVaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
93***voteSluiting van de statusovereenkomst EU-Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in Albanië uitvoert
Aanbeveling:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Aanbeveling over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Albanië inzake acties die het Europees grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Albanië uitvoert
[2018/0241(NLE)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
25***voteProtocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG-Kirgizische Republiek (toetreding van Kroatië)
Aanbeveling:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en de lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
[2017/0185(NLE)]
Commissie buitenlandse zaken
24 voteBrede overeenkomst EU-Kirgizische Republiek
Verslag:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Verslag over de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betreffende de brede overeenkomst tussen de EU en de Kirgizische Republiek
[2018/2118(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 113 van het Reglement
26 voteAutonoom rijden in het Europees vervoer
Verslag:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Verslag over autonoom rijden in het Europees vervoer
[2018/2089(INI)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Maandag 14 januari 2019
56Deadline***IvoteHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Verslag:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
[2017/0113(COD)]
Commissie vervoer en toerisme
Debat: Maandag 14 januari 2019
97Deadline***IvoteTijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen
Verslag:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de Europese Unie en bepaalde derde landen
[2018/0101(COD)]
Commissie internationale handel
90Deadline***IvoteVaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
57Deadline*voteWijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank
[2018/0811(CNS)]
Commissie constitutionele zaken
19Deadline voteGendermainstreaming in het Europees Parlement
Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Verslag over gendermainstreaming in het Europees Parlement
[2018/2162(INI)]
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
Debat: Maandag 14 januari 2019
20Deadline voteEuropese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Verslag over de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
[2018/2222(INI)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
Debat: Maandag 14 januari 2019
35Deadline voteEvaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector
Verslag:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Verslag over de evaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector
[2018/2086(INI)]
Commissie begrotingscontrole
Debat: Maandag 14 januari 2019
15Deadline voteEU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie
Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Verslag over de EU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie
[2018/2155(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Debat: Maandag 14 januari 2019
32Deadline voteGendergelijkheid en belastingbeleid in de EU
Verslag:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Verslag over gendergelijkheid en belastingbeleid in de EU
[2018/2095(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Debat: Maandag 14 januari 2019
15:00 - 23:00   Debatten       Spreektijd
54 pointPresentatie van het activiteitenprogramma van het Roemeense voorzitterschap
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2918(RSP)]
29Deadline pointJaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
[2018/2101(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
In aanwezigheid van Mario Draghi, president van de ECB
22Deadline pointBankenunie - jaarverslag 2018
Verslag:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018
[2018/2100(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
85Deadline***IpointVaststelling van het InvestEU-programma
Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken
  pointGecombineerde behandeling - Uitvoering van de handels- en associatieovereenkomsten in Latijns-Amerika
39Deadline -Uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Verslag:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

[2018/2010(INI)]
Commissie internationale handel
27 -Uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika
Verslag:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika

[2018/2106(INI)]
Commissie internationale handel
83Deadline***IpointEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
Verslag:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
89Deadline***IpointEuropees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
88Deadline***IpointSpecifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
09:00 - 10:30   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)   (0x10') 0'
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debatten     item on the agenda
President van de Europese Centrale Bank (inclusief antwoorden)10'
Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)50'
Rapporteurs   (9x6') 54'
Rapporteurs voor advies   (22x1') 22'
"Catch the eye"   (8x5') 40'
Leden164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointHet gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
97item on the agendapointTijdelijke intrekking van preferenties in bepaalde overeenkomsten tussen de EU en bepaalde derde landen
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
90item on the agendapointVaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
57item on the agendapointWijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
19item on the agendapointGendermainstreaming in het Europees Parlement
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointEvaluatie van de benutting van de EU-begroting voor de hervorming van de publieke sector
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
15item on the agendapointEU-richtsnoeren voor en het mandaat van de speciaal gezant van de EU voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging buiten de Europese Unie
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
32item on the agendapointGendergelijkheid en belastingbeleid in de EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 76 leden van het EP; alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 9 januari 2019, 13:00
29item on the agendapointJaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
22item on the agendapointBankenunie - jaarverslag 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
85item on the agendapointVaststelling van het InvestEU-programma
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
39item on the agendapointUitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
89item on the agendapointEuropees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
88item on the agendapointSpecifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 11 januari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 14 januari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 15 januari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling