Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Czwartek, 17 stycznia 2019 r. 245k
Wtorek, 15 stycznia 2019182kWersja: Środa, 16 stycznia 2019, 20:24
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 10:30   Debaty
10:30 - 11:30   Debaty
11:30 - 12:00   Uroczyste posiedzenie
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 23:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 10:30   Debaty       Czas wystąpień
112 pointReforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce
Oświadczenia Rady i Komisji
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Debaty       Czas wystąpień
75 pointPrzegląd prezydencji austriackiej w Radzie
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2942(RSP)]
Jedna tura wystąpień przedstawicieli grup politycznych
11:30 - 12:00   Uroczyste posiedzenie      
100 voteDwudziesta rocznica wprowadzenia euro
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
91***IvoteUstanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
Sprawozdanie:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
93***voteZawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii
Zalecenie:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii
[2018/0241(NLE)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
25***voteProtokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji)
Zalecenie:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
[2017/0185(NLE)]
Komisja Spraw Zagranicznych
24 voteKompleksowa umowa między UE a Kirgistanem
Sprawozdanie:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczące kompleksowej umowy między UE a Republiką Kirgiską
[2018/2118(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 113
26 voteJazda autonomiczna w transporcie europejskim
Sprawozdanie:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Sprawozdanie w sprawie jazdy autonomicznej w transporcie europejskim
[2018/2089(INI)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
56Termin***IvoteUżytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
Sprawozdanie:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/1/WE w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
[2017/0113(COD)]
Komisja Transportu i Turystyki
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
97Termin***IvoteTymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi
Sprawozdanie:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego klauzule ochronne i inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między Unią Europejską, z jednej strony, a niektórymi państwami trzecimi, z drugiej strony
[2018/0101(COD)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
90Termin***IvoteUstanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
57Termin*voteZmiana statutu EBI
Sprawozdanie:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Sprawozdanie w sprawie decyzji Rady zmieniającej statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego
[2018/0811(CNS)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
19Termin voteUwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim
Sprawozdanie:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w Parlamencie Europejskim
[2018/2162(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
20Termin voteEuropejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Sprawozdanie:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Sprawozdanie w sprawie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
[2018/2222(INI)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
35Termin voteOcena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego
Sprawozdanie:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Sprawozdanie w sprawie oceny wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego
[2018/2086(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
15Termin voteWytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE
Sprawozdanie:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Sprawozdanie w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE
[2018/2155(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
32Termin voteRównouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE
Sprawozdanie:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w kontekście polityki podatkowej w UE
[2018/2095(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Debata: Poniedziałek, 14 stycznia 2019
15:00 - 23:00   Debaty       Czas wystąpień
54 pointPrzedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady
Oświadczenia Rady i Komisji
[2018/2918(RSP)]
29Termin pointRoczny raport EBC za rok 2017
Sprawozdanie:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Sprawozdanie w sprawie rocznego raportu EBC za rok 2017
[2018/2101(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Z udziałem Mario Draghiego, prezesa EBC
22Termin pointUnia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018
Sprawozdanie:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Sprawozdanie w sprawie unii bankowej – sprawozdania rocznego za rok 2018
[2018/2100(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
85Termin***IpointUstanowienie Programu InvestEU
Sprawozdanie:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Gospodarcza i Monetarna
  pointWspólna debata - Wdrażanie umów o handlu i stowarzyszeniu w Ameryce Łacińskiej
39Termin -Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
Sprawozdanie:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru

[2018/2010(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
27 -Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową
Sprawozdanie:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową

[2018/2106(INI)]
Komisja Handlu Międzynarodowego
83Termin***IpointEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)
Sprawozdanie:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
89Termin***IpointEuropejski Fundusz Społeczny Plus
Sprawozdanie:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
88Termin***IpointPrzepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)
Sprawozdanie:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Komisja Rozwoju Regionalnego
09:00 - 10:30   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)   (0x10') 0'
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)10'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debaty     item on the agenda
Prezes Europejskiego Banku Centralnego (łącznie z odpowiedziami)10'
Rada (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)50'
Sprawozdawcy   (9x6') 54'
Sprawozdawcy komisji opiniodawczych   (22x1') 22'
Procedura pytań z sali   (8x5') 40'
Posłowie164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointUżytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
97item on the agendapointTymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
90item on the agendapointUstanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
57item on the agendapointZmiana statutu EBI
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
19item on the agendapointUwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
35item on the agendapointOcena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
15item on the agendapointWytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
32item on the agendapointRównouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
29item on the agendapointRoczny raport EBC za rok 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
22item on the agendapointUnia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
85item on the agendapointUstanowienie Programu InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
39item on the agendapointWdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
89item on the agendapointEuropejski Fundusz Społeczny Plus
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
88item on the agendapointPrzepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 11 stycznia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 14 stycznia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 15 stycznia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019Informacja prawna