Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 14 ianuarie 2019 - Joi, 17 ianuarie 2019 242k
Marţi, 15 ianuarie 2019176kVersiune: Miercuri, 16 ianuarie 2019, 20:25
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 10:30   Dezbateri
10:30 - 11:30   Dezbateri
11:30 - 12:00   Şedinţă solemnă
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor
15:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 10:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
112 pointReforma politicii UE în domeniul azilului și migrației, având în vedere perpetuarea crizei umanitare în regiunea Mării Mediterane și în Africa
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
75 pointBilanțul Președinției austriece a Consiliului
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2942(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
11:30 - 12:00   Şedinţă solemnă      
100 voteCea de a 20-a aniversare a monedei euro
12:00 - 14:00   VOT urmat de explicarea voturilor      
91***IvoteInstituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
Raport  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
93***voteÎncheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania
Recomandare  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania
[2018/0241(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
25***voteProtocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
Recomandare  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
[2017/0185(NLE)]
Comisia pentru afaceri externe
24 voteAcordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan
Raport  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan
[2018/2118(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 113 din Regulamentul de procedură al PE
26 voteConducerea autonomă în transportul european
Raport  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european
[2018/2089(INI)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
56Termen***IvoteUtilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
Raport  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
[2017/0113(COD)]
Comisia pentru transport și turism
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
97Termen***IvotePunerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe
Raport  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe
[2018/0101(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
90Termen***IvoteInstituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Raport  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
57Termen*voteModificarea statutului Băncii Europene de Investiții
Raport  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții
[2018/0811(CNS)]
Comisia pentru afaceri constituționale
19Termen voteIntegrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European
Raport  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European
[2018/2162(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
20Termen voteÎntreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Raport  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
[2018/2222(INI)]
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
35Termen voteEvaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public
Raport  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public
[2018/2086(INI)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
15Termen voteOrientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE
Raport  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE
[2018/2155(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
32Termen voteEgalitatea de gen și politicile fiscale în UE
Raport  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE
[2018/2095(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Dezbatere: Luni, 14 ianuarie 2019
15:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
54 pointPrezentarea programului de activități al Președinției române a Consiliului
Declaraţii ale Consiliului şi Comisiei
[2018/2918(RSP)]
29Termen pointRaportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017
Raport  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Raport referitor la Raportul anual al BCE pe 2017
[2018/2101(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
În prezenţa dlui Mario Draghi, Preşedintele BCE
22Termen pointUniunea bancară - Raportul anual pe 2018
Raport  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2018
[2018/2100(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
85Termen***IpointInstituirea Programului InvestEU
Raport  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
  pointDezbatere comună - Punerea în aplicare a acordurilor comerciale şi de asociere în America Latină
39Termen -Punerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru
Raport  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Republica Peru

[2018/2010(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
27 -Raportul privind punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere cu America Centrală
Raport  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Raport referitor la punerea în aplicare a pilonului comercial al Acordului de asociere (AA) cu America Centrală

[2018/2106(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
83Termen***IpointFondul european de ajustare la globalizare (FEG)
Raport  Maria Arena (A8-0445/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
89Termen***IpointFondul social european Plus (FSE+)
Raport  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
88Termen***IpointDispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
Raport  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Comisia pentru dezvoltare regională
09:00 - 10:30   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)   (0x10') 0'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
„Catch the eye”5'
Deputaţi45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Băncii Centrale Europene (inclusiv răspunsurile)10'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)50'
Raportori   (9x6') 54'
Raportori pentru aviz   (22x1') 22'
„Catch the eye”   (8x5') 40'
Deputaţi164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointUtilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
97item on the agendapointPunerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
90item on the agendapointInstituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
57item on the agendapointModificarea statutului Băncii Europene de Investiții
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
19item on the agendapointIntegrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
20item on the agendapointÎntreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
35item on the agendapointEvaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
15item on the agendapointOrientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
32item on the agendapointEgalitatea de gen și politicile fiscale în UE
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Amendamente ale raportorului, cel puțin 76 de deputați; propuneri alternative de rezoluțieMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
29item on the agendapointRaportul anual al Băncii Centrale Europene pe 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
22item on the agendapointUniunea bancară - Raportul anual pe 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
85item on the agendapointInstituirea Programului InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
39item on the agendapointPunerea în aplicare a Acordului comercial UE - Columbia și Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -AmendamenteMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
83item on the agendapointFondul european de ajustare la globalizare (FEG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
89item on the agendapointFondul social european Plus (FSE+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
88item on the agendapointDispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Amendamente; respingereMiercuri, 9 ianuarie 2019, 13:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 11 ianuarie 2019, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 14 ianuarie 2019, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 15 ianuarie 2019, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)Miercuri, 16 ianuarie 2019, 19:00
Ultima actualizare: 17 ianuarie 2019Notă juridică