Program
ŠtrasburgPondelok, 14. januára 2019 - Štvrtok, 17. januára 2019 245k
Utorok, 15. januára 2019182kVerzia: Streda, 16. januára 2019, 20:25
 Body programu
09:00 - 10:30   Rozpravy
10:30 - 11:30   Rozpravy
11:30 - 12:00   Slávnostná schôdza
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 23:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 10:30   Rozpravy       Rečnícky čas
112 pointReforma azylovej a migračnej politiky EÚ v súvislosti s pokračujúcou humanitárnou krízou v Stredozemí a Afrike
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Rozpravy       Rečnícky čas
75 pointZhodnotenie činnosti rakúskeho predsedníctva Rady
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2942(RSP)]
Kolo vystúpení rečníkov z politických skupín
11:30 - 12:00   Slávnostná schôdza      
100 vote20. výročie eura
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
91***IvoteZriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc
Správa:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
93***voteUzavretie Dohody o štatúte medzi EÚ a Albánskou republikou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike
Odporúčanie:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike
[2018/0241(NLE)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
25***voteProtokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii
Odporúčanie:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie a členských štátov, Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii
[2017/0185(NLE)]
Výbor pre zahraničné veci
24 voteKomplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskou republikou
Správa:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou
[2018/2118(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 113
26 voteAutonómne riadenie vozidiel v európskej doprave
Správa:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Správa o autonómnom riadení vozidiel v európskej doprave
[2018/2089(INI)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
56Termín***IvotePoužívanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru
Správa:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru
[2017/0113(COD)]
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
97Termín***IvoteDočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami
Správa:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami
[2018/0101(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
90Termín***IvoteStanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Správa:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Správ o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
57Termín*voteZmena štatútu Európskej investičnej banky
Správa:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky
[2018/0811(CNS)]
Výbor pre ústavné veci
19Termín voteUplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente
Správa:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente
[2018/2162(INI)]
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
20Termín voteEurópsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Správa:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Správa o Európskom spoločnom podniku pre ITER a rozvoji energie jadrovej syntézy
[2018/2222(INI)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
35Termín votePosúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora
Správa:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Správa o posúdení možností využitia rozpočtu Európskej únie na reformu verejného sektora
[2018/2086(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
15Termín voteUsmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ
Správa:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Správa o usmerneniach EÚ a mandáte osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ
[2018/2155(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
32Termín voteRodová rovnosť a daňové politiky v EÚ
Správa:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Správa o rodovej rovnosti a daňovej politike v EÚ
[2018/2095(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
15:00 - 23:00   Rozpravy       Rečnícky čas
54 pointPredstavenie programu činností rumunského predsedníctva
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2918(RSP)]
29Termín pointVýročná správa ECB za rok 2017
Správa:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Správa o výročnej správe ECB za rok 2017
[2018/2101(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Za prítomnosti prezidenta ECB Maria Draghiho
22Termín pointBanková únia – výročná správa za rok 2018
Správa:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2018
[2018/2100(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
85Termín***IpointZriadenie Programu InvestEU
Správa:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci
  pointSpoločná rozprava - Vykonávanie dohôd o obchode a pridružení v Latinskej Amerike
39Termín -Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
Správa:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Správa o vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru

[2018/2010(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
27 -Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou
Správa:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou

[2018/2106(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
83Termín***IpointEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
Správa:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
89Termín***IpointEurópsky sociálny fond plus (ESF+)
Správa:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
88Termín***IpointOsobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
Správa:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
09:00 - 10:30   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)   (0x10') 0'
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Prezident Európskej centrálnej banky (vrátane odpovedí)10'
Rada (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)50'
Spravodajcovia   (9x6') 54'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (22x1') 22'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (8x5') 40'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointPoužívanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
97item on the agendapointDočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
90item on the agendapointStanovenie programu spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
57item on the agendapointZmena štatútu Európskej investičnej banky
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
19item on the agendapointUplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
20item on the agendapointEurópsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
35item on the agendapointPosúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
15item on the agendapointUsmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
32item on the agendapointRodová rovnosť a daňové politiky v EÚ
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Pozmeňujúce návrhy spravodajcu, aspoň 76 poslancov EP; alternatívne návrhy uzneseníStreda, 9. januára 2019, 13:00
29item on the agendapointVýročná správa ECB za rok 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
22item on the agendapointBanková únia – výročná správa za rok 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
85item on the agendapointZriadenie Programu InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
39item on the agendapointVykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
83item on the agendapointEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
89item on the agendapointEurópsky sociálny fond plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
88item on the agendapointOsobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 11. januára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 14. januára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 15. januára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. januára 2019Právne oznámenie