Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. januar 2019 - Četrtek, 17. januar 2019 236k
Torek, 15. januar 2019173kRazličica: Sreda, 16. januar 2019, 20:26
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 10:30   Razprave
10:30 - 11:30   Razprave
11:30 - 12:00   Slavnostna seja
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja
15:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 10:30   Razprave       Čas za govor
112 pointReforma azilne in migracijske politike EU glede na še trajajočo humanitarno krizo v Sredozemlju in Afriki
Izjavi Sveta in Komisije
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Razprave       Čas za govor
75 pointPregled avstrijskega predsedovanja Svetu
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2942(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
11:30 - 12:00   Slavnostna seja      
100 vote20. obletnica uvedbe eura
12:00 - 14:00   GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja      
91***IvoteVzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
Poročilo:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
93***voteSklenitev sporazuma o statusu med EU in Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Albaniji
Priporočilo:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Republiki Albaniji
[2018/0241(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
25***voteProtokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kirgizistanom (pristop Hrvaške)
Priporočilo:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije in držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji
[2017/0185(NLE)]
Odbor za zunanje zadeve
24 voteCeloviti sporazum med EU in Kirgizistanom
Poročilo:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o celovitem sporazumu med EU in Kirgiško republiko
[2018/2118(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 113 Poslovnika
26 voteAvtonomna vožnja v evropskem prometu
Poročilo:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Poročilo o avtonomni vožnji v evropskem prometu
[2018/2089(INI)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
56Rok***IvoteUporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga
Poročilo:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/1/ES o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga
[2017/0113(COD)]
Odbor za promet in turizem
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
97Rok***IvoteZačasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami
Poročilo:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami
[2018/0101(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
90Rok***IvoteVzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Poročilo:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
57Rok*voteSprememba statuta EIB
Poročilo:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Poročilo o osnutku sklepa Sveta o spremembi statuta EIB
[2018/0811(CNS)]
Odbor za ustavne zadeve
19Rok voteVključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu
Poročilo:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu
[2018/2162(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
20Rok voteEvropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Poročilo o Evropskem skupnem podjetju za ITER in razvoj fuzijske energije
[2018/2222(INI)]
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
35Rok voteOcena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja
Poročilo:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Poročilo o oceni uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja
[2018/2086(INI)]
Odbor za proračunski nadzor
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
15Rok voteSmernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU
Poročilo:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Poročilo o smernicah EU in mandatu posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU
[2018/2155(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
32Rok voteEnakost spolov in davčne politike v EU
Poročilo:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Poročilo o enakosti spolov in davčnih politikah v EU
[2018/2095(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

Razprava: Ponedeljek, 14. januar 2019
15:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
54 pointPredstavitev programa dejavnosti romunskega predsedstva
Izjavi Sveta in Komisije
[2018/2918(RSP)]
29Rok pointLetno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017
Poročilo:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Poročilo o letnem poročilu ECB za leto 2017
[2018/2101(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
V navzočnosti predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija
22Rok pointBančna unija – letno poročilo za leto 2018
Poročilo:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Poročilo o bančni uniji – letno poročilo za leto 2018
[2018/2100(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
85Rok***IpointVzpostavitev programa InvestEU
Poročilo:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  pointSkupna razprava - Izvajanje trgovinskih in pridružitvenih sporazumov v Latinski Ameriki
39Rok -Izvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem
Poročilo:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem

[2018/2010(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
27 -Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko
Poročilo:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko

[2018/2106(INI)]
Odbor za mednarodno trgovino
83Rok***IpointEvropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
Poročilo:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
89Rok***IpointEvropski socialni sklad plus (ESS+)
Poročilo:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
88Rok***IpointPosebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)
Poročilo:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Odbor za regionalni razvoj
09:00 - 10:30   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)   (0x10') 0'
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Razprava brez seznama govornikov5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropske centralne banke (vključno z odgovori)10'
Svet (vključno z odgovori)15'
Komisija (vključno z odgovori)50'
Poročevalci   (9x6') 54'
Pripravljavci mnenja   (22x1') 22'
Razprava brez seznama govornikov   (8x5') 40'
Poslanci164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointUporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
97item on the agendapointZačasna opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med EU in nekaterimi tretjimi državami
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
90item on the agendapointVzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
57item on the agendapointSprememba statuta EIB
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
19item on the agendapointVključevanje načela enakosti spolov v Evropskem parlamentu
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
20item on the agendapointEvropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
35item on the agendapointOcena uporabe proračuna EU za reformo javnega sektorja
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
15item on the agendapointSmernice EU in mandat posebnega odposlanca EU za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj EU
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
32item on the agendapointEnakost spolov in davčne politike v EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 9. januar 2019, 13:00
29item on the agendapointLetno poročilo Evropske centralne banke za leto 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
22item on the agendapointBančna unija – letno poročilo za leto 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
85item on the agendapointVzpostavitev programa InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
39item on the agendapointIzvajanje trgovinskega sporazuma med EU ter Kolumbijo in Perujem
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Predlogi spremembSreda, 9. januar 2019, 13:00
83item on the agendapointEvropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
89item on the agendapointEvropski socialni sklad plus (ESS+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
88item on the agendapointPosebne določbe za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 9. januar 2019, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 11. januar 2019, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 14. januar 2019, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. januar 2019, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)Sreda, 16. januar 2019, 19:00
Zadnja posodobitev: 17. januar 2019Pravno obvestilo