Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 januari 2019 - Torsdagen den 17 januari 2019 238k
Tisdagen den 15 januari 2019174kUtgåva: Onsdagen den 16 januari 2019, 20:26
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:30   Debatt
10:30 - 11:30   Debatt
11:30 - 12:00   Högtidligt möte
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:30   Debatt       Talartid
112 pointReform av EU:s asyl- och migrationspolitik mot bakgrund av den fortsatta humanitära krisen i Medelhavsområdet och Afrika
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2516(RSP)]
10:30 - 11:30   Debatt       Talartid
75 pointUtvärdering av det österrikiska rådsordförandeskapet
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2942(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
11:30 - 12:00   Högtidligt möte      
100 voteEuron 20 år
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
91***IvoteInrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
Betänkande:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning
[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
93***voteIngående av statusavtal EU-Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Albanien
Rekommendation:  Bodil Valero (A8-0463/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av statusavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Albanien om åtgärder som utförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Albanien
[2018/0241(NLE)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
25***voteProtokoll till partnerskaps- och samarbetsavtalet EU-Kirgizistan (Kroatiens anslutning)
Rekommendation:  Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)
Rekommendation om utkastet till rådet beslut om ingående, på unionens och medlemsstaternas vägnar, av protokollet till partnerskaps- och samarbetsavtalet om upprättande av ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
[2017/0185(NLE)]
Utskottet för utrikesfrågor
24 voteÖvergripande avtal EU-Kirgizistan
Betänkande:  Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet, kommissionen och kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det övergripande avtalet mellan EU och Republiken Kirgizistan
[2018/2118(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Artikel 113 i arbetsordningen
26 voteSjälvkörande bilar inom transportsektorn i Europa
Betänkande:  Wim van de Camp (A8-0425/2018)
Betänkande om självkörande bilar inom transportsektorn i Europa
[2018/2089(INI)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
56Tidsfrist***IvoteAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Betänkande:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
[2017/0113(COD)]
Utskottet för transport och turism
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
97Tidsfrist***IvoteTillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer
Betänkande:  Christofer Fjellner (A8-0330/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer
[2018/0101(COD)]
Utskottet för internationell handel
90Tidsfrist***IvoteInrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Betänkande:  Maria Grapini (A8-0464/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
57Tidsfrist*voteÄndring av EIB:s stadga
Betänkande:  Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av EIB:s stadga
[2018/0811(CNS)]
Utskottet för konstitutionella frågor
19Tidsfrist voteJämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
Betänkande:  Angelika Mlinar (A8-0429/2018)
Betänkande om jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
[2018/2162(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
20Tidsfrist voteEuropeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:  Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)
Betänkande om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
[2018/2222(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
35Tidsfrist voteBedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
Betänkande:  Brian Hayes (A8-0378/2018)
Betänkande om bedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
[2018/2086(INI)]
Budgetkontrollutskottet
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
15Tidsfrist voteEU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
Betänkande:  Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)
Betänkande om EU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
[2018/2155(INI)]
Utskottet för utrikesfrågor
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
32Tidsfrist voteJämställdhet och skattepolitik i EU
Betänkande:  Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)
Betänkande om jämställdhet och skattepolitik i EU
[2018/2095(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
15:00 - 23:00   Debatt       Talartid
54 pointPresentation av det rumänska ordförandeskapets verksamhetsprogram
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2918(RSP)]
29Tidsfrist pointECB:s årsrapport för 2017
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Betänkande om ECB:s årsrapport för 2017
[2018/2101(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
I närvaro av ECB:s ordförande Mario Draghi
22Tidsfrist pointBankunionen - årsrapport 2018
Betänkande:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Betänkande om bankunionen - årsrapport 2018
[2018/2100(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
85Tidsfrist***IpointInrättande av InvestEU-programmet
Betänkande:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  pointGemensam debatt - Genomförande av handels- och associeringsavtal i Latinamerika
39Tidsfrist -Genomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
Betänkande:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Betänkande om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru

[2018/2010(INI)]
Utskottet för internationell handel
27 -Genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika
Betänkande:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika

[2018/2106(INI)]
Utskottet för internationell handel
83Tidsfrist***IpointEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Betänkande:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
89Tidsfrist***IpointEuropeiska socialfonden+ (ESF+)
Betänkande:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
88Tidsfrist***IpointSärskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Utskottet för regional utveckling
09:00 - 10:30   Debatt     item on the agenda
Europeiska rådets ordförande (inklusive repliker)   (0x10') 0'
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:30 - 11:30   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
15:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Europeiska centralbankens ordförande (inklusive repliker)10'
Rådet (inklusive repliker)15'
Kommissionen (inklusive repliker)50'
Föredragande   (9x6') 54'
Föredragande av yttrande   (22x1') 22'
Ögonkontaktsförfarandet   (8x5') 40'
Ledamöter164'
PPE44'30S&D38'30ECR16'30ALDE15'30Verts/ALE12'GUE/NGL12'EFDD10'30ENF8'30NI6'30
56item on the agendapointAnvändning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg
Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
97item on the agendapointTillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer
Christofer Fjellner (A8-0330/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
90item on the agendapointInrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor
Maria Grapini (A8-0464/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
57item on the agendapointÄndring av EIB:s stadga
Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
19item on the agendapointJämställdhetsintegrering i Europaparlamentet
Angelika Mlinar (A8-0429/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
20item on the agendapointEuropeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointBedömning av användningen av EU:s budget för att reformera den offentliga sektorn
Brian Hayes (A8-0378/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
15item on the agendapointEU:s riktlinjer och mandatet för EU:s särskilda sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU
Andrzej Grzyb (A8-0449/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
32item on the agendapointJämställdhet och skattepolitik i EU
Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
29item on the agendapointECB:s årsrapport för 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
22item on the agendapointBankunionen - årsrapport 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
85item on the agendapointInrättande av InvestEU-programmet
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
39item on the agendapointGenomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
89item on the agendapointEuropeiska socialfonden+ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
88item on the agendapointSärskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 januari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 januari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 januari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande