Agenda
StraatsburgMaandag 14 januari 2019 - Donderdag 17 januari 2019 240k
Woensdag 16 januari 2019177kVersie: Woensdag 16 januari 2019, 20:23
 Agendapunten
08:30 - 10:00   Debatten
10:00 - 12:20   Debatten
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
15:00 - 17:00   Debatten
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

08:30 - 10:00   Debatten       Spreektijd
106 pointDe terugtrekking van het VK uit de EU
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2018/2970(RSP)]
10:00 - 12:20   Debatten       Spreektijd
11 pointDebat met Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje, over de toekomst van Europa
[2018/2748(RSP)]
12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
61 voteAfsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2016
Voorstel voor een besluit
[2018/2938(RSP)]
B8-0052/2019
107 voteOntwerpresolutie overeenkomstig artikel 108, lid 6, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies inzake de verenigbaarheid van de Verdragen en de Overeenkomst tussen de EU en Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst
[2019/2508(RSP)]
B8-0051/2019
23Deadline voteOvereenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)
Verslag:  Marietje Schaake (A8-0478/2018)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
[2018/0256M(NLE)]
Commissie internationale handel
28***voteOvereenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst
Aanbeveling:  Marietje Schaake (A8-0471/2018)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds
[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]
Commissie internationale handel
104***voteOvereenkomst EU-China in verband met de WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten
Aanbeveling:  Iuliu Winkler (A8-0472/2018)
Aanbeveling voor het ontwerpbesluit van de Raad over de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China in verband met DS492 Europese Unie - Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten
[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]
Commissie internationale handel
83Deadline***IvoteEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
Verslag:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
89Deadline***IvoteEuropees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
88Deadline***IvoteSpecifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
Verslag:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Commissie regionale ontwikkeling
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
98Deadline***IvoteVerdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
Verslag:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]
Commissie internationale handel
43Deadline voteToelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
Verslag:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Verslag over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
[2018/2153(INI)]
Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
Debat: Maandag 14 januari 2019
15:00 - 17:00   Debatten       Spreektijd
105 pointOmvattend Europees onderricht over, onderzoek naar en herdenking van het totalitaire verleden
Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)
[2019/2500(RSP)]
59Deadline pointSituatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017
Verslag:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017
[2018/2103(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      
86*voteVaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval
Verslag:  Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval, en tot intrekking van Verordening (Euratom) nr. 1368/2013 van de Raad
[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
27 voteUitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika
Verslag:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Verslag over de uitvoering van de handelspijler van de associatieovereenkomst met Midden-Amerika
[2018/2106(INI)]
Commissie internationale handel
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
85Deadline***IvoteVaststelling van het InvestEU-programma
Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie economische en monetaire zaken

Debat: Dinsdag 15 januari 2019
42Deadline*voteEU-noodreisdocument
Verslag:  Kinga Gál (A8-0433/2018)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van een EU-noodreisdocument en tot intrekking van Besluit 96/409/GBVB

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
52Deadline*voteHet kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025
Verslag:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het programma voor onderzoek en opleiding van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie
[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
29Deadline voteJaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
Verslag:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Verslag over het jaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
[2018/2101(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
22Deadline voteBankenunie - jaarverslag 2018
Verslag:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Verslag over de bankenunie - jaarverslag 2018
[2018/2100(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
39Deadline voteUitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Verslag:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Verslag over de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru
[2018/2010(INI)]
Commissie internationale handel
Debat: Dinsdag 15 januari 2019
59Deadline voteSituatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017
Verslag:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017
[2018/2103(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Debat: Woensdag 16 januari 2019
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)       Spreektijd
31Deadline pointBestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Verslag:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/7/EU betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
[2018/2056(INI)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
46Deadline pointJaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Verslag over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
[2018/2161(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB
47 pointJaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Verslag:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Verslag over het jaarverslag 2017 over de controle van de financiële activiteiten van de EIB
[2018/2151(INI)]
Commissie begrotingscontrole
In aanwezigheid van Werner Hoyer, president van de EIB
94Deadline***IpointBescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Begrotingscommissie
Commissie begrotingscontrole
84Deadline***IpointVaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
92Deadline***IpointVaststelling van het programma Rechten en waarden
Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
48*pointBijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
Verslag:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1369/2013 van de Raad
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
08:30 - 10:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
"Catch the eye"5'
Leden45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:00 - 12:20   Debatten     item on the agenda
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, premier van Spanje30'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Leden74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 17:00   Debatten     item on the agenda
Spreker actualiteitendebat4'
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)10'
Rapporteurs6'
"Catch the eye"5'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)     item on the agenda
President van de Europese Investeringsbank (inclusief antwoorden) 10'
Commissie (inclusief antwoorden)35'
Rapporteurs   (8x6') 48'
Rapporteurs voor advies   (13x1') 13'
"Catch the eye"   (7x5') 35'
Leden119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD8'ENF6'30NI5'
23item on the agendapointOvereenkomst EU-Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst Koninkrijk Marokko (resolutie)
Marietje Schaake (A8-0478/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
89item on the agendapointEuropees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
88item on the agendapointSpecifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
98item on the agendapointVerdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
43item on the agendapointToelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
59item on the agendapointSituatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2017
Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
85item on the agendapointVaststelling van het InvestEU-programma
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
42item on the agendapointEU-noodreisdocument
Kinga Gál (A8-0433/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
52item on the agendapointHet kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van Euratom 2021-2025
Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
29item on the agendapointJaarverslag 2017 van de Europese Centrale Bank
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
22item on the agendapointBankenunie - jaarverslag 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
39item on the agendapointUitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
31item on the agendapointBestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
Lara Comi (A8-0456/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
46item on the agendapointJaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -AmendementenWoensdag 9 januari 2019, 13:00
94item on the agendapointBescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
84item on the agendapointVaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
92item on the agendapointVaststelling van het programma Rechten en waarden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 9 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die dinsdag in stemming worden gebrachtVrijdag 11 januari 2019, 12:00
Teksten die woensdag in stemming worden gebrachtMaandag 14 januari 2019, 19:00
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 15 januari 2019, 19:00
Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)Woensdag 16 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2019Juridische mededeling