Program
ŠtrasburgPondelok, 14. januára 2019 - Štvrtok, 17. januára 2019 245k
Streda, 16. januára 2019184kVerzia: Streda, 16. januára 2019, 20:25
 Body programu
08:30 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)
 Rečnícky čas
 Lehoty

08:30 - 10:00   Rozpravy       Rečnícky čas
106 pointVystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2018/2970(RSP)]
10:00 - 12:20   Rozpravy       Rečnícky čas
11 pointRozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy
[2018/2748(RSP)]
12:30 - 14:30   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
61 voteÚčtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016
Návrh rozhodnutia
[2018/2938(RSP)]
B8-0052/2019
107 voteNávrh uznesenia v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami
[2019/2508(RSP)]
B8-0051/2019
23Termín voteDohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie)
Správa:  Marietje Schaake (A8-0478/2018)
Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
[2018/0256M(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
28***voteDohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení

Odporúčanie:  Marietje Schaake (A8-0471/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
104***voteDohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa
Odporúčanie:  Iuliu Winkler (A8-0472/2018)
Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v súvislosti s konaním DS492 Európska únia – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa
[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]
Výbor pre medzinárodný obchod
83Termín***IvoteEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
Správa:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
89Termín***IvoteEurópsky sociálny fond plus (ESF+)
Správa:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
88Termín***IvoteOsobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
Správa:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
98Termín***IvoteProporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie
Správa:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000
[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]
Výbor pre medzinárodný obchod
43Termín votePostup Únie pre povoľovanie pesticídov
Správa:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Správa o postupe Únie pre povoľovanie pesticídov
[2018/2153(INI)]
Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov
Rozprava: Pondelok, 14. januára 2019
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
105 pointKomplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť
Tematická rozprava (článok 153a)
[2019/2500(RSP)]
59Termín pointSituácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
Správa:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
[2018/2103(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
17:00 - 18:00   HLASOVANIE (ústne vysvetlenia hlasovania sa uskutočnia vo štvrtok)      
86*voteStanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom
Správa:  Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013
[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
27 voteSpráva o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou
Správa:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou
[2018/2106(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
85Termín***IvoteZriadenie Programu InvestEU
Správa:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre hospodárske a menové veci

Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
42Termín*voteNáhradný cestovný doklad EÚ
Správa:  Kinga Gál (A8-0433/2018)
Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP
[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
52Termín*voteStanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie
Správa:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)
Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu
[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
29Termín voteVýročná správa ECB za rok 2017
Správa:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Správa o výročnej správe ECB za rok 2017
[2018/2101(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
22Termín voteBanková únia – výročná správa za rok 2018
Správa:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Správa o bankovej únii – výročnej správe za rok 2018
[2018/2100(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
39Termín voteVykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
Správa:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Správa o vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
[2018/2010(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
Rozprava: Utorok, 15. januára 2019
59Termín voteSituácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
Správa:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
[2018/2103(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Rozprava: Streda, 16. januára 2019
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)       Rečnícky čas
31Termín pointVykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Správa:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Správa o vykonávaní smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
[2018/2056(INI)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
46Termín pointVýročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
Správa:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Správa o výročnej správe o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
[2018/2161(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB
47 pointVýročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017
Správa:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Správa o Výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017
[2018/2151(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
Za prítomnosti Wernera Hoyera, prezidenta EIB
94Termín***IpointOchrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Správa:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Výbor pre rozpočet
Výbor pre kontrolu rozpočtu
84Termín***IpointStanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Správa:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
92Termín***IpointZriadenie programu Práva a hodnoty
Správa:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
48*pointProgram pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky
Správa:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Správa o nariadení Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
08:30 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, predseda vlády Španielska 30'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rečník v rámci tematickej rozpravy4'
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Spravodajcovia6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)     item on the agenda
Prezident Európskej investičnej banky (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)35'
Spravodajcovia   (8x6') 48'
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko   (13x1') 13'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (7x5') 35'
Poslanci119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD8'ENF6'30NI5'
23item on the agendapointDohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie)
Marietje Schaake (A8-0478/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
83item on the agendapointEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
89item on the agendapointEurópsky sociálny fond plus (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
88item on the agendapointOsobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
98item on the agendapointProporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
43item on the agendapointPostup Únie pre povoľovanie pesticídov
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
59item on the agendapointSituácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017
Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
85item on the agendapointZriadenie Programu InvestEU
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
42item on the agendapointNáhradný cestovný doklad EÚ
Kinga Gál (A8-0433/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
52item on the agendapointStanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie
Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
29item on the agendapointVýročná správa ECB za rok 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
22item on the agendapointBanková únia – výročná správa za rok 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
39item on the agendapointVykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
31item on the agendapointVykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Lara Comi (A8-0456/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
46item on the agendapointVýročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 9. januára 2019, 13:00
94item on the agendapointOchrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
84item on the agendapointStanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
92item on the agendapointZriadenie programu Práva a hodnoty
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 9. januára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 11. januára 2019, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 14. januára 2019, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 15. januára 2019, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)Streda, 16. januára 2019, 19:00
Posledná úprava: 17. januára 2019Právne oznámenie