Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 14 januari 2019 - Torsdagen den 17 januari 2019 238k
Onsdagen den 16 januari 2019177kUtgåva: Onsdagen den 16 januari 2019, 20:26
 Punkter på föredragningslistan
08:30 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:20   Debatt
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 17:00   Debatt
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)
 Talartid
 Tidsfrister

08:30 - 10:00   Debatt       Talartid
106 pointFörenade kungarikets utträde ur EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2018/2970(RSP)]
10:00 - 12:20   Debatt       Talartid
11 pointDiskussion med Spaniens premiärminister, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, om EU:s framtid
[2018/2748(RSP)]
12:30 - 14:30   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
61 voteAvslutande av räkenskaperna för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för räkenskapsåret 2016
Förslag till beslut
[2018/2938(RSP)]
B8-0052/2019
107 voteFörslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det planerade avtalet EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet är förenligt med fördragen
[2019/2508(RSP)]
B8-0051/2019
23Tidsfrist voteAvtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution)
Betänkande:  Marietje Schaake (A8-0478/2018)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
[2018/0256M(NLE)]
Utskottet för internationell handel
28***voteAvtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet
Rekommendation:  Marietje Schaake (A8-0471/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]
Utskottet för internationell handel
104***voteAvtal EU-Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä
Rekommendation:  Iuliu Winkler (A8-0472/2018)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen – åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä
[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]
Utskottet för internationell handel
83Tidsfrist***IvoteEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Betänkande:  Maria Arena (A8-0445/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
89Tidsfrist***IvoteEuropeiska socialfonden+ (ESF+)
Betänkande:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentet och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
88Tidsfrist***IvoteSärskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Betänkande:  Pascal Arimont (A8-0470/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder
[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]
Utskottet för regional utveckling
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
98Tidsfrist***IvoteFördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen
Betänkande:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000
[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]
Utskottet för internationell handel
43Tidsfrist voteUnionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Betänkande:  Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)
Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
[2018/2153(INI)]
Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Debatt: Måndagen den 14 januari 2019
15:00 - 17:00   Debatt       Talartid
105 pointOmfattande europeisk undervisning och forskning om samt hågkomst av det totalitära förflutna
Debatt om en aktuell fråga (artikel 153a i arbetsordningen)
[2019/2500(RSP)]
59Tidsfrist pointSituationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
Betänkande:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
[2018/2103(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
17:00 - 18:00   OMRÖSTNING (muntliga röstförklaringar kommer att behandlas på torsdagen)      
86*voteInrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall
Betänkande:  Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av ett särskilt finansieringsprogram för avveckling av kärntekniska anläggningar och hantering av radioaktivt avfall och om upphävande av rådets förordning (Euratom) nr 1368/2013
[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
27 voteGenomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika
Betänkande:  Reimer Böge (A8-0459/2018)
Betänkande om genomförandet av handelspelaren i associeringsavtalet med Centralamerika
[2018/2106(INI)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
85Tidsfrist***IvoteInrättande av InvestEU-programmet
Betänkande:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]
Budgetutskottet
Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
42Tidsfrist*voteProvisorisk EU-resehandling
Betänkande:  Kinga Gál (A8-0433/2018)
Betänkande om förslaget till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp
[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
52Tidsfrist*voteEuratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025
Betänkande:  Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation
[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
29Tidsfrist voteECB:s årsrapport för 2017
Betänkande:  Gabriel Mato (A8-0424/2018)
Betänkande om ECB:s årsrapport för 2017
[2018/2101(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
22Tidsfrist voteBankunionen - årsrapport 2018
Betänkande:  Nils Torvalds (A8-0419/2018)
Betänkande om bankunionen - årsrapport 2018
[2018/2100(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
39Tidsfrist voteGenomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
Betänkande:  Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)
Betänkande om genomförandet av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Colombia och Peru
[2018/2010(INI)]
Utskottet för internationell handel
Debatt: Tisdagen den 15 januari 2019
59Tidsfrist voteSituationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
Betänkande:  Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)
Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
[2018/2103(INI)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Debatt: Onsdagen den 16 januari 2019
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)       Talartid
31Tidsfrist pointBekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Betänkande:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Betänkande om genomförandet av direktiv 2011/7/EU om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
[2018/2056(INI)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
46Tidsfrist pointÅrsrapport om EIB:s finansiella verksamhet
Betänkande:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Betänkande om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
[2018/2161(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
I närvaro av EIB:s ordförande Werner Hoyer
47 pointÅrsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet
Betänkande:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Betänkande om årsrapporten 2017 om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet
[2018/2151(INI)]
Budgetkontrollutskottet
I närvaro av EIB:s ordförande Werner Hoyer
94Tidsfrist***IpointSkydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Betänkande:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budgetutskottet
Budgetkontrollutskottet
84Tidsfrist***IpointInrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Betänkande:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
92Tidsfrist***IpointInrättande av programmet för rättigheter och värden
Betänkande:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
48*pointStödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen
Betänkande:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Betänkande om förslaget till rådets förordning om inrättande av stödprogrammet för avveckling av kärnkraftverket Ignalina i Litauen (Ignalinaprogrammet) och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
08:30 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter45'
PPE10'S&D8'30ECR4'30ALDE4'30Verts/ALE4'GUE/NGL4'EFDD3'30ENF3'NI3'
10:00 - 12:20   Debatt     item on the agenda
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Spaniens premiärminister30'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Ledamöter74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 17:00   Debatt     item on the agenda
Talare i debatten om aktuella frågor4'
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)10'
Föredragande6'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'30
18:00 - 24:00   Debatt (eller efter att omröstningen har avslutats)     item on the agenda
Europeiska investeringsbankens ordförande (inklusive repliker)10'
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (13x1') 13'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter119'
PPE31'30S&D27'30ECR12'ALDE11'Verts/ALE9'GUE/NGL9'EFDD8'ENF6'30NI5'
23item on the agendapointAvtal EU-Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet (resolution)
Marietje Schaake (A8-0478/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
83item on the agendapointEuropeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Maria Arena (A8-0445/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
89item on the agendapointEuropeiska socialfonden+ (ESF+)
Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
88item on the agendapointSärskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
Pascal Arimont (A8-0470/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
98item on the agendapointFördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
43item on the agendapointUnionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
59item on the agendapointSituationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017
Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
85item on the agendapointInrättande av InvestEU-programmet
José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
42item on the agendapointProvisorisk EU-resehandling
Kinga Gál (A8-0433/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
52item on the agendapointEuratoms forsknings- och utbildningsprogram 2021-2025
Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
29item on the agendapointECB:s årsrapport för 2017
Gabriel Mato (A8-0424/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
22item on the agendapointBankunionen - årsrapport 2018
Nils Torvalds (A8-0419/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
39item on the agendapointGenomförandet av handelsavtalet EU-Colombia och Peru
Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
31item on the agendapointBekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner
Lara Comi (A8-0456/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
46item on the agendapointÅrsrapport om EIB:s finansiella verksamhet
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
94item on the agendapointSkydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
84item on the agendapointInrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
92item on the agendapointInrättande av programmet för rättigheter och värden
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 9 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 11 januari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 14 januari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 15 januari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 16 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande