Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 14 януари 2019 г. - Четвъртък, 17 януари 2019 г. 269k
Четвъртък, 17 януари 2019174kВерсия: Cряда, 16 януари 2019, 20:09
 Точки от дневния ред
09:00 - 11:50   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
15:00 - 16:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 11:50   Разисквания       Време за изказвания
  pointКратко представяне на следните доклади:
34Срок -Диференцирана интеграция
Доклад:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Доклад относно диференцираната интеграция

[2018/2093(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
30Срок -Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС
Доклад:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Доклад относно стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС

[2018/2096(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
Комисия по петиции
  pointРазисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
110Срок -Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Срок -Судан
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
9 voteПредложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)
48*voteПрограма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва
Доклад:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената централа „Игналина“ в Литва (програма „Игналина“) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1369/2013 на Съвета
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
47 voteГодишен доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ
Доклад:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ
[2018/2151(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
21 voteТрансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни
Доклад:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Доклад относно трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти и войни
[2017/2023(INI)]
Комисия по правни въпроси
118***IvoteТрансгранични преобразувания, сливания и разделяния
Доклад:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Комисия по правни въпроси
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
117***IvoteУстановяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море
Доклад:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Комисия по рибно стопанство
Решение на комисията за започване на преговори - Член 69в
94Срок***IvoteЗащита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
Доклад:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Комисия по бюджети
Комисия по бюджетен контрол

Разискване: Cряда, 16 януари 2019
84Срок***IvoteСъздаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
Доклад:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
92Срок***IvoteСъздаване на програма „Права и ценности“
Доклад:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Права и ценности“
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
87Срок*voteЕвропейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Доклад:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за Евратом
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
31Срок voteБорба със забавяне на плащането по търговски сделки
Доклад:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки
[2018/2056(INI)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
46Срок voteГодишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
Доклад:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
[2018/2161(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
Разискване: Cряда, 16 януари 2019
34Срок voteДиференцирана интеграция
Доклад:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Доклад относно диференцираната интеграция
[2018/2093(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
Разискване: Четвъртък, 17 януари 2019
30Срок voteСтратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС
Доклад:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Доклад относно стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС
[2018/2096(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
Комисия по петиции

Разискване: Четвъртък, 17 януари 2019
15:00 - 16:00   Разисквания       Време за изказвания
78 pointЗащита на производството на ориз в ЕС
Въпрос с искане за устен отговор - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Комисия
Защита на производството на ориз в ЕС
09:00 - 11:50   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)20'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)   (3x4') 12'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (2x5') 10'
Автор на всяко предложение за резолюция (член 135 от Правилника за дейността)1'
„Привличане на вниманието“(„Catch the eye“) (член 135 от Правилника за дейността)   (2x2') 4'
Членове на ЕП74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)5'
Автори (комисии)5'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointДиференцирана интеграция
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
30item on the agendapointСтратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на Съвета на ЕС
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 9 януари 2019, 13:00
110item on the agendapointАзербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 14 януари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 14:00
111item on the agendapointСудан
  -Предложения за резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Понеделник, 14 януари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за общи резолюции (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за общи резолюции (Член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 14:00
94item on the agendapointЗащита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
84item on the agendapointСъздаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
92item on the agendapointСъздаване на програма „Права и ценности“
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 9 януари 2019, 13:00
87item on the agendapointЕвропейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
31item on the agendapointБорба със забавяне на плащането по търговски сделки
Lara Comi (A8-0456/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
46item on the agendapointГодишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -ИзмененияCряда, 9 януари 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 11 януари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 14 януари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 15 януари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 16 януари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 17 януари 2019 г.Правна информация