Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 272k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019176kΈκδοση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 20:18
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΣύντομες παρουσιάσεις των ακόλουθων εκθέσεων:
34Προθεσμία -Διαφοροποιημένη ολοκλήρωση
Έκθεση:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση

[2018/2093(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
30Προθεσμία -Στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ
Έκθεση:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

[2018/2096(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Επιτροπή Αναφορών
  pointΣυζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
110Προθεσμία -Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Προθεσμία -Σουδάν
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)
48*voteΠρόγραμμα συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία
Έκθεση:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση προγράμματος συνδρομής στον παροπλισμό του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Ignalina στη Λιθουανία (πρόγραμμα Ignalina)· και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1369/2013 του Συμβουλίου
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
47 voteΕτήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Έκθεση:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ
[2018/2151(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
21 voteΔιασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων
Έκθεση:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Έκθεση σχετικά με τις διασυνοριακές αιτήσεις επιστροφής έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών που λεηλατήθηκαν σε περίοδο ενόπλων συγκρούσεων και πολέμων
[2017/2023(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
118***IvoteΔιασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις
Έκθεση:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
117***IvoteΘέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα
Έκθεση:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Επιτροπή Αλιείας
Απόφαση της επιτροπής για την έναρξη διαπραγματεύσεων - Άρθρο 69γ
94Προθεσμία***IvoteΠροστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
Έκθεση:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Επιτροπή Προϋπολογισμών
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
84Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
Έκθεση:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
92Προθεσμία***IvoteΘέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
Έκθεση:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
87Προθεσμία*voteΕυρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Έκθεση:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας βάσει της Συνθήκης Ευρατόμ
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
31Προθεσμία voteΚαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
Έκθεση:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
[2018/2056(INI)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
46Προθεσμία voteΕτήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Έκθεση:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
[2018/2161(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Συζήτηση: Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019
34Προθεσμία voteΔιαφοροποιημένη ολοκλήρωση
Έκθεση:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Έκθεση σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση
[2018/2093(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Συζήτηση: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
30Προθεσμία voteΣτρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ
Έκθεση:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
[2018/2096(INI)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
Επιτροπή Αναφορών

Συζήτηση: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
78 pointΠροστασία του ρυζιού της ΕΕ
Προφορική ερώτηση - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Επιτροπή
Προστασία του ρυζιού της ΕΕ
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητές (άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)   (3x4') 12'
"Catch the eye"   (2x5') 10'
Συντάκτης κάθε πρότασης ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)1'
"Catch the eye" (άρθρο 135 του Κανονισμού)   (2x2') 4'
Βουλευτές74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτες (επιτροπές)5'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointΔιαφοροποιημένη ολοκλήρωση
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
30item on the agendapointΣτρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 76 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
110item on the agendapointΑζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα η υπόθεση του Mehman Huseynov
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 14:00
111item on the agendapointΣουδάν
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε προτάσεις ψηφίσματος· κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 135 του Κανονισμού)Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 14:00
94item on the agendapointΠροστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
84item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
92item on the agendapointΘέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
87item on the agendapointΕυρωπαϊκός Μηχανισμός στον τομέα της Πυρηνικής Ασφάλειας, που συμπληρώνει τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
31item on the agendapointΚαταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
Lara Comi (A8-0456/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
46item on the agendapointΕτήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού) Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου