Päevakord
StrasbourgEsmaspäev, 14. jaanuar 2019 - Neljapäev, 17. jaanuar 2019 236k
Neljapäev, 17. jaanuar 2019164kVersioon: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 20:19
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
15:00 - 16:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   Arutelud       Kõneaeg
  pointJärgmiste raportite lühitutvustus:
34Tähtaeg -Diferentseeritud integratsioon
Raport:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Raport diferentseeritud integratsiooni kohta

[2018/2093(INI)]
Põhiseaduskomisjon
30Tähtaeg -Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta
Raport:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist uurimist OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta

[2018/2096(INI)]
Põhiseaduskomisjon
Petitsioonikomisjon
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 135)
110Tähtaeg -Aserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Tähtaeg -Sudaan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
9 voteResolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
48*voteLeedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm
Raport:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm (Ignalina programm) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
47 voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2017)
Raport:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruande (2017) kohta
[2018/2151(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
21 voteRelvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded
Raport:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuete kohta
[2017/2023(INI)]
Õiguskomisjon
118***IvotePiiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagamised
Raport:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Õiguskomisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
117***IvoteVahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine
Raport:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Kalanduskomisjon
Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi - Artikkel 69c
94Tähtaeg***IvoteLiidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises
Raport:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Eelarvekomisjon
Eelarvekontrollikomisjon

Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
84Tähtaeg***IvoteMaksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine
Raport:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
92Tähtaeg***IvoteÕiguste ja väärtuste programmi loomine
Raport:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
87Tähtaeg*voteEuroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit
Raport:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis Euratomi asutamislepingu alusel täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
31Tähtaeg voteHilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul
Raport:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Raport direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamise kohta
[2018/2056(INI)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
46Tähtaeg voteEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne
Raport:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruande kohta
[2018/2161(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arutelu: Kolmapäev, 16. jaanuar 2019
34Tähtaeg voteDiferentseeritud integratsioon
Raport:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Raport diferentseeritud integratsiooni kohta
[2018/2093(INI)]
Põhiseaduskomisjon
Arutelu: Neljapäev, 17. jaanuar 2019
30Tähtaeg voteEuroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta
Raport:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Raport, mis käsitleb Euroopa Ombudsmani strateegilist uurimist OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta
[2018/2096(INI)]
Põhiseaduskomisjon
Petitsioonikomisjon

Arutelu: Neljapäev, 17. jaanuar 2019
15:00 - 16:00   Arutelud       Kõneaeg
78 pointELi riisitootmise kaitse
Suuliselt vastatav küsimus - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Komisjon
ELi riisitootmise kaitse
09:00 - 11:50   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöörid (kodukorra artikli 52 lõige 2)   (3x4') 12'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (2x5') 10'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 135)1'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud (kodukorra artikkel 135)   (2x2') 4'
Parlamendiliikmed74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostajad (komisjonid)5'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferentseeritud integratsioon
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
30item on the agendapointEuroopa Ombudsmani strateegiline uurimine OI/2/2017/TE nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 76 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
110item on the agendapointAserbaidžaan ning Mehman Huseynovi juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 14. jaanuar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 14:00
111item on the agendapointSudaan
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 135)Esmaspäev, 14. jaanuar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 14:00
94item on the agendapointLiidu eelarve kaitsmine, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
84item on the agendapointMaksustamisalase koostöö programmi „Fiscalis“ loomine
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
92item on the agendapointÕiguste ja väärtuste programmi loomine
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
87item on the agendapointEuroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
31item on the agendapointHilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul
Lara Comi (A8-0456/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
46item on the agendapointEuroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 9. jaanuar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 11. jaanuar 2019, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 14. jaanuar 2019, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 15. jaanuar 2019, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)Kolmapäev, 16. jaanuar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 16. jaanuar 2019Õigusalane teave