Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2019 m. sausio 14 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d. 242k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d.166kVersija: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 20:22
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 11:50   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
15:00 - 16:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 11:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
34Galutinis terminas -Diferencijuota integracija
Pranešimas:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos

[2018/2093(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
30Galutinis terminas -Ombudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus
Pranešimas:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus

[2018/2096(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
Peticijų komitetas
  pointDiskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
110Galutinis terminas -Azerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Galutinis terminas -Sudanas
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
9 votePasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)
48*voteLietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa
Pranešimas:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos (Ignalinos programos), kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
47 vote2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės
Pranešimas:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Pranešimas dėl 2017 m. metinio pranešimo dėl EIB finansinės veiklos kontrolę
[2018/2151(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
21 voteTarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus
Pranešimas:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Pranešimas dėl Tarpvalstybinių prašymų grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus
[2017/2023(INI)]
Teisės reikalų komitetas
118***IvoteVienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas
Pranešimas:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Teisės reikalų komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
117***IvoteDaugiamečio vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo plano nustatymas
Pranešimas:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Žuvininkystės komitetas
Komiteto sprendimas pradėti derybas. Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis
94Galutinis terminas***IvoteSąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
Pranešimas:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Biudžeto komitetas
Biudžeto kontrolės komitetas

Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
84Galutinis terminas***IvoteBendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas
Pranešimas:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
92Galutinis terminas***IvoteTeisių ir vertybių programos nustatymas
Pranešimas:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
87Galutinis terminas*voteEuratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Pranešimas:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Euratomo sutartimi pagrįstos Europos branduolinės saugos priemonės, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
31Galutinis terminas voteDirektyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas
Pranešimas:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Pranešimas dėl Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimo
[2018/2056(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
46Galutinis terminas voteEuropos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita
Pranešimas:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos metinės ataskaitos
[2018/2161(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Diskusijos: Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d.
34Galutinis terminas voteDiferencijuota integracija
Pranešimas:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Pranešimas dėl diferencijuotosios integracijos
[2018/2093(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
Diskusijos: Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d.
30Galutinis terminas voteOmbudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus
Pranešimas:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Pranešimas dėl Ombudsmeno strateginio tyrimo OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus
[2018/2096(INI)]
Konstitucinių reikalų komitetas
Peticijų komitetas

Diskusijos: Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 17 d.
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
78 pointES ryžių apsauga
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Komisijai
ES ryžių apsauga
09:00 - 11:50   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)   (3x4') 12'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius (135 straipsnis)1'
Procedūra „prašau žodžio“ (135 straipsnis)   (2x2') 4'
Parlamento nariai74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Autoriai (komitetai)5'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferencijuota integracija
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
30item on the agendapointOmbudsmeno strateginis tyrimas OI/2/2017 dėl skaidrumo ES Tarybos parengiamuosiuose organuose svarstant teisėkūros procedūra priimamų aktų projektus
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
110item on the agendapointAzerbaidžanas, ypač M. Huseynovo atvejis
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 14:00
111item on the agendapointSudanas
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Pirmadienis, 2019 m. sausio 14 d., 20:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 14:00
94item on the agendapointSąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
84item on the agendapointBendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
92item on the agendapointTeisių ir vertybių programos nustatymas
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
87item on the agendapointEuratomo sutartimi pagrįsta Europos branduolinės saugos priemonė, kuria papildoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
31item on the agendapointDirektyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas
Lara Comi (A8-0456/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
46item on the agendapointEuropos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 9 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2019 m. sausio 11 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2019 m. sausio 14 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. sausio 15 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. sausio 16 d.Teisinis pranešimas