Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2019. gada 14. janvāris - Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris 241k
Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris166kVersija: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 20:22
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
15:00 - 16:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointŠādu ziņojumu īss izklāsts:
34Termiņi -Diferencēta integrācija
Ziņojums:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Ziņojums par diferencētu integrāciju

[2018/2093(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
30Termiņi -Ombuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību
Ziņojums:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību

[2018/2096(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Lūgumrakstu komiteja
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
110Termiņi -Azerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Termiņi -Sudāna
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
48*voteKodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā
Ziņojums:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programmu Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (Ignalinas programma) un atceļ Padomes Regulu (ES) Nr. 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
47 vote2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli
Ziņojums:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Ziņojums par 2017. gada ziņojumu par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli
[2018/2151(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
21 voteBruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības
Ziņojums:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Ziņojums par bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasībām
[2017/2023(INI)]
Juridiskā komiteja
118***IvotePārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana
Ziņojums:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Juridiskā komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
117***IvotePriekšlikums, ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā
Ziņojums:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Zivsaimniecības komiteja
Komitejas lēmums sākt sarunas – 69.c pants
94Termiņi***IvoteSavienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
Ziņojums:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Budžeta komiteja
Budžeta kontroles komiteja

Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
84Termiņi***IvoteProgrammas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā
Ziņojums:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis”
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
92Termiņi***IvoteProgrammas “Tiesības un vērtības” izveide
Ziņojums:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
87Termiņi*voteEiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
Ziņojums:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru izveido Eiropas Kodoldrošuma instrumentu, kas papildina Kaimiņattiecību,
attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu, pamatojoties uz Euratom līgumu

[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
31Termiņi voteMaksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana
Ziņojums:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Ziņojums par Direktīvas 2011/7/ES par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošanu
[2018/2056(INI)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
46Termiņi voteEiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats
Ziņojums:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu
[2018/2161(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
Debates: Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris
34Termiņi voteDiferencēta integrācija
Ziņojums:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Ziņojums par diferencētu integrāciju
[2018/2093(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Debates: Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris
30Termiņi voteOmbuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību
Ziņojums:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Ziņojums par Ombuda stratēģisko izmeklēšanu OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību
[2018/2096(INI)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
Lūgumrakstu komiteja

Debates: Ceturtdiena, 2019. gada 17. janvāris
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
78 pointES audzētu rīsu aizsardzība
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Komisija
ES rīsu aizsardzība
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referenti (Reglamenta 52. panta 2. punkts)   (3x4') 12'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors (Reglamenta 135. pants)1'
Brīvā mikrofona procedūra (Reglamenta 135. pants)   (2x2') 4'
Deputāti 74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Autori (komitejas)5'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointDiferencēta integrācija
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
30item on the agendapointOmbuda stratēģiskā izmeklēšana OI/2/2017 par ES Padomes darba sagatavošanas struktūrās notiekošo leģislatīvo diskusiju pārredzamību
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Referenta vai vismaz 76 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
110item on the agendapointAzerbaidžāna, it īpaši Mehmana Huseinova lieta
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 14:00
111item on the agendapointSudāna
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Pirmdiena, 2019. gada 14. janvāris, 20:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 14:00
94item on the agendapointSavienības budžeta aizsardzība vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
84item on the agendapointProgrammas “Fiscalis” izveide sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
92item on the agendapointProgrammas “Tiesības un vērtības” izveide
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
87item on the agendapointEiropas Kodoldrošuma instruments, kas papildina Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
31item on the agendapointMaksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos īstenošana
Lara Comi (A8-0456/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
46item on the agendapointEiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 9. janvāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2019. gada 11. janvāris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2019. gada 14. janvāris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 15. janvāris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)Trešdiena, 2019. gada 16. janvāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 16. janvārisJuridisks paziņojums