Porządek obrad
StrasburgPoniedziałek, 14 stycznia 2019 r. - Czwartek, 17 stycznia 2019 r. 245k
Czwartek, 17 stycznia 2019172kWersja: Środa, 16 stycznia 2019, 20:24
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 11:50   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
15:00 - 16:00   Debaty
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 11:50   Debaty       Czas wystąpień
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
34Termin -Zróżnicowana integracja
Sprawozdanie:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji

[2018/2093(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
30Termin -Dochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE
Sprawozdanie:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE

[2018/2096(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Petycji
  pointDebaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
110Termin -Azerbejdżan, wszczególności sprawa Mehmana Huseynova
[2019/2511(RSP)]
RC-B8-0056/2019, B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019
111Termin -Sudan
[2019/2512(RSP)]
RC-B8-0053/2019, B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019, B8-0062/2019
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
9 voteProjekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)
48*voteProgram pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie
Sprawozdanie:  Rebecca Harms (A8-0413/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego program pomocy na rzecz likwidacji obiektów jądrowych elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie („program Ignalina”) oraz uchylającego rozporządzenie Rady (UE) nr 1369/2013
[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
47 voteSprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.
Sprawozdanie:  Georgi Pirinski (A8-0479/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej EBI w 2017 r.
[2018/2151(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
21 voteTransgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen
Sprawozdanie:  Pavel Svoboda (A8-0465/2018)
Sprawozdanie w sprawie transgranicznych roszczeń o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen
[2017/2023(INI)]
Komisja Prawna
118***IvoteTransgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały
Sprawozdanie:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]
Komisja Prawna
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
117***IvoteUstanowienie planu wieloletniego dotyczącego połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego
Sprawozdanie:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]
Komisja Rybołówstwa
Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji - Artykuł 69c
94Termin***IvoteOchrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
Sprawozdanie:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]
Komisja Budżetowa
Komisja Kontroli Budżetowej

Debata: Środa, 16 stycznia 2019
84Termin***IvoteUstanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
Sprawozdanie:  Sven Giegold (A8-0421/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
92Termin***IvoteUstanowienie programu „Prawa i Wartości”
Sprawozdanie:  Bodil Valero (A8-0468/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości”
[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
87Termin*voteEuropejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Sprawozdanie:  Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Europejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej na podstawie Traktatu Euratom
[COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
31Termin voteZwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
Sprawozdanie:  Lara Comi (A8-0456/2018)
Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
[2018/2056(INI)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
46Termin voteSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Sprawozdanie:  Barbara Kappel (A8-0415/2018)
Sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
[2018/2161(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Debata: Środa, 16 stycznia 2019
34Termin voteZróżnicowana integracja
Sprawozdanie:  Pascal Durand (A8-0402/2018)
Sprawozdanie w sprawie zróżnicowanej integracji
[2018/2093(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Debata: Czwartek, 17 stycznia 2019
30Termin voteDochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE
Sprawozdanie:  Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018)
Sprawozdanie w sprawie dochodzenia strategicznego Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE
[2018/2096(INI)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
Komisja Petycji

Debata: Czwartek, 17 stycznia 2019
15:00 - 16:00   Debaty       Czas wystąpień
78 pointOchrona produkcji ryżu w UE
Pytanie ustne - [2018/2957(RSP)]
     
Czesław Adam Siekierski (O-000128/2018 - B8-0004/2019)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja
Ochrona ryżu pochodzącego z UE
09:00 - 11:50   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawcy (art. 52 ust. 2 Regulaminu PE)   (3x4') 12'
Procedura pytań z sali   (2x5') 10'
Autor każdego projektu rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)1'
Procedura pytań z sali (art. 135 Regulaminu PE)   (2x2') 4'
Posłowie74'
PPE18'30S&D16'ECR7'30ALDE7'Verts/ALE6'GUE/NGL6'EFDD5'30ENF4'30NI3'30
15:00 - 16:00   Debaty     item on the agenda
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autorzy (komisje)5'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
34item on the agendapointZróżnicowana integracja
Pascal Durand (A8-0402/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
30item on the agendapointDochodzenie strategiczne Rzecznika Praw Obywatelskich OI/2/2017 w sprawie przejrzystości dyskusji ustawodawczych w organach przygotowawczych Rady UE
Jo Leinen, Yana Toom (A8-0420/2018
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 76 posłów; alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
110item on the agendapointAzerbejdżan, wszczególności sprawa Mehmana Huseynova
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 14 stycznia 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 14:00
111item on the agendapointSudan
  -Projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Poniedziałek, 14 stycznia 2019, 20:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucji (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 13:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucji (art.135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 14:00
94item on the agendapointOchrona budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich
Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
84item on the agendapointUstanowienie programu Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania
Sven Giegold (A8-0421/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
92item on the agendapointUstanowienie programu „Prawa i Wartości”
Bodil Valero (A8-0468/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
87item on the agendapointEuropejski Instrument na rzecz Bezpieczeństwa Jądrowego uzupełniający Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Vladimir Urutchev (A8-0448/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
31item on the agendapointZwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
Lara Comi (A8-0456/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
46item on the agendapointSprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Barbara Kappel (A8-0415/2018
  -PoprawkiŚroda, 9 stycznia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie we wtorekPiątek, 11 stycznia 2019, 12:00
Teksty poddane pod głosowanie w środęPoniedziałek, 14 stycznia 2019, 19:00
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 15 stycznia 2019, 19:00
Projekty rezolucji dotyczące debat nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (art. 135 Regulaminu PE)Środa, 16 stycznia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019Informacja prawna