Дневен ред
БрюкселСряда, 30 януари 2019 г. - Четвъртък, 31 януари 2019 г. 220k
Cряда, 30 януари 2019161kВерсия: Cряда, 30 януари 2019, 18:02
 Точки от дневния ред
15:00 - 15:30   Тържествено заседание
15:30 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

15:00 - 15:30   Тържествено заседание      
32 voteМеждународен ден в памет на жертвите на Холокоста
15:30 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
49 pointОттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2539(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
43 pointБорба с климата на омраза и физическо насилие срещу демократично избрани мандатоносители
Изявление на Комисията
[2019/2534(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
40 pointПринципите на правовата държава и основните права в Унгария, развой на събитията след септември 2018 г.
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2517(RSP)]
50Срок pointПоложението във Венесуела
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2543(RSP)]
Серия от изказвания - по 1 изказване на политическа група
41 pointАктуален развой на отношенията между Китай и Тайван
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховeн представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
[2019/2529(RSP)]
42 pointСъстояние на търговските преговори между САЩ и ЕС
Изявление на Комисията
[2019/2530(RSP)]
12Срок***IpointРеализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu
Доклад:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
6Срок pointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Доклад:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията
[2018/2102(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
5 pointГодишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
Доклад:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
[2018/2152(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
35Срок pointСтратегии за интегриране на ромите
Изявления на Съвета и на Комисията
[2019/2509(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
39Срок pointИзменения на Правилника за дейността на Парламента
Доклад:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II
[2018/2170(REG)]
Комисия по конституционни въпроси
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
15:30 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)30'
Заместник-председател на Комисията/върховен представител (включително отговорите)20'
Комисия (включително отговорите)65'
Докладчици   (3x6') 18'
Докладчици по становище   (2x1') 2'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (7x5') 35'
Членове на ЕП179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointПоложението във Венесуела
  -Предложения за резолюцииCряда, 30 януари 2019, 16:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 30 януари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 30 януари 2019, 21:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеЧетвъртък, 31 януари 2019, 08:00
12item on the agendapointРеализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 23 януари 2019, 13:00
6item on the agendapointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ИзмененияCряда, 23 януари 2019, 13:00
35item on the agendapointСтратегии за интегриране на ромите
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПетък, 8 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПетък, 8 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
39item on the agendapointИзменения на Правилника за дейността на Парламента
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ИзмененияCряда, 23 януари 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 29 януари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 30 януари 2019 г.Правна информация