Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 30 januari 2019 - Torsdagen den 31 januari 2019 195k
Onsdagen den 30 januari 2019161kUtgåva: Onsdagen den 30 januari 2019, 17:53
 Punkter på föredragningslistan
15:00 - 15:30   Högtidligt möte
15:30 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

15:00 - 15:30   Högtidligt möte      
32 voteDen internationella minnesdagen med anledning av förintelsen
15:30 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
49 pointFörenade kungarikets utträde ur EU
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2539(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
43 pointBekämpning av det klimat präglat av hat och fysiskt våld som riktas mot demokratiskt valda mandatinnehavare
Uttalande av kommissionen
[2019/2534(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
40 pointRättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Ungern – utvecklingen sedan september 2018
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2517(RSP)]
50Tidsfrist pointSituationen i Venezuela
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2543(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
41 pointDen senaste utvecklingen av förbindelserna över Taiwansundet mellan Kina och Taiwan
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
[2019/2529(RSP)]
42 pointLäget i handelsförhandlingarna mellan USA och EU
Uttalande av kommissionen
[2019/2530(RSP)]
12Tidsfrist***IpointGenomförande och drift av toppdomännamnet .eu
Betänkande:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
6Tidsfrist pointÅrsrapporten om konkurrenspolitik
Betänkande:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Betänkande om årsrapporten om konkurrenspolitik
[2018/2102(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
5 pointÅrsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier
Betänkande:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Betänkande om årsrapporten 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier
[2018/2152(INI)]
Budgetkontrollutskottet
35Tidsfrist pointStrategier för integration av romer
Uttalanden av rådet och kommissionen
[2019/2509(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
39Tidsfrist pointÄndringar av parlamentets arbetsordning
Betänkande:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II
[2018/2170(REG)]
Utskottet för konstitutionella frågor
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
15:30 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)30'
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)20'
Kommissionen (inklusive repliker)65'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Ögonkontaktsförfarandet   (7x5') 35'
Ledamöter179'
PPE49'S&D42'30ECR18'ALDE16'30Verts/ALE13'GUE/NGL13'EFDD11'ENF10'NI6'30
50item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 januari 2019, 16:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 30 januari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 30 januari 2019, 21:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTorsdagen den 31 januari 2019, 08:00
12item on the agendapointGenomförande och drift av toppdomännamnet .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
6item on the agendapointÅrsrapporten om konkurrenspolitik
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
35item on the agendapointStrategier för integration av romer
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionFredagen den 8 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
39item on the agendapointÄndringar av parlamentets arbetsordning
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 29 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 30 januari 2019Rättsligt meddelande