Дневен ред
БрюкселСряда, 30 януари 2019 г. - Четвъртък, 31 януари 2019 г. 220k
Четвъртък, 31 януари 2019182kВерсия: Cряда, 30 януари 2019, 18:02
 Точки от дневния ред
09:00 - 10:00   Разисквания
10:00 - 12:00   Разисквания
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот
 Време за изказвания
 Срокове

09:00 - 10:00   Разисквания       Време за изказвания
  pointОбщо разискване - Равенство между половете
37 -Жените в управителните съвети
Въпрос с искане за устен отговор
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
Съвет
Предложение за директива относно жените в управителните съвети
38 -Баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата
Въпрос с искане за устен отговор
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Група на Зелените/Европейски свободен алианс
Съвет
Предложение за директива относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата
10:00 - 12:00   Разисквания       Време за изказвания
4 pointДискусия с финландския министър-председател, г-н Юха Сипила, относно бъдещето на Европа
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот      
39Срок voteИзменения на Правилника за дейността на Парламента
Доклад:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Доклад относно измененията на Правилника за дейността на Парламента, засягащи глави 1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV и приложение II
[2018/2170(REG)]
Комисия по конституционни въпроси
33***IvoteМитнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза
Доклад:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
52***IvoteПравила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.
Доклад:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
7*voteПрисъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Доклад:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Кипър, Люксембург, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Хърватия да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Доминиканската република към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Комисия по правни въпроси
8*voteПрисъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Доклад:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия да приеме, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Комисия по правни въпроси
9*voteПрисъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Доклад:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Комисия по правни въпроси
10*voteПрисъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Доклад:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Австрия, Люксембург и Румъния да приемат, в интерес на Европейския съюз, присъединяването на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Комисия по правни въпроси
11*voteАсоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания
Доклад:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Комисия по развитие
5 voteГодишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
Доклад:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Доклад относно годишния доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите
[2018/2152(INI)]
Комисия по бюджетен контрол
12Срок***IvoteРеализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu
Доклад:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
13Срок***IvoteХармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)
Доклад:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) № 1287/2003 на Съвета
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Комисия по икономически и парични въпроси
44Срок voteВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Срок voteВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Срок voteВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Срок voteВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Срок voteПоложението във Венесуела
Предложения за резолюции
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Срок voteГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Доклад:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията
[2018/2102(INI)]
Комисия по икономически и парични въпроси
09:00 - 10:00   Разисквания     item on the agenda
Съвет (включително отговорите)5'
Комисия (включително отговорите)5'
Автори (политически групи)   (2x2') 4'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)5'
Членове на ЕП30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Разисквания     item on the agenda
Юха Сипила, министър-председател на Финландия 30'
Комисия10'
Членове на ЕП60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointИзменения на Правилника за дейността на Парламента
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ИзмененияCряда, 23 януари 2019, 13:00
12item on the agendapointРеализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 23 януари 2019, 13:00
13item on the agendapointХармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 23 януари 2019, 13:00
44item on the agendapointВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3
  -ИзмененияВтoрник, 29 януари 2019, 12:00
45item on the agendapointВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -ИзмененияВтoрник, 29 януари 2019, 12:00
46item on the agendapointВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -ИзмененияВтoрник, 29 януари 2019, 12:00
47item on the agendapointВъзражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -ИзмененияВтoрник, 29 януари 2019, 12:00
50item on the agendapointПоложението във Венесуела
  -Предложения за резолюцииCряда, 30 януари 2019, 16:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияCряда, 30 януари 2019, 20:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияCряда, 30 януари 2019, 21:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеЧетвъртък, 31 януари 2019, 08:00
6item on the agendapointГодишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ИзмененияCряда, 23 януари 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 29 януари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 30 януари 2019 г.Правна информация