Ημερήσια διάταξη
ΒρυξέλλεςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 - Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 223k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019183kΈκδοση: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 17:50
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 10:00   Συζητήσεις
10:00 - 12:00   Συζητήσεις
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 10:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων
37 -Γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια
Προφορική ερώτηση
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Πρόταση οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια
38 -Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών
Προφορική ερώτηση
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
Συμβούλιο
Πρόταση οδηγίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών εταιρειών
10:00 - 12:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
4 pointΣυζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, κ. Juha Sipilä, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου      
39Προθεσμία voteΤροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Έκθεση:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν: τα κεφάλαια 1 και 4 του τίτλου Ι· το κεφάλαιο 3 του τίτλου V· τα κεφάλαια 4 και 5 του τίτλου VII· το κεφάλαιο 1 του τίτλου VIII· τον τίτλο XII· τον τίτλο XIV και το παράρτημα II
[2018/2170(REG)]
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
33***IvoteΕνωσιακός τελωνειακός κώδικας: συμπερίληψη του δήμου Campione d’Italia και των ιταλικών υδάτων της λίμνης Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης
Έκθεση:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
52***IvoteKανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020
Έκθεση:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά ορισμένους κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τα έτη 2019 και 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
7*voteΠροσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Έκθεση:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, η Κύπρος, η Κροατία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Δομινικανής Δημοκρατίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
8*voteΠροσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Έκθεση:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Αυστρία να αποδεχθεί, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση του Ισημερινού και της Ουκρανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
9*voteΠροσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Έκθεση:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Ονδούρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
10*voteΠροσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Έκθεση:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση της Λευκορωσίας και του Ουζμπεκιστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
11*voteΣύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας
Έκθεση:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Επιτροπή Ανάπτυξης
5 voteΕτήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
Έκθεση:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2017 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – καταπολέμηση της απάτης
[2018/2152(INI)]
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
12Προθεσμία***IvoteΥλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu
Έκθεση:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υλοποίηση και τη λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 733/2002 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2004 της Επιτροπής
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
13Προθεσμία***IvoteΕναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ)
Έκθεση:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ») και την κατάργηση της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
44Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Προθεσμία voteΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Προθεσμία voteΚατάσταση στη Βενεζουέλα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Προθεσμία voteΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Έκθεση:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
[2018/2102(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
09:00 - 10:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Συντάκτες (πολιτικές ομάδες)   (2x2') 4'
"Catch the eye"5'
Βουλευτές30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Juha Sipilä, Πρωθυπουργός της Φινλανδίας30'
Επιτροπή10'
Βουλευτές60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointΤροποποιήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
12item on the agendapointΥλοποίηση και λειτουργία του ονόματος τομέα ανωτάτου επιπέδου .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
13item on the agendapointΕναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Τροπολογίες· απόρριψηΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
44item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη Ms8, Rf3 και Ms8 × Rf3
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 12:00
45item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 12:00
46item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 12:00
47item on the agendapointΑντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -ΤροπολογίεςΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 12:00
50item on the agendapointΚατάσταση στη Βενεζουέλα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 16:00
  -Τροπολογίες σε ψηφίσματα· κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 20:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, 21:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΠέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, 08:00
6item on the agendapointΕτήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, 13:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, 19:00
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου