Päevakord
BrüsselKolmapäev, 30. jaanuar 2019 - Neljapäev, 31. jaanuar 2019 193k
Neljapäev, 31. jaanuar 2019164kVersioon: Kolmapäev, 30. jaanuar 2019, 17:50
 Päevakorra punktid
09:00 - 10:00   Arutelud
10:00 - 12:00   Arutelud
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 10:00   Arutelud       Kõneaeg
  pointÜhine arutelu - Sooline tasakaal
37 -Naissoost juhatuse liikmed
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis
Nõukogu
Naissoost juhatuse liikmete direktiivi ettepanek
38 -Sooline tasakaal äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas
Suuliselt vastatav küsimus
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
Nõukogu
Ettepanek võtta vastu direktiiv soolise tasakaalu kohta äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas
10:00 - 12:00   Arutelud       Kõneaeg
4 pointEuroopa tuleviku teemaline arutelu Soome peaministri Juha Sipiläga
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused      
39Tähtaeg voteParlamendi kodukorra muudatusettepanekud
Raport:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Raport Euroopa Parlamendi kodukorra järgmiste osade muutmise kohta:
I osa 1. ja 4. peatükk, V osa 3. peatükk, VII osa 4. ja 5. peatükk ning VIII osa 1. peatükk, XII osa, XIV osa ja II lisa

[2018/2170(REG)]
Põhiseaduskomisjon
33***IvoteLiidu tolliseadustik: Campione d’Italia haldusüksuse ja Lugano järve Itaaliale kuuluva osa arvamine liidu tolliterritooriumi hulka
Raport:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
52***IvoteAastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste eeskirjad
Raport:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
7*voteDominikaani Vabariigi ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Küprosel, Horvaatial, Luksemburgil, Portugalil, Rumeenial ja Ühendkuningriigil anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Dominikaani Vabariigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Õiguskomisjon
8*voteEcuadori ja Ukraina ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Ecuadori ja Ukraina ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Õiguskomisjon
9*voteHondurase ühinemines rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Hondurase ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Õiguskomisjon
10*voteValgevene ja Usbekistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
Raport:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse Austrial, Luksemburgil ja Rumeenial anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Valgevene ja Usbekistani ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Õiguskomisjon
11*voteÜlemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine, sh ELi, Gröönimaa ja Taani vahelised suhted
Raport:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (ÜMTde assotsieerimise otsus)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Arengukomisjon
5 voteAastaaruanne (2017) Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta
Raport:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Raport Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettustevastast võitlust käsitleva 2017. aasta aruande kohta
[2018/2152(INI)]
Eelarvekontrollikomisjon
12Tähtaeg***IvoteTippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine
Raport:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
13Tähtaeg***IvoteRahvamajanduse kogutulu ühtlustamine turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)
Raport:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kogurahvatulu ühtlustamise kohta turuhindades (kogurahvatulu määrus), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
44Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Tähtaeg voteOlukord Venezuelas
Resolutsiooni ettepanekud
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Tähtaeg voteKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Raport:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta
[2018/2102(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
09:00 - 10:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)5'
Komisjon (koos vastustega)5'
Koostajad (fraktsioonid)   (2x2') 4'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud5'
Parlamendiliikmed30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Arutelud     item on the agenda
Soome peaminister Juha Sipilä30'
Komisjon10'
Parlamendiliikmed60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointParlamendi kodukorra muudatusettepanekud
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
12item on the agendapointTippdomeeninime .eu rakendamine ja toimimine
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
13item on the agendapointRahvamajanduse kogutulu ühtlustamine turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
44item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud raps Ms8, Rf3 ja Ms8 × Rf3
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 12:00
45item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 12:00
46item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 12:00
47item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 12:00
50item on the agendapointOlukord Venezuelas
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 16:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 30. jaanuar 2019, 21:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedNeljapäev, 31. jaanuar 2019, 08:00
6item on the agendapointKonkurentsipoliitika aastaaruanne
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 23. jaanuar 2019, 13:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 29. jaanuar 2019, 19:00
Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2019Õigusalane teave