Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d. 198k
Ketvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d.169kVersija: Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 17:51
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:00   Diskusijos
10:00 - 12:00   Diskusijos
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
  pointBendros diskusijos - Lyčių pusiausvyra
37 -Moterys įmonių valdybose
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Tarybai
Pasiūlymas dėl Moterų įmonių valdybose direktyvos
38 -Bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyra
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Tarybai
Pasiūlymas dėl direktyvos dėl bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros
10:00 - 12:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
4 pointDiskusijos su Suomijos ministru pirmininku Juha Sipilä Europos ateities tema
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo      
39Galutinis terminas voteParlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
Pranešimas:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių su I antraštinės dalies 1 ir 4 skyriais, V antraštinės dalies 3 skyriumi, VII antraštinės dalies 4 ir 5 skyriais, VIII antraštinės dalies 1 skyriumi, XII antraštine dalimi, XIV antraštine dalimi ir II priedu
[2018/2170(REG)]
Konstitucinių reikalų komitetas
33***IvoteSąjungos muitinės kodeksas: Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją
Pranešimas:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
52***IvoteTiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklės, taikomos 2019 ir 2020 m.
Pranešimas:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
7*voteDominikos Respublikos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
Pranešimas:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Portugalija, Rumunija ir Jungtinė Karalystė įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Dominikos Respublikos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
8*voteEkvadoro ir Ukrainos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
Pranešimas:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija įgaliojama dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Ekvadoro ir Ukrainos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
9*voteHondūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
Pranešimas:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl tarybos sprendimo, kuriuo Austrija ir Rumunija įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Hondūro prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
10*voteBaltarusijos ir Uzbekistano prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
Pranešimas:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Austrija, Liuksemburgas ir Rumunija įgaliojami dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Baltarusijos ir Uzbekistano prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Teisės reikalų komitetas
11*voteUžjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija ir Europos Sąjungos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės santykiai
Pranešimas:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Vystymosi komitetas
5 voteEuropos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu
Pranešimas:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Pranešimas dėl Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinės ataskaitos ir kovos su sukčiavimu
[2018/2152(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
12Galutinis terminas***IvoteVeiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas
Pranešimas:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
13Galutinis terminas***IvoteBendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimas (BNPj reglamentas)
Pranešimas:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimo (BNPj reglamentas), kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/130/EEB, Euratomas, ir Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
44Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Galutinis terminas votePrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692)
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Galutinis terminas votePadėtis Venesueloje
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Galutinis terminas voteMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Pranešimas:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Pranešimas dėl metinės konkurencijos politikos ataskaitos
[2018/2102(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
09:00 - 10:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)5'
Autoriai (frakcijos)   (2x2') 4'
Procedūra „prašau žodžio“5'
Parlamento nariai30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Diskusijos     item on the agenda
Suomijos Ministras Pirmininkas Juha Sipilä30'
Komisijai10'
Parlamento nariai60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointParlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
12item on the agendapointVeiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimas ir šio domeno veikimas
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
13item on the agendapointBendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis derinimas (BNPj reglamentas)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
44item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai Ms8, Rf3 ir Ms8 × Rf3
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 12:00
45item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 12:00
46item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 12:00
47item on the agendapointPrieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Genetiškai modifikuota medvilnė GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (D059692)
  -PakeitimaiAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 12:00
50item on the agendapointPadėtis Venesueloje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 16:00
  -Pakeitimai bendriems pasiūlymams dėl rezoliucijų; bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Trečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 20:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 30 d., 21:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduKetvirtadienis, 2019 m. sausio 31 d., 08:00
6item on the agendapointMetinė konkurencijos politikos ataskaita
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2019 m. sausio 23 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2019 m. sausio 29 d., 19:00
Atnaujinta: 2019 m. sausio 30 d.Teisinis pranešimas