Darba kārtība
BriseleTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris - Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris 196k
Ceturtdiena, 2019. gada 31. janvāris168kVersija: Trešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 17:51
 Darba kārtības punkti
09:00 - 10:00   Debates
10:00 - 12:00   Debates
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 10:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgās debates - Dzimumu līdzsvars
37 -Sieviešu pārstāvība valdēs
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
Padome
Priekšlikums direktīvai par sieviešu pārstāvību valdēs
38 -Dzimumu līdzsvars uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
Padome
Priekšlikums direktīvai par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū
10:00 - 12:00   Debates       Uzstāšanās laiks
4 pointDebates ar Somijas premjerministru Juha Sipilä par Eiropas nākotni
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi      
39Termiņi voteGrozījumi Parlamenta Reglamentā
Ziņojums:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Ziņojums par grozījumiem Reglamentā attiecībā uz I sadaļas 1. un 4. nodaļu, V sadaļas 3. nodaļu, VII sadaļas 4. un 5. nodaļu, VIII sadaļas 1. nodaļu, XII sadaļu, XIV sadaļu un II pielikumu
[2018/2170(REG)]
Konstitucionālo jautājumu komiteja
33***IvoteSavienības Muitas kodekss: Campione d'Italia pašvaldības teritorijas un Lugāno ezera Itālijas teritoriālo ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā
Ziņojums:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
52***IvoteNoteikumi par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā
Ziņojums:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
7*voteDominikānas Republikas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
Ziņojums:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Apvienoto Karalisti, Austriju, Horvātiju, Kipru, Luksemburgu, Portugāli un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Dominikānas Republikas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Juridiskā komiteja
8*voteEkvadoras un Ukrainas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
Ziņojums:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Ekvadoras un Ukrainas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Juridiskā komiteja
9*voteHondurasas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
Ziņojums:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Hondurasas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Juridiskā komiteja
10*voteBaltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanās 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
Ziņojums:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju, Luksemburgu un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Juridiskā komiteja
11*voteAizjūras zemju un teritoriju asociācija ar Eiropas Savienību, tostarp attiecības starp ES, Grenlandi un Dāniju
Ziņojums:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību, ietverot attiecības starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Grenlandi un Dānijas Karalisti, no otras puses (“Lēmums par aizjūras asociāciju”)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Attīstības komiteja
5 vote2017. gada ziņojums par Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu
Ziņojums:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Ziņojums par Komisijas 2017. gada ziņojumu „Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu”
[2018/2152(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
12Termiņi***Ivote.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība
Ziņojums:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
13Termiņi***IvoteNacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula)
Ziņojums:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā saskaņot nacionālo kopienākumu tirgus cenās, (NKI regula) un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/130/EEK, Euratom un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
44Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Termiņi voteIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Termiņi voteStāvoklis Venecuēlā
Rezolūciju priekšlikumi
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Termiņi voteGada ziņojums par konkurences politiku
Ziņojums:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Ziņojums par gada ziņojumu par konkurences politiku
[2018/2102(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
09:00 - 10:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)5'
Komisija (ieskaitot atbildes)5'
Autors (politiskās grupas)   (2x2') 4'
Brīvā mikrofona procedūra5'
Deputāti 30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Debates     item on the agenda
Somijas premjerministrs Juha Sipilä30'
Komisija10'
Deputāti 60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointGrozījumi Parlamenta Reglamentā
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
12item on the agendapoint.eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāka ieviešana un darbība
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
13item on the agendapointNacionālā kopienākuma saskaņošana tirgus cenās (NKI regula)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Grozījumi; noraidīšanaTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
44item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēti eļļas rapši Ms8, Rf3 un Ms8 × Rf3
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 12:00
45item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 12:00
46item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 12:00
47item on the agendapointIebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -GrozījumiOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 12:00
50item on the agendapointStāvoklis Venecuēlā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 16:00
  -Grozījumi rezolūciju priekšlikumos; kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 20:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2019. gada 30. janvāris, 21:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaCeturtdiena, 2019. gada 31. janvāris, 08:00
6item on the agendapointGada ziņojums par konkurences politiku
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -GrozījumiTrešdiena, 2019. gada 23. janvāris, 13:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2019. gada 29. janvāris, 19:00
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 30. janvārisJuridisks paziņojums