Agenda
BrusselWoensdag 30 januari 2019 - Donderdag 31 januari 2019 197k
Donderdag 31 januari 2019169kVersie: Woensdag 30 januari 2019, 17:52
 Agendapunten
09:00 - 10:00   Debatten
10:00 - 12:00   Debatten
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:00 - 10:00   Debatten       Spreektijd
  pointGecombineerde behandeling - Genderevenwicht
37 -Vrouwen in raden van bestuur
Mondelinge vraag
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
Raad
Voorstel voor een richtlijn "vrouwen in raden van bestuur"
38 -Genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven
Mondelinge vraag
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
Raad
Voorstel voor een richtlijn inzake genderevenwicht bij niet-uitvoerende bestuurders van bedrijven
10:00 - 12:00   Debatten       Spreektijd
4 pointDebat met de premier van Finland, de heer Juha Sipilä, over de toekomst van Europa
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      
39Deadline voteWijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

Verslag:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Verslag over wijzigingen van het Reglement van het Parlement in hoofdstukken 1 en 4 van Titel I; hoofdstuk 3 van Titel V; hoofdstukken 4 en 5 van Titel VII; hoofdstuk 1 van Titel VIII; Titel XII; Titel XIV en Bijlage II
[2018/2170(REG)]
Commissie constitutionele zaken
33***IvoteDouanewetboek van de Unie: opname van de Italiaanse gemeente Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie
Verslag:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
52***IvoteVoorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020
Verslag:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
7*voteToetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Verslag:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Dominicaanse Republiek tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Commissie juridische zaken
8*voteToetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Verslag:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Commissie juridische zaken
9*voteToetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Verslag:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Honduras tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Commissie juridische zaken
10*voteToetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Verslag:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Oostenrijk, Luxemburg en Roemenië worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Belarus en Oezbekistan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Commissie juridische zaken
11*voteAssociatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de EU, Groenland en Denemarken
Verslag:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie, met inbegrip van de betrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en Groenland en het Koninkrijk Denemarken anderzijds ("LGO-besluit")
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Commissie ontwikkelingssamenwerking
5 voteJaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding
Verslag:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Verslag over het jaarverslag 2017 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie – fraudebestrijding
[2018/2152(INI)]
Commissie begrotingscontrole
12Deadline***IvoteToepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam
Verslag:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Commissie industrie, onderzoek en energie
13Deadline***IvoteHarmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening)
Verslag:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening) en tot intrekking van Richtlijn 89/130/EEG, Euratom van de Raad en Verordening (EG, Euratom) nr. 1287/2003 van de Raad
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Commissie economische en monetaire zaken
44Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Deadline voteBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Deadline voteDe situatie in Venezuela
Ontwerpresoluties
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Deadline voteJaarverslag over het mededingingsbeleid
Verslag:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid
[2018/2102(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
09:00 - 10:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Commissie (inclusief antwoorden)5'
Vraagstellers (fracties)   (2x2') 4'
"Catch the eye"5'
Leden30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Debatten     item on the agenda
Juha Sipilä, premier van Finland30'
Commissie10'
Leden60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointWijzigingen van het Reglement van het Europees Parlement

Richard Corbett (A8-0462/2018
  -AmendementenWoensdag 23 januari 2019, 13:00
12item on the agendapointToepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 23 januari 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonisatie van het bruto nationaal inkomen tegen marktprijzen (bni-verordening)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 23 januari 2019, 13:00
44item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd koolzaad Ms8, Rf3 en Ms8 × Rf3
  -AmendementenDinsdag 29 januari 2019, 12:00
45item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -AmendementenDinsdag 29 januari 2019, 12:00
46item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -AmendementenDinsdag 29 januari 2019, 12:00
47item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerd katoen GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -AmendementenDinsdag 29 januari 2019, 12:00
50item on the agendapointDe situatie in Venezuela
  -OntwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 16:00
  -Amendementen op resoluties en gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 20:00
  -Amendementen op gezamenlijke ontwerpresolutiesWoensdag 30 januari 2019, 21:00
  -Verzoeken om "aparte" stemming, stemming "in onderdelen" en "hoofdelijke" stemmingDonderdag 31 januari 2019, 08:00
6item on the agendapointJaarverslag over het mededingingsbeleid
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -AmendementenWoensdag 23 januari 2019, 13:00
Aparte stemming - Stemming in onderdelen - Hoofdelijke stemmingen
Teksten die donderdag in stemming worden gebrachtDinsdag 29 januari 2019, 19:00
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2019Juridische mededeling