Porządek obrad
BrukselaŚroda, 30 stycznia 2019 r. - Czwartek, 31 stycznia 2019 r. 200k
Czwartek, 31 stycznia 2019172kWersja: Środa, 30 stycznia 2019, 17:52
 Punkty porządku dziennego
09:00 - 10:00   Debaty
10:00 - 12:00   Debaty
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:00 - 10:00   Debaty       Czas wystąpień
  pointWspólna debata - Równowaga płci
37 -Kobiety w zarządach
Pytanie ustne
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
Rada
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach
38 -Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek
Pytanie ustne
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
Rada
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek
10:00 - 12:00   Debaty       Czas wystąpień
4 pointDebata z udziałem premiera Finlandii Juhy Sipilä na temat przyszłości Europy
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania      
39Termin votePoprawki do Regulaminu
Sprawozdanie:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Sprawozdanie w sprawie poprawek do Regulaminu mających wpływ na tytuł I rozdziały 1 i 4, tytuł V rozdział 3, tytuł VII rozdziały 4 i 5, tytuł VIII rozdział 1, tytuł XII, tytuł XIV oraz załącznik II
[2018/2170(REG)]
Komisja Spraw Konstytucyjnych
33***IvoteUnijny kodeks celny: włączenie gminy Campione d’Italia i włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii
Sprawozdanie:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
52***IvotePrzepisy dotyczące płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020
Sprawozdanie:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7*votePrzystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Cypr, Chorwację, Luksemburg, Portugalię, Rumunię i Zjednoczone Królestwo do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Republiki Dominikańskiej do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Komisja Prawna
8*votePrzystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Ekwadoru i Ukrainy do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Komisja Prawna
9*votePrzystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Hondurasu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Komisja Prawna
10*votePrzystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
Sprawozdanie:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Austrię, Luksemburg i Rumunię do wyrażenia zgody, w interesie Unii Europejskiej, na przystąpienie Białorusi i Uzbekistanu do Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Komisja Prawna
11*voteStowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunki między Unią Europejską a Grenlandią i Królestwem Danii
Sprawozdanie:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, w tym stosunków między Unią Europejską, z jednej strony, a Grenlandią i Królestwem Danii, z drugiej strony („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Komisja Rozwoju
5 voteSprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi
Sprawozdanie:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi
[2018/2152(INI)]
Komisja Kontroli Budżetowej
12Termin***IvoteWdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”
Sprawozdanie:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
13Termin***IvoteHarmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)
Sprawozdanie:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
44Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Termin voteSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Termin voteSytuacja w Wenezueli
Projekty rezolucji
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Termin voteSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Sprawozdanie:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji
[2018/2102(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
09:00 - 10:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)5'
Autorzy (grupy polityczne)   (2x2') 4'
Procedura pytań z sali5'
Posłowie30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Debaty     item on the agenda
Premier Finlandii Juha Sipilä30'
Komisja10'
Posłowie60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointPoprawki do Regulaminu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
12item on the agendapointWdrażanie i funkcjonowanie nazwy domeny najwyższego poziomu „.eu”
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
44item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak Ms8, Rf3 i Ms8 × Rf3
  -PoprawkiWtorek, 29 stycznia 2019, 12:00
45item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -PoprawkiWtorek, 29 stycznia 2019, 12:00
46item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -PoprawkiWtorek, 29 stycznia 2019, 12:00
47item on the agendapointSprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -PoprawkiWtorek, 29 stycznia 2019, 12:00
50item on the agendapointSytuacja w Wenezueli
  -Projekty rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 16:00
  -Poprawki do projektów rezolucji; wspólne projekty rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 20:00
  -Poprawki do wspólnych projektów rezolucjiŚroda, 30 stycznia 2019, 21:00
  -Wnioski o głosowanie odrębne, podzielone i imienneCzwartek, 31 stycznia 2019, 08:00
6item on the agendapointSprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -PoprawkiŚroda, 23 stycznia 2019, 13:00
Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne
Teksty poddane pod głosowanie w czwartekWtorek, 29 stycznia 2019, 19:00
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2019Informacja prawna