Program
BruselStreda, 30. januára 2019 - Štvrtok, 31. januára 2019 202k
Štvrtok, 31. januára 2019172kVerzia: Streda, 30. januára 2019, 17:52
 Body programu
09:00 - 10:00   Rozpravy
10:00 - 12:00   Rozpravy
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 10:00   Rozpravy       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Rodová rovnováha
37 -Ženy v správnych radách
Otázka na ústne zodpovedanie
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Rada
Návrh smernice o ženách v správnych radách
38 -Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností
Otázka na ústne zodpovedanie
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Rada
Návrh smernice o rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností
10:00 - 12:00   Rozpravy       Rečnícky čas
4 pointRozprava s fínskym predsedom vlády Juhom Sipiläm o budúcnosti Európy
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania      
39Termín voteZmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
Správa:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Správa o zmenách rokovacieho poriadku Parlamentu, ktoré majú vplyv na kapitoly 1 a 4 hlavy I; kapitolu 3 hlavy V; kapitoly 4 a 5 hlavy VII; kapitolu 1 hlavy VIII ; hlavu XII; hlavu XIV a prílohu II
[2018/2170(REG)]
Výbor pre ústavné veci
33***IvoteColný kódex Únie: začlenenie obce Campione d’Italia a talianskych vôd jazera Lugano do colného územia Únie
Správa:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
52***IvotePravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020
Správa:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
7*votePristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Správa:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Chorvátsko, Cyprus, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko a Spojené kráľovstvo oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Dominikánskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Výbor pre právne veci
8*votePristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Správa:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko oprávňuje prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Ekvádoru a Ukrajiny k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Výbor pre právne veci
9*votePristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Správa:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Hondurasu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Výbor pre právne veci
10*votePristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Správa:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Luxembursko, Rakúsko a Rumunsko oprávňujú prijať v záujme Európskej únie pristúpenie Bieloruska a Uzbekistanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Výbor pre právne veci
11*votePridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi EÚ, Grónskom a Dánskom
Správa:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Správa o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Výbor pre rozvoj
5 voteVýročná správa za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom
Správa:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Správa o výročnej správe za rok 2017 o ochrane finančných záujmov Európskej únie – boji proti podvodom
[2018/2152(INI)]
Výbor pre kontrolu rozpočtu
12Termín***IvoteZavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu
Správa:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
13Termín***IvoteHarmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND)
Správa:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND), ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/130/EHS, Euratom a nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
44Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Termín voteNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Termín voteSituácia vo Venezuele
Návrhy uznesení
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Termín voteVýročná správa o politike hospodárskej súťaže
Správa:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Správa o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže
[2018/2102(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
09:00 - 10:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Komisia (vrátane odpovedí)5'
Autori (politické skupiny)   (2x2') 4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
Poslanci30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Rozpravy     item on the agenda
Juha Sipilä, predseda vlády Fínska30'
Komisia10'
Poslanci60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointZmeny rokovacieho poriadku Parlamentu
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. januára 2019, 13:00
12item on the agendapointZavádzanie a fungovanie domény najvyššej úrovne .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 23. januára 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonizácia hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie o HND)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 23. januára 2019, 13:00
44item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná repka olejka Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. januára 2019, 12:00
45item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. januára 2019, 12:00
46item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná kukurica MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. januára 2019, 12:00
47item on the agendapointNámietka podľa článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 29. januára 2019, 12:00
50item on the agendapointSituácia vo Venezuele
  -Návrhy uzneseníStreda, 30. januára 2019, 16:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhom uznesení; spoločné návrhy uzneseníStreda, 30. januára 2019, 20:00
  -Pozmeňujúce návrhy k spoločným návrhom uzneseníStreda, 30. januára 2019, 21:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach a hlasovanie podľa mienŠtvrtok, 31. januára 2019, 08:00
6item on the agendapointVýročná správa o politike hospodárskej súťaže
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 23. januára 2019, 13:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 29. januára 2019, 19:00
Posledná úprava: 30. januára 2019Právne oznámenie