Föredragningslista
BrysselOnsdagen den 30 januari 2019 - Torsdagen den 31 januari 2019 195k
Torsdagen den 31 januari 2019168kUtgåva: Onsdagen den 30 januari 2019, 17:53
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 10:00   Debatt
10:00 - 12:00   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 10:00   Debatt       Talartid
  pointGemensam debatt - Balans mellan könen
37 -Kvinnor i styrelser
Muntlig fråga
 - [2019/2513(RSP)]
     
 Iratxe García Pérez, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Anna Hedh (O-000123/2018 - B8-0002/2019)
Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
Rådet
Förslag till direktiv om kvinnor i styrelser
38 -Jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag
Muntlig fråga
 - [2019/2514(RSP)]
     
 Heidi Hautala, Terry Reintke (O-000125/2018 - B8-0003/2019)
Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
Rådet
Förslag till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i företag
10:00 - 12:00   Debatt       Talartid
4 pointDebatt med Finlands statsminister Juha Sipilä om Europas framtid
[2018/2773(RSP)]
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
39Tidsfrist voteÄndringar av parlamentets arbetsordning
Betänkande:  Richard Corbett (A8-0462/2018)
Betänkande om ändringar av parlamentets arbetsordning: kapitel 1 och 4 i avdelning I, kapitel 3 i avdelning V, kapitel 4 och 5 i avdelning VII, kapitel 1 i avdelning VIII, avdelning XII, avdelning XIV och bilaga II
[2018/2170(REG)]
Utskottet för konstitutionella frågor
33***IvoteEn tullkodex för unionen: inkludering av kommunen Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön i unionens tullområde
Betänkande:  Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
[COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)]
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
52***IvoteRegler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
Betänkande:  Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020
[COM(2018)0817 - C8-0506/2018 - 2018/0414(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
7*voteDominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Mary Honeyball (A8-0451/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Cypern, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Rumänien och Förenade kungariket att i Europeiska unionens intresse godta Dominikanska republikens anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2018)0526 - C8-0376/2018 - 2018/0276(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
8*voteEcuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Mary Honeyball (A8-0452/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike att i Europeiska unionens intresse godta Ecuadors och Ukrainas anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2018)0527 - C8-0375/2018 - 2018/0277(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
9*voteHonduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Mary Honeyball (A8-0457/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Honduras anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2018)0528 - C8-0377/2018 - 2018/0278(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
10*voteVitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Betänkande:  Mary Honeyball (A8-0458/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för Österrike, Luxemburg och Rumänien att i Europeiska unionens intresse godta Vitrysslands och Uzbekistans anslutning till 1980 års konvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
[COM(2018)0530 - C8-0378/2018 - 2018/0279(NLE)]
Utskottet för rättsliga frågor
11*voteAssociering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark
Betänkande:  Maurice Ponga (A8-0480/2018)
Betänkande om förslaget till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan (ULT-beslutet)
[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 - 2018/0244(CNS)]
Utskottet för utveckling
5 voteÅrsrapport 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier
Betänkande:  Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)
Betänkande om årsrapporten 2017 om skyddet av Europeiska unionens ekonomiska intressen – Kampen mot bedrägerier
[2018/2152(INI)]
Budgetkontrollutskottet
12Tidsfrist***IvoteGenomförande och drift av toppdomännamnet .eu
Betänkande:  Fredrick Federley (A8-0394/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
[COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
13Tidsfrist***IvoteHarmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)
Betänkande:  Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003
[COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
44Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3
[2019/2521(RSP)]
B8-0073/2019
45Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
[2019/2522(RSP)]
B8-0074/2019
46Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1)
[2019/2523(RSP)]
B8-0075/2019
47Tidsfrist voteInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
[2019/2524(RSP)]
B8-0076/2019
50Tidsfrist voteSituationen i Venezuela
Resolutionsförslag
[2019/2543(RSP)]
B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019
6Tidsfrist voteÅrsrapporten om konkurrenspolitik
Betänkande:  Michel Reimon (A8-0474/2018)
Betänkande om årsrapporten om konkurrenspolitik
[2018/2102(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
09:00 - 10:00   Debatt     item on the agenda
Rådet (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)5'
Frågeställare (politiska grupper)   (2x2') 4'
Ögonkontaktsförfarandet5'
Ledamöter30'
PPE5'30S&D5'ECR3'ALDE3'Verts/ALE3'GUE/NGL3'EFDD2'30ENF2'30NI2'30
10:00 - 12:00   Debatt     item on the agenda
Finlands statsminister Juha Sipilä30'
Kommissionen10'
Ledamöter60'
PPE14'S&D12'30ECR6'ALDE6'Verts/ALE5'GUE/NGL5'EFDD4'30ENF4'NI3'
39item on the agendapointÄndringar av parlamentets arbetsordning
Richard Corbett (A8-0462/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
12item on the agendapointGenomförande och drift av toppdomännamnet .eu
Fredrick Federley (A8-0394/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
13item on the agendapointHarmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”)
Roberto Gualtieri (A8-0009/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
44item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad raps av typ Ms8, Rf3 och Ms8 × Rf3
  -ÄndringsförslagTisdagen den 29 januari 2019, 12:00
45item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ 5307 (SYN-Ø53Ø7-1)
  -ÄndringsförslagTisdagen den 29 januari 2019, 12:00
46item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad majs av typ MON 87403 (MON-874Ø3-1)
  -ÄndringsförslagTisdagen den 29 januari 2019, 12:00
47item on the agendapointInvändning enligt artikel 106: genetiskt modifierad bomull GHB614 × LLCotton25 × MON 15985
  -ÄndringsförslagTisdagen den 29 januari 2019, 12:00
50item on the agendapointSituationen i Venezuela
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 januari 2019, 16:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 30 januari 2019, 20:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 30 januari 2019, 21:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTorsdagen den 31 januari 2019, 08:00
6item on the agendapointÅrsrapporten om konkurrenspolitik
Michel Reimon (A8-0474/2018
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 23 januari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 29 januari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 30 januari 2019Rättsligt meddelande