Дневен ред
СтрасбургПонеделник, 11 февруари 2019 г. - Четвъртък, 14 февруари 2019 г. 295k
Понеделник, 11 февруари 2019166kВерсия: Cряда, 13 февруари 2019, 17:36
 Точки от дневния ред
17:00 - 24:00   Разисквания
 Време за изказвания
 Срокове

17:00 - 24:00   Разисквания       Време за изказвания
1  pointВъзобновяване на сесията и ред на работа
41Срок***IpointПрограма на ЕС за борба с измамите
Доклад:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите
[2018/0211(COD)]
Комисия по бюджетен контрол
58Срок***IpointМногогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси
Доклад:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Комисия по рибно стопанство
  pointОбщо разискване - Кот д’Ивоар
26***-Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)
Препоръка:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
28 -Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Кот д’Ивоар и ЕС (2018 – 2024 г.)(резолюция)
Доклад:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 – 2024 г.)

[2018/0267M(NLE)]
Комисия по рибно стопанство
  pointОбщо разискване - Прилагане на разпоредбите на Договора
62Срок -Прилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
Доклад:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС

[2018/2111(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
63Срок -Прилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
Доклад:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество

[2018/2112(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
22Срок -Прилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
Доклад:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията

[2018/2113(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
64Срок -Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
Доклад:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Доклад относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС

[2017/2089(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
33Срок pointПравила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
Доклад:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Доклад относно проект на регламент на Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом
[2018/2080(INL)]
Комисия по конституционни въпроси
128Срок pointПравото на мирен протест и пропорционалното използване на сила
Изявление на Комисията
[2019/2569(RSP)]
Гласуването ще се състои в четвъртък
125Срок pointЕдри хищници
Изявление на Комисията
[2018/3006(RSP)]
Гласуването ще се проведе през следващата месечна сесия
  pointКратко представяне на следните доклади:
50Срок -Състояние на дебата относно бъдещето на Европа
Доклад:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа

[2018/2094(INI)]
Комисия по конституционни въпроси
Гласуването ще се състои в сряда
24Срок -Всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
Доклад:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Доклад относно всеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката

[2018/2088(INI)]
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
2  pointЕдноминутни изказвания (член 163 от Правилника за дейността)
17:00 - 24:00   Разисквания     item on the agenda
Комисия (включително отговорите)60'
Докладчици   (8x6') 48'
Докладчици по становище   (12x1') 12'
Докладчици (Член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)   (2x4') 8'
„Привличане на вниманието“ („Catch the eye“)   (9x5') 45'
Членове на ЕП90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointПрограма на ЕС за борба с измамите
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
58item on the agendapointМногогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Изменения; отхвърлянеCряда, 6 февруари 2019, 13:00
62item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
63item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
22item on the agendapointПрилагане на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
64item on the agendapointПрилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
33item on the agendapointПравила и общи условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ИзмененияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
128item on the agendapointПравото на мирен протест и пропорционалното използване на сила
  -Предложения за резолюцииПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияВтoрник, 12 февруари 2019, 14:00
  -Искания за отделно, разделно и поименно гласуванеCряда, 13 февруари 2019, 16:00
125item on the agendapointЕдри хищници
  -Предложения за резолюцииCряда, 6 март 2019, 13:00
  -Изменения към предложенията за резолюции; предложения за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 19:00
  -Изменения към предложенията за обща резолюцияПонеделник, 11 март 2019, 20:00
50item on the agendapointСъстояние на дебата относно бъдещето на Европа
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
24item on the agendapointВсеобхватна европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Изменения от докладчика, най-малко 76 членове на ЕП; Алтернативни предложения за резолюцияCряда, 6 февруари 2019, 13:00
Гласуване поотделно - Разделно гласуване - Поименно гласуване
Текстове, поставени на гласуване във вторникПетък, 8 февруари 2019, 12:00
Текстове, поставени на гласуване в срядаПонеделник, 11 февруари 2019, 19:00
Текстове, поставени на гласуване в четвъртъкВтoрник, 12 февруари 2019, 19:00
Предложения за резолюции във връзка с разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 135 от Правилника за дейността)Cряда, 13 февруари 2019, 19:00
Последно осъвременяване: 13 февруари 2019 г.Правна информация