Dagsorden
StrasbourgMandag den 11. februar 2019 - Torsdag den 14. februar 2019 266k
Mandag den 11. februar 2019166kUdgave: Onsdag den 13. februar 2019, 17:37
 Punkter på dagsordenen
17:00 - 24:00   Forhandling
 Taletid
 Frister

17:00 - 24:00   Forhandling       Taletid
1  pointGenoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
41Frist***IpointEU-program til bekæmpelse af svig
Betænkning:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig
[2018/0211(COD)]
Budgetkontroludvalget
58Frist***IpointFlerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande
Betænkning:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]
Fiskeriudvalget
  pointForhandling under ét - Elfenbenskysten
26***-Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024)
Henstilling:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]
Fiskeriudvalget
28 -Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning)
Betænkning:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]
Fiskeriudvalget
  pointForhandling under ét - Gennemførelse af traktatbestemmelser
62Frist -Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
Betænkning:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab

[2018/2111(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
63Frist -Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
Betænkning:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde

[2018/2112(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
22Frist -Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
Betænkning:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen

[2018/2113(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
64Frist -Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer
Betænkning:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer

[2017/2089(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
33Frist pointOmbudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)
Betænkning:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom
[2018/2080(INL)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
128Frist pointRetten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
Redegørelse ved Kommissionen
[2019/2569(RSP)]
Afstemningen finder sted torsdag
125Frist pointStore rovdyr
Redegørelse ved Kommissionen
[2018/3006(RSP)]
Afstemningen finder sted under næste mødeperiode
  pointKortfattet forelæggelse af følgende betænkninger:
50Frist -Status for debatten om Europas fremtid
Betænkning:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Betænkning om status for debatten om Europas fremtid

[2018/2094(INI)]
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
Afstemningen finder sted onsdag
24Frist -En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
Betænkning:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi

[2018/2088(INI)]
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
2  pointIndlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 163)
17:00 - 24:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)60'
Ordførere   (8x6') 48'
Ordførere for udtalelser   (12x1') 12'
Ordførere (forretningsordenens artikel 52, stk. 2)   (2x4') 8'
Catch-the-eye   (9x5') 45'
Medlemmer90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointEU-program til bekæmpelse af svig
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
58item on the agendapointFlerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
62item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
63item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
22item on the agendapointGennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
64item on the agendapointGennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
33item on the agendapointOmbudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ÆndringsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
128item on the agendapointRetten til fredelig protest og forholdsmæssig magtanvendelse
  -Forslag til beslutningMandag den 11. februar 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagTirsdag den 12. februar 2019, 14:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller "delt" afstemning eller "afstemning ved navneopråb"Onsdag den 13. februar 2019, 16:00
125item on the agendapointStore rovdyr
  -Forslag til beslutningOnsdag den 6. marts 2019, 13:00
  -Ændringsforslag til beslutningsforslag; fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 19:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 11. marts 2019, 20:00
50item on the agendapointStatus for debatten om Europas fremtid
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
24item on the agendapointEn omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 76 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 6. februar 2019, 13:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 8. februar 2019, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 11. februar 2019, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 12. februar 2019, 19:00
Forslag til beslutning vedrørende forhandlingen om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 135)Onsdag den 13. februar 2019, 19:00
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse