Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 11 februari 2019 - Torsdagen den 14 februari 2019 264k
Måndagen den 11 februari 2019163kUtgåva: Onsdagen den 13 februari 2019, 17:50
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 24:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 24:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
41Tidsfrist***IpointEU-programmet för bedrägeribekämpning
Betänkande:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning
[2018/0211(COD)]
Budgetkontrollutskottet
58Tidsfrist***IpointFlerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd
Betänkande:  Alain Cadec (A8-0310/2018)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008
[2018/0074(COD)]
Fiskeriutskottet
  pointGemensam debatt - Elfenbenskusten
26***-Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024)
Rekommendation:  João Ferreira (A8-0030/2019)
Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

[2018/0267(NLE)]
Fiskeriutskottet
28 -Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution)
Betänkande:  João Ferreira (A8-0034/2019)
Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024)

[2018/0267M(NLE)]
Fiskeriutskottet
  pointGemensam debatt - Genomförandet av bestämmelser i fördraget
62Tidsfrist -Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
Betänkande:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)
Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet

[2018/2111(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
63Tidsfrist -Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete
Betänkande:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)
Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete

[2018/2112(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
22Tidsfrist -Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
Betänkande:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)
Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen

[2018/2113(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
64Tidsfrist -Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
Betänkande:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)
Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram

[2017/2089(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
33Tidsfrist pointFöreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)
Betänkande:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)
Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom
[2018/2080(INL)]
Utskottet för konstitutionella frågor
128Tidsfrist pointRätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
Uttalande av kommissionen
[2019/2569(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum på torsdag.
125Tidsfrist pointStora rovdjur
Uttalande av kommissionen
[2018/3006(RSP)]
Omröstningen kommer att äga rum under nästa sammanträdesperiod.
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
50Tidsfrist -Läget avseende debatten om Europas framtid
Betänkande:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)
Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid

[2018/2094(INI)]
Utskottet för konstitutionella frågor
Omröstningen kommer att äga rum på onsdag.
24Tidsfrist -En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
Betänkande:  Ashley Fox (A8-0019/2019)
Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik

[2018/2088(INI)]
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
2  pointAnföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
17:00 - 24:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)60'
Föredragande   (8x6') 48'
Föredragande av yttrande   (12x1') 12'
Föredragande (artikel 52.2 i arbetsordningen)   (2x4') 8'
Ögonkontaktsförfarandet   (9x5') 45'
Ledamöter90'
PPE23'S&D20'ECR9'ALDE8'30GUE/NGL7'Verts/ALE7'EFDD6'ENF5'30NI4'
41item on the agendapointEU-programmet för bedrägeribekämpning
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
58item on the agendapointFlerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd
Alain Cadec (A8-0310/2018
  -Ändringsförslag, förkastandeOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
62item on the agendapointGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet
Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
63item on the agendapointGenomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete
Alain Lamassoure (A8-0038/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
22item on the agendapointGenomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen
Mercedes Bresso (A8-0033/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
64item on the agendapointGenomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram
Barbara Spinelli (A8-0051/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
33item on the agendapointFöreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga)
Paulo Rangel (A8-0050/2019
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
128item on the agendapointRätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld
  -ResolutionsförslagMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 12 februari 2019, 14:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 13 februari 2019, 16:00
125item on the agendapointStora rovdjur
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 6 mars 2019, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 11 mars 2019, 20:00
50item on the agendapointLäget avseende debatten om Europas framtid
Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
24item on the agendapointEn övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik
Ashley Fox (A8-0019/2019
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 6 februari 2019, 13:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 8 februari 2019, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 11 februari 2019, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 12 februari 2019, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 135 i arbetsordningen)Onsdagen den 13 februari 2019, 19:00
Senaste uppdatering: 13 februari 2019Rättsligt meddelande